РЕШЕНИЕ № 885
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: вх. № ОС-430/12.06.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за съкращения в числеността на общинска администрация – Казанлък.


Мотиви: Съгласно Закона за държавния бюджет – 2008 г. от 1 юли 2008г. в общинските администрации са предвидени съкращения не по-малко от 12%.
Предвид изложените по-горе съображения, считам за целесъобразно ОбС да вземе решение за промяна в структурата на общинска администрация по Приложение 1, както следва:
- началник отдел „АБ” и началник отдел „СПОС” – 2 незаети бройки;
- директор дирекция „Образование, култура и здравеопазване”- 1 незаета бройка;
- мл. експерт „Програмно осигуряване” - 1 незаета бройка;
- гл. специалист „Счетоводство” – 1 незаета бройка;
- ст. експерт „Жалби”- 1 незаета;
- мл. експерт „Рекламна дейност” – 1 незаета бройка;
- гл. експерт „ Социални дейности” – 1 бройка в пенсионна възраст;
- мл. експерт „Неправителствени организации” – 1 бройка в пенсионна възраст;
- ст. експерт „Раст. и общински земи” – 1 бройка в пенсионна възраст;
- ст. специалист в кметство- 0,5 незаета бройка;
- директор дирекция „Земеделие, соц. дейности, екология и спорт” - трансформира се в началник отдел „Земеделие, соц. дейности, екология и спорт”;
- в приложение 1 на структурата са извадени на отделен ред 28 бройки – специалисти в администрацията на кметствата извън дирекция „ГРАО” съгласно чл. 46 ал.1, т. 4 на ЗМСМА.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл. 21 ал.1, т. 2 от ЗМСМА и във връзка с   параграф 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България,
  
Р Е Ш И:
 
1.                  Променя структурата на общинска администрация от 1 юли 2008 г. съгласно Приложение 1.
2.                  Определя численост на общинска администрация – Казанлък – 170 човека, в това число дофинансира 10 щатни бройки за сметка на приходи от местни данъци и такси и други неданъчни приходи.
3.                  Задължава кмета на общината със своя заповед да направи промени в разходната част на дейност 122.
4.                  Задължава кмета на община Казанлък да отрази приетите промени в структурата на общинска администрация в Устройствения правилник на община Казанлък. 
 
            Адресат на акта: кметът на Община Казанлък
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването  26 общински съветници, от които "за" - 20.
 
 изтегли приложение към РЕШЕНИЕ № 885
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/