РЕШЕНИЕ № 902
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: ОС-465-23.06.2008 г. - Доклад от Васил Самарски, председател на Общински съвет, Казанлък за осигуряване на средства от бюджета на общината за закупуване на асансьор за "МБАЛ Казанлък" ЕООД


Мотиви: На 18.06.2008 г. в новините на Прес ТВ беше излъчен покъртителен репортаж. От две седмици асансьорът, намиращ се в западното крило на болницата, който осъществява връзка между Спешния център и отделението по хемодиализа е в поредната авария. Единствено този асансьор осъществява достъп на болните от първия до третия етаж и при авария се налага болните, които са изтощени преди и след диализата, а в много случаи са и с тежки сърдечни увреждания, да бъдат носени на ръце или на гръб по стълбите. Този асансьор е от 20 години, но през последните три - четири години се налага многократно да бъде ремонтиран. Ремонтите са били палеативни, тъй като специалистите, които са ги извършвали многократно са сигнализирали необходимостта от нов асансьор, тъй като основни негови части при инсталирането му са били дефектни. Справка показва, че за нов асансьор ще са необходими двадесет и пет хиляди лева, а за ремонт - двадесет хиляди лева.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 
1. Задължава кмета на общината да внесе предложение за решаване на проблема с асансьора на „МБАЛ - Казанлък” ЕООД в срок до 15.07.2008 г.
2. При обсъждане на предложението д-р Христов - управител на здравното заведение да бъде поканен за обяснение на нерешения проблем с осигуряване на нормален достъп чрез асансьорната инсталация на болницата до отделението по хемодиализа.
 
Адресат на акта:     кметът на община Казанлък;
                                    управителят на „МБАЛ - Казанлък” ЕООД.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които "за" - 21.
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/