РЕШЕНИЕ № 881
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: Предложение от общинския съветник Николай Александров, постъпило при разглеждането на ОС-393/27.05.2008 г. - Доклад от Деко Григоров - председател на временната комисия за извършване на проверка в "МБАЛ - Казанлък"ЕООД, съгласно Решение № 807/17.03.2008 г. за извършване на цялостна проверка на здравното заведение.


Мотиви: Поради тежкото състояние на болницата и загрижени дали същата ще остане общинска собственост или ще се приватизира, как ще се лекува населението на нашата и съседните общини, Общинският съвет счита за наложително да направи среща с министъра на здравеопазването. Провеждането й ще бъде в защита интересите на жителите на общината.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21,ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 
 
Комисия в състав: кметът на общината, директорът на болницата, Васил Самарски, Красимира Горунска и Николай Александров да осъществи среща с министъра на здравеопазването по проблемите на болницата.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък и участниците в комисията.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „за” – 17.
За определяне състава на комисията - участвали в гласуването 23 общински съветници, от които "за" - 16.
 
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ:  /В. Василева/