РЕШЕНИЕ № 878
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: Предложение от Моника Динева - общински съветник за приемане на решение за откриване процедура за избор на управител на ДКЦ "Поликлиника - Казанлък" ЕООД., постъпило при разглеждането на ОС-391/27.05.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за откриване и провеждане на конкурсна процедура за възлагане на управлението на "Балканинвест" ЕООД и удължаване срока на договора за възлагане на управлението на управителя на дружеството до избирането на нов управител след провеждане на конкурса .


Мотиви: С Решение № 708/16.07.2007 г. Общинският съвет избра за временно изпълняващ длъжността управител на "ДКЦ „Поликлиника - Казанлък” ЕООД, на основание Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, до провеждането на конкурс.  В тази връзка Общинският съвет определя срок, в който кметът на общината да проведе конкурса.
           
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал.1,  т. 5 от Търговския закон, 
 
Р Е Ш И:
 
Възлага на кмета на Община Казанлък в срок до 30.07.2008 год. да определи условията, организира и проведе конкурс за възлагане на управлението на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък”ЕООД със седалище и адрес на управление, гр. Казанлък, ул. „Стара планина" № 12.
 
Адресат на акта: кметът на общината.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в поименното гласуване 25  общински съветници, от които „за” – 24 .
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/