РЕШЕНИЕ № 882
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: Предложение от общинския съветник Цветанка Пискова за приемане доклада на временната комисия за извършване на проверка в болницата, постъпило при разглеждането на ОС-393/27.05.2008 г. - Доклад от Деко Григоров - председател на временната комисия за извършване на проверка в "МБАЛ - Казанлък" ЕООД, съгласно Решение № 807/17.03.2008 г. за извършване на цялостна проверка на здравното заведение.


Мотиви: Общинският съвет се запозна с доклада на временната комисия, създадена с Решение № 807 от 17.03.2008 г. на ОбС, за извършване на цялостна проверка на "МБАЛ - Казанлък" ЕООД. Отчитайки тревожното състояние на лечебното заведение, с цел неговото подпомагане счита, че субсидирането на лечението на преминалите болни в ОАИЛ по приетата от Министерството на здравеопазването "Методика за реда за субсидиране на преобразувани лечебни заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие през 2008 г." е възможност за финансовото стабилизиране на болницата.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 
1. Приема доклада на временната комисия, създадена с Решение № 807 от 17.03.2008 г. на ОбС, за извършване на цялостна проверка на "МБАЛ - Казанлък" ЕООД.
2. Задължава председателя на ОбС да изготви искане до министъра на здравеопазването разходите за лечението на преминалите болни за интензивно лечение в "МБАЛ - Казанлък" ЕООД да бъдат субсидирани от Министерството на здравеопазването по утвърдената Методика за реда за субсидиране на преобразувани лечебни заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие през 2008 г.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък, председателят на Общинския съвет.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „за” – 21.
Определяне състава на комисията - участвали в гласуването 24 общински съветници, от които "за" - 16.
 
изтегли приложение към РЕШЕНИЕ № 882
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п//В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ:  /В. Василева/