РЕШЕНИЕ № 879
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: Предложение от общинския съветник Георги Каличков за извършване на цялостна проверка на общинската болница, постъпило при разглеждането на ОС-393/27.05.2008 г. - Доклад от Деко Григоров - председател на временната комисия за извършване на проверка в "МБАЛ - Казанлък", съгласно Решение № 807/17.03.2008 г..


Мотиви: При извършената от временната комисия по проверка на болницата се установи, че тя трябва да бъде финансово подпомогната от собственика - Общината. Констатирано беше също, че не е изпълнено решението на Общинския съвет 50 % от средствата, постъпили от продажбата на Инфекциозното отделение, да се преведат на "МБАЛ - Казанлък" ЕООД. Финансовото състояние на дружеството показва, че е необходимо да се изготви стратегия за развитието й и конкретно как да стане финансирането й за излизане от тежкото финансово състояние.
В тази връзка Георги Каличков направи предложение да се задължи кмета на общината в срок до края на м. юли 2008 г. да внесе в Общинския съвет стратегия за развитие на "МБАЛ - Казанлък" ЕООД и да изготви конкретно предложение за финансирането на лечебното заведение, както и да даде обяснение защо не е изпълнил решенията на Общинския съвет, касаещи финансирането на болницата.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 
Задължава кмета на община Казанлък в срок до края на м. юли 2008 г. да внесе стратегия за развитие на болницата и конкретно предложение за финансирането й, както и да даде обяснение защо не е изпълнил решенията на Общинския съвет, касаещи финансирането на болницата.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „за” – 17.
 
Вярно с оригинала!                                         
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/