РЕШЕНИЕ № 887
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: вх. № ОС-434/12.06.2008 г. - Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2008/2009 г.


Мотиви: В Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка на децата е записано,че основните цели на образователната политика са равен достъп до образование и качествено образование.
С Решение № 339 от 26.05.2008г. Министерски съвет прие Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”.
1.      Цели на програмата:
·        Осигуряване на възможност на всяко дете да получи съизмеримо по качество образование;
·        Мрежа от професионални училища,отговарящи на състоянието на пазара на труда и на социално-икономическия профил на региона;
·        Повишаване на ефективността на публичните разходи за образование;
2.Обхват
·        Оптимизиране на училищната мрежа
·        Рационализиране на мрежата от професионални училища
·        Оптимизиране на вътрешната структура на училищата
      3.Срок на програмата - 31.12.2008г.
      4.Общ бюджет на програмата - 67млн.лв.
 
    Община Казанлък ще кандидатства по модул “Оптимизиране на училищната мрежа”
·        Бюджет на модула - 48млн.лв.
·        Принципи на финансиране - финансирането се извършва въз основа на приета от Общинския съвет програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2008/2009г.
·        Етапи на финансиране.
 
Финансирането се извършва на две равни части. Първите 50% от средствата се предоставят на финансиращия орган авансово след одобряването на програмата. Окончателното плащане в размер на още 50% се извършва до 15.10.2008г. след изпълнение на мерките и одобряване на отчета от групата по изпълнение,контрол и наблюдение на програмата.
·        Максимална стойност на програмата- 80 хил.лв.за закрито училище с до 20 ученици за учебната 2007/2008г.
·        Изисквани документи- формуляр за участие по образец,Общинска програма за оптимизация и Решение на общинския съвет за нейното приемане.
·        Срок на подаване - до 17.00 часа на 26.06.2008г. в МОН.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и ПМС № 339/26.05.2008 г.,
 
Р Е Ш И:
 
1. Приема Общинска програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2008/2009г.
2. Задължава кмета на община Казанлък в срок до 17.00 часа на 26.06.2008 г. да внесе необходимите документи в Министерството на образованието и науката за кандидатстване по национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”.
 
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „за” – 25.
 
 изтегли приложение към РЕШЕНИЕ № 887
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/