РЕШЕНИЕ № 900
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: ОС-452/17.06.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за създаване на комисия за разпределение на държавната субсидия за 2008 г. за читалищата, регистрирани на територията на Община Казанлък.


Мотиви: За разпределение на годишната субсидия на читалищата от Община Казанлък, ежегодно се създава комисия за нейното разпределение.
Предлаганата комисия следва да направи разпределение на държавната субсидия за читалищата от община Казанлък за 2008 година в размер на 431 346 /четиристотин тридесет и една хиляди триста и четиридесет и шест/ лева при 74 /седемдесет и четири/ субсидирани бройки.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища,
 
Р Е Ш И:
 
1. Създава Комисия за разпределение на държавната субсидия за 2008 г. за читалищата на територията на община Казанлък с председател Зелвер Касабова - зам.-кмет на общината и членове - председателите на всички читалища на територията на община Казанлък, или упълномощени от тях по надлежен ред лица.
2. Задължава Комисията да се произнесе по разпределението на субсидията в срок до 31.07.2008 г.
3. Задължава председателят на Комисията, преди заседанието й, да изиска документ за съдебна регистрация на всяко читалище.
4. Задължава председателя на Комисията по т. 1, г-жа Зелвер Касабова да внесе писмена информация за взетото решение в Общинския съвет в седемдневен срок от приемането му.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък; Зелвер Касабова - зам.-кмет на общината; председателите на всички читалища на територията на община Казанлък.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 20 общински съветници, от които "за" - 20.
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/