РЕШЕНИЕ № 890
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: вх. № ОС-253/10.04.2008 г. - Доклад от кмета на общината за приемане на Наредба за принудителното изпълнение и заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Казанлък по чл. 196, ал. 5 от ЗУТ.


Мотиви: Общинският съветник Милка Енчева посочи несъответствието в проекта за решение, където вместо приемане на нова наредба за принудителното изпълнение и заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Казанлък по чл. 196, ал. 5 от ЗУТ е изписан текст за приемането от Общинския съвет Наредба № 32 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Казанлък.
Госпожа Енчева изтъкна и неправилно предвидения в чл. 13 от наредбата ред за събиране на вземанията по реда на чл. 237, буква "к" от Гражданския процесуален кодекс, тъй като с приемането на новия Граждански процесуален кодекс, в сила от 1 март 2008 г., този текст е вече несъществуващ.
Общинският съвет прие мотивите на госпожа Енчева като основателни и подкрепи предложението й за отлагане разглеждането на наредбата с цел отстраняването от вносителя на несъответствията в проекта за решение и в самата наредба.
 
 
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
 
  
Р Е Ш И:
 
 
Отлага разглеждането на вх. № ОС-253/10.04.2008 г. - Доклад от кмета на общината за приемане на Наредба за принудителното изпълнение и заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Казанлък по чл. 196, ал. 5 от ЗУТ, като задължава кмета на общината да внесе в Общинския съвет преработената наредба в срок до 10.07.2008 г.
 
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването  20 общински съветници, от които "за" - 19 .
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/