РЕШЕНИЕ № 875
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: ОС-358/19.05.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за побратимяване между град Сент Ерблен - Франция и град Казанлък.


Мотиви:  Отношенията между град Казанлък и град Сент Ерблен, Република Франция датират от повече от 20 години.
Първо посещение на делегация от Казанлък в Сент-Eрблен, водена от кмета Станчо Коев е през 1984 г. Посещение на делегация от Сент-Ерблен в Казанлък е осъществено през 1986 г, когато е подписан Протокол за приятелство между двете общини.
През 1996 г. е подписан Пакт за приятелско сътрудничество от кметовете Шарл Готие и Иван Гороломов, както и Споразумение за създаване на Алианс Франсез Сент Ерблен –Казанлък. През следващите години се развиват активни връзки и се осъществяват различни инициативи – младежки обмени, стажове, обучителни курсове, културни мероприятия.
През 2006 година бе чествана тържествено 20-та годишнина от подписването на първото споразумение за сътрудничество – през юни в Казанлък, а през септември и в Сент Ерблен и бе постигнато съгласие да се пристъпи към подписване на Споразумение за побратимяване през 2007 година. В последствие подписването бе отложено за 2008 година, поради провеждането на избори във Франция и България.
В контекста на членството на Република България в Европейския съюз, развитието и поддържането на международни партньорства на местно и регионално ниво е от особено значение за социално-икономическото развитие на местните общности, за насърчаване на диалога между структурите на гражданското общество в страните от Общността, както и за създаването на множество лични контакти.
Подписването на Споразумение за побратимяване между Казанлък и Сент Ерблен ще даде възможност на администрацията, бизнеса и гражданите от двата града да участват в съвместни проекти и да си сътрудничат в различни области на социалния, икономическия и културния живот.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
 
Р Е Ш И:
 
1. Общинският съвет одобрява предложения текст на Споразумение за побратимяване между град Казанлък, Република България и град Сент-Ерблен, Република Франция.
2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да подпише Споразумение за побратимяване на Казанлък с град Сент-Ерблен, Република Франция по време на Празника на розата 2008 година.
 
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък, кметът на град Сент-Ерблен, Министерство на външните работи на Република България, Посолство на Република Франция в България.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването   28  общински съветници, от които „за” – 28  .
 
 изтегли приложение към РЕШЕНИЕ № 875
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/