П Р А В И Л Н И К

за организацията и дейността на Общинския съвет
(пром. с Решение № 831 от 24.04. 2008 г.)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

за организацията и дейността на Общинския съвет

(пром. с Решение № 831 от 24.04. 2008 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приет с Решение № 12 от 23.12.2003 г.,

Изм. с Решение № 43 от 17.03.2004 г.; Решение № 286/06.10.2005 г.;

Решение № 360 от 06.03.2006 г.; Решение № 513 от 28.09.2006 г.;

Решение № 812 от 28.03.2008 г., Решение № 831 от 24.04.2008 г.

 Решение № 6 от 31.07.2008 г.

 

 

 

 

 

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, структурите на гражданското общество и гражданите от общината.

 

Чл. 2. Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват  съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник. 

 

Чл. 3. (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация  за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност гражданско участие, гарантиране и закрила интересите на гражданите от общината.

 

Чл. 4. (1) (Доп. - Решение № 360 от 06.03.2006 г., пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г. ) Общинският съвет се състои от 37 съветници.

(2) (Отм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г. )

(3) (Отм. - Решение № 831 от 24.04 2008 г. )  

 

Чл. 5. (1) (Изм. и доп. - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) Общинският съвет:

            А/ С мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. (Изм. и доп. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината;        3. избира и освобождава председателя на Общинския съвет;            

4. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;                                                              

5. (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) определя размера на местните такси;                       

6. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;                              

7. (Изм. и доп. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;         

8. (Изм. и доп. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общинския дълг чрез сключване на договори за заем  или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

9. създава кметства при условия и по ред, определени в закон;                                               10. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;          

11. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

12. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца.   

13. (Нова - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)  определя цените на услугите, извършвани от общинска администрация.                                           

Б/ С мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници:           

1. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.                          

2. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;                                        

3. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Общината;           

4. определя изисквания за дейността на физическите и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и други особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;                                                    

5. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;                                                                  

6. приема решения за участие на Общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

7. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;                                                                                  

8. обсъжда и приема решения по предложение на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност ;                                                                                 

9. одобрява символ и печат на Общината ;                                                                    

10. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

11. (Нова. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

            В/  (Отм. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.)

1. (Отм. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.)

2. (Отм. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.)

Г/ (Нова. - Решение № 513 от 28.09.2006 г., пром. с Решение № 831 от 24.04.2008 г.) С поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, се приемат решенията по чл. 5, ал. 1, т. "А", т. т. 4, 5, 6, 7, 8 и по т. "Б", т. т. 5 и 6.         

(2) (Отм.. - Решение № 360 от 06.03.2006 г.)

(3) (Доп. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство от повече от 2/3 от общия брой общински съветници. Решението за освобождаване на обществения посредник се взема със същото мнозинство;

(4) В случаите по ал.3 Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство от повече от половината от общия брой общински съветници;  

(5) Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

(6) В изпълнение на своите правомощия Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

(7) По въпроси, неуредени с нормативни актове и с този правилник, Общинският съвет приема отделни решения.

 

 

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 6. Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите на изборите.

 

Чл. 7. (1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на Общинския съвет.

(2) (Доп. - Решение № 513 от 28.09.2006 г., пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Преди началото на първото заседание общинските съветници, кметът на общината, кметовете на кметства, полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвен лист.

(3) (Пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Клетвеният лист на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на Общинския съвет.

 

Чл. 8. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на Общинския съвет.

 

Чл. 9. На първото си заседание Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на Общинския съвет.

 

Чл. 10. (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.9 се избира комисия от общински съветници.

(2) Комисията изготвя образец на бюлетина.

 

Чл. 11. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в Общинския съвет, могат  да издигат  кандидатури за председател.

 

Чл. 12. (1) Изборът на председател се извършва  с бюлетини по утвърдения образец  с имената на издигнатите кандидати.  

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една.

(4)  Недействителни са бюлетините, когато:

1.     са намерени в избирателната кутия без плик;

2.     в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати;

3.     върху тях са дописани думи и знаци;

4.     не са по установения образец.

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите  не бъде избран, процедурата по избора започва отначало.

 

Чл. 13 (1) (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г.) Общинският съвет избира двама заместник-председатели по предложение на председателя на ОбС.

 

            (2) (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г.) Заместник-председателите на ОбС се избират с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

 

Чл. 14 (1) (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г.) Пълномощията на председателя и заместник-председателите на ОбС се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател или зам.-председател за повече от три месеца.

 (2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред Общинския съвет.

(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на Общинския съвет се взема по реда на чл.12 и чл. 13 по писмено искане на 1/3 от общия брой общински съветници.

 

Чл. (4) (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г.) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя и зам.-председателите на Общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.

 

Чл. 15. (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г.) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на Съвета се председателства от зам.-председател, определен от председателя.

 

 

Глава трета
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 16. (1) Председателят на Общинския съвет:

1.     свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

2.     (пром. - Решение № 831  от 24.04.2008 г.) координира работата на комисиите и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

3.     (пром. - Решение № 831  от 24.04.2008 г.) провежда срещи и консултации с председателите на комисиите и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

4.      подпомага съветниците в тяхната дейност;

5.     представлява Общинския съвет пред външни лица и организации;

6.     удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Общинския съвет актове;

7.     осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници;

8.     (пром. - Решение № 831  от 24.04.2008 г.) изготвя предложение до кмета на общината за бюджет на Общинския съвет, утвърдено от Председателския съвет; контролира и дава отчет пред Председателския съвет за разходването на средствата от общинския бюджет за издръжка на Общинския съвет".

9.     удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общинския съвет;

10.  определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и  гражданите;

11.  следи за довеждане до знанието на  гражданите на общината на всички актове, приети от Общинския съвет;

12.  (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) нарежда нормативните актове на Общинския съвет да бъдат оповестени чрез официалната интернетстраница на Общинския съвет - http://obs.kazanlak.bg" и чрез средствата за масово осведомяване.

13.  организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;

14.  следи за спазване на този правилник;

15.   (нова - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.

16.  (предишна т. 15. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;

17.  (предишна т. 16 - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) командирова общинските съветници извън територията на община Казанлък във връзка с изпълнение на техните функции, както и за обучение. Разходите за командировка и обучение са за сметка на общинския бюджет.

18.  (нова - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) утвърждава разходите за организацията и дейността на Общинския съвет, в рамките на бюджета на Общинския съвет.

19.  (нова - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) подписва всички договори с физически и юридически лица, касаещи организацията и дейността на Общинския съвет, в рамките на бюджета на Общинския съвет.

20.  (нова - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) разрешава на обществения посредник ползването на полагащия му се платен и неплатен отпуск, съгласно Кодекса на труда; подписва заповедите му за командировка, които са за сметка на бюджета на обществения посредник

            (2) (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г.) При участие на председателя на ОбС в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от зам.-председател, определен от председателя.

            (3)  (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г.) Председателят на ОбС, за времето на отсъствието си се замества от определен от него заместник-председател.

            (4) (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г. (чл. 16, ал. 4, изречение второ.)) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително В този случай заседанието се ръководи от зам.-председател, определен от председателя.

 

Чл. 17. (1) (Доп. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) Председателят на Общинския съвет получава възнаграждение в размер, не по-голям от възнаграждението на кмета на общината, което се определя от Общинския съвет, а необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за Общинския съвет.

(2). (отм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)

 

Чл. 18. (1) (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г.) Заместник-председателите на Общинския съвет:

            1. Участват в Председателския съвет;

            2. Подписват протоколите от заседанията на ОбС при отсъствие на председателя и когато са председателствали съответното заседание;

            3. Удостоверяват с подписа си текста на нормативните актове на ОбС, както и приемането им по надлежния ред непосредствено след текста на акта в случаите, когато замества председателя и са председателствали съответното заседание;

            4. Участват в срещи и консултации с председателите на комисии и на групите общински съветници, с представители на политическите партии, общински организации и граждани съвместно с председателя на ОбС.

            (2) (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г.) Изпълняват пълномощията на председателя на ОбС при негово отсъствие, по разпределение, извършено от председателя.

            (3) (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г.) Чл. 18, ал. 3. Зам.-председателите на ОбС получават възнаграждение, равно на среднодневното възнаграждение на председателя на ОбС за дните, в които поради отсъствието му са изпълнявали неговите пълномощия.

 

Чл. 19. (Изм. - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) Председателският съвет:

1.     (Доп. - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) разработва проект за дневен ред и определя дата на заседанието;

2.     провежда политически консултации във връзка с дейността на Общинския съвет;

3.     предлага състав на делегации за международни контакти; 

4.     разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината.

 

Чл. 20. Председателският съвет се формира от:

1.     председателя на Общинския съвет,

            2. (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г.)  Заместник-председателите на Съвета.

3. ръководителите на групите съветници.

 

 

Глава четвърта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

Чл. 21. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.

 

Чл. 22. (1) Общинският съветник има право:

1.     да бъде избиран в състава на постоянни и  временни комисии на съвета;

2.     да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3.     да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4.     (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) да отправя питания към кмета на общината, кметовете на кметства и ръководителите на общински търговски дружества, на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на Общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;

5.     да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6.     да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

7.     да получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и комисиите, в които е избран;

8.     да получава пътни и други разноски във връзка  с работата му в съвета.

            (2) (Изм. - Решение № 812 от 28.03.2008 г.) Възнаграждението на общинския съветник по ал. 1, т. 7 се определя за всяко участие в заседание на Общинския съвет или на неговите комисии (по утвърден график) в размер на дневната ставка, изчислена на  база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие, при спазване условията на чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА.

(3) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за Общинския съвет.

 

Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23 - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) Общинският съветник е длъжен:

1.     да присъства на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2.     да провежда срещи с гражданите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет;

3.     да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на Общинския съвет и общинската администрация;

4.     да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

5.     (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на Общинския съвет,  а на неговите комисии - в съответните протоколи;

6.     да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

7.     да спазва установения ред по време на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии.

            (2) (Нова  - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) При неизпълнение на задължението по ал.1, т.1 от възнагражденията на общинския съветник се удържат средства в размер на сумата, определена за заседание на ОбС или за заседание на комисия.

 

Чл. 24. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1.     при поставяне под запрещение;

2.     когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено  престъпление от общ характер;

3.     (Изм. и доп.  - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) при подаване на оставка чрез председателя на Общинския съвет до Общинската избирателна комисия;

4.     при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител,заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5.     (Изм. и доп.  - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) - При трайна  фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца.

6.     при смърт;

7.     (Изм. и доп.  - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

8.     при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;

9.     (нова - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) когато, без да е уведомил писмено председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседание на Общинския съвет през годината;

10.  (нова - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по закона за общинската собственост;

11.  (нова - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) при неизпълнение на задължението в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, ако лицето избрано за общински съветник заема длъжност по т. 10, да подаде молба за освобождаването му от заеманата длъжност и да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

 (2) (Изм. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) Прекратяването на пълномощията на общинския съветник се извършва с решение на Общинската избирателна комисия по реда на чл. 30, ал.5  и ал.6 от ЗМСМА.

 

Чл. 25. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от председателя на Общинския съвет.

 

 

Глава пета
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл. 26. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

1.     да прекъсва изказващия се;

2.     да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3.     да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4.     на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

(2) (Изм. - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс за поведението на общинския съветник.

 

Чл. 27. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на Общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения (фактическо съжителство, бизнес отношения, съсобственост), които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди Общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси  и да не участва в гласуването.

(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, Общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира  анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.  

 

Чл. 28. (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник  в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред Общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е  в обществен интерес. 

            (2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

 

Чл. 29. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да  набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

 

Чл. 30. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

 

Чл. 31. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на гражданите и общината.

 

Чл. 32. Общинският съветник няма право да приема подарък или  каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

 

Чл. 33. (Изм.  - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) Председателят на Общинския съвет може да налага на общинските съветници следните санкции:

1. напомняне;

2. забележка;

3. порицание;

4. отнемане на думата;

5. отстраняване от заседание.

 

Чл. 34. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

 

Чл. 35. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

 

Чл. 36. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 28-32 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

 

Чл. 37. Председателят на Общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

(1) (Изм.  - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.33, т.1-3 от правилника санкции;

(2) след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

 

Чл. 38. Председателят на Общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

(1) (Изм. Решение № 360 от 06.03.2006 г.) възразява против наложената санкция по груб и непристоен начин;

(2) продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

 

Чл. 39. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл. 38 от този правилник не получава възнаграждение за заседанието, от което е бил отстранен.

(2) (Изм. - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) Общинският съветник има право да оспори наложената санкция “отстраняване от заседание” пред Председателския съвет на Общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

 

 

Глава шеста

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

Чл. 40. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(2) Всяка група се състои от най-малко 3 общински съветници.

(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

 

Чл. 41. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

 

Чл. 42. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на Общинския съвет.

(3) Председателят на Общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на Общинския съвет.

 

Чл. 43. (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на Общински съвет.

 

 

Глава седма

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 44. (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател, заместник-председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците. 

 

Чл. 45. (1) Постоянните комисии на Общинския  съвет са:

            1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт;

            2. Комисия по икономика, бюджет и финанси;

            3. Комисия по селско и горско стопанство;

            4. Комисия по здравеопазване;

            5. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред;

            6. Комисия по култура, информационни средства и вероизповедания;

            7. Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм;

            8. Комисия по социални дейности и трудова заетост;

            9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост;

          10. Комисия по евроинтеграция и безнессреда.

 

(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

 

Чл. 46. (1) Постоянните комисии имат за задача :

1.     да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2.     да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3.     да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

(2) (Доп.  - Решение № 360 от 06.03.2006 г.; изм. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет, приемат доклади, предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

            (3) (пром. - Решение № 831  от 24.04.2008 г.) Материалите за работа на постоянните комисии се комплектоват не по-късно до един ден преди датата на заседанието на комисията, обявена с график.

            (4) (Нова - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) Не се разглеждат от постоянната комисия материали, които да постъпили в деня на заседанието й, освен в случаите на чл. 64, ал. 2, т. 1.

 

Чл. 47. (1) Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три. 

(2) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

(3) (нова. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Всеки общински съветник може да бъде в ръководството само на една от постоянните комисии.

 

Чл. 48. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на Общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

 

Чл. 49. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии. Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и за подкомисиите. 

 

Чл. 50. (1) (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, или от председателя на Общинския съвет чрез звеното "Организационно обслужване на ОбС" /създадено на основание чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА/.

            (2) (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Заседанията на постоянните комисии са редовни и извънредни.

            (3) (пром. - Решение № от 24.04.2008 г.) Председателят на постоянна комисия предлага график за редовните заседанията на комисията за 12 месеца, който се приема на заседание на комисията;

            (4) (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото извънредно заседание не по-късно от 1 ден преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното "Организационно обслужване на ОбС". Уведомяването се извършва по телефон, факс, електронна поща или SMS.

 

Чл. 51. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове. 

(2) (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) По предложение на председателя/заместник-председателя, постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки. 

(4) (нова - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) При отсъствие на председателя заседанието на комисията се ръководи от заместник-председателя.

(5) (досегашна ал. 4 - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

 

Чл. 52. (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината.

(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметове на кметства, по въпроси, касаещи само тяхното кметство, които са от компетентността на Общинския съвет за решаване.

(3) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.

(4) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

 

Чл. 53. Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

           

Чл. 54. Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен квартал или населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния квартал или населено място.

 

Чл. 55. (1) (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Председателят/заместник-председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

 

Чл. 56. (1) (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) За заседанията на постоянните комисии се води протокол в електронната програма, в който се отбелязват всички приети становища.

(2) (пром. - Решение № 831  от 24.04.2008 г.) Разпечатката на протокола се подписва от всички присъстващи съветници, включени в състава на комисията.

 

Чл. 57. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

(2) (пром. - Решение № 831  от 24.04.2008 г.) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище.

 

Чл. 58. Становище на постоянна комисия се докладва на заседание на Общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

 

Чл. 59. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Задачите, числеността и съставът на временната комисия се определят от Общинския съвет.

(3) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

(4) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред Общинския съвет.

(5) Временната комисия преустановява съществуването си с изтичане на срока, за който е създадена и/или след представяне на отчет за извършената работа.

 

Чл. 60. (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

(2) Експертите и консултантите по ал.1 работят на обществени начала.

(3) (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) В случаите, когато е необходимо, експертите и консултантите по ал.1 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от председателя на Общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от председателя на Общинския съвет. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на Общинския съвет.

 

 

 

 

Глава осма

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 61. (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) (1) Заседанията на Общинския съвет са редовни, извънредни и тържествени и се провеждат в залата за събрания на Общинския съвет  всеки  последен  четвъртък  на месеца, без м. август, от 9.00 до 17.00 ч., с обедна почивка от 1 час. Общинският съвет с решение може да удължи времето на заседанието до 19 часа.

            (2) (пром., предишен текст на чл. 4, ал. 2, изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината и по друго време по решение на Председателския съвет.

            (3) (пром., предишен текст на чл. 4, ал. 3 - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) По изключение, с решение на Общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

            (4) (нова - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Извънредни заседания се провеждат, когато важни обстоятелства наложат това.

            (5) (нова - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Тържествени заседания са: първото заседание на Общинския съвет; заседанията за удостояване със звание "Почетен гражданин" и връчване на почетни символи, както и при провеждането им послучай тържества, чествания и събития с изключително значение".

 

Чл. 62. (1) (пром. - Решение № 831  от 24.04.2008 г.) Заседанията на Общинския съвет се провеждат на датите, определени от председателския съвет. Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на Общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците чрез звеното "Организационно обслужване на Общинския съвет".  

            (2) (пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Най-малко 5 дни преди заседанието председателят на Общинския съвет информира обществеността  за предстоящото заседание, като обявява проекта за дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на официалната интернетстраница на Общинския съвет - http://obs.kazanlak.bg/ или  чрез местните електронни медии.

 

Чл. 63. (1) Председателят на Общинския съвет, подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко 6 дни преди датата на заседанието.

            (2) (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г.) (Доп.  - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на Общинския съвет. По предложение на председателя на ОбС, зам.-председателите или Председателския съвет могат да се включват материали без становища на комисиите по въпроси, касаещи организацията и работата на Общинския съвет.”

            (3) (нова - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Когато точки, приети в дневния ред не бъдат разгледани поради прекъсване на заседанието или поради изтичане на времето, определено  за провеждане на заседанието, същите влизат в дневния ред на следващото редовно или извънредно заседание.

            (4) (предишна ал. 3, изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общинския съвет председателят на съвета включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани”  при изпълнение условията на алинея 5 и алинея 6 и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание.

            (5) (предишна ал. 4 Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството на Общинския съвет исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.

            (6) (предишна ал. 5 - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното "Организационно-техническо обслужване на Общинския съвет" в 7-дневен срок от решението на Председателския съвет.

 

Чл. 64. (1) (изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат писмено включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.63, ал.1, ако се регистрират при звеното "Организационно обслужване на Общинския съвет" в срок 2 дни преди датата заседанието на Общинския съвет, не по-късно от 18 часа.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1.         настъпването на непридвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2.         спазването на законоустановен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(3) (изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Неотложните въпроси по ал. 2, т. 1 могат да се  включват в дневния ред с гласуване на Общинския съвет в деня на заседанието.

 

Чл. 65. (1) (изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Председателят на Общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за мястото, датата и часа на започване на заседанието.Уведомяването се извършва от звено "Организационно обслужване на Общинския съвет" в 5-дневен срок преди неговото провеждане: чрез телефонно обаждане, електронна поща или чрез SMS.

(2) (Изм.  - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) Материали по неотложни въпроси се предоставят на общинските съветници в деня на провеждане на заседанието преди включването им в дневния ред.

(3) (изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звено "Организационно обслужване на Общинския съвет".

 

Чл. 66. (1) Заседанията на Общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на Общинския съвет.

(2) При отсъствие на председателя на Общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председателя.

 

Чл. 67. (1) Председателят на Общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

 (3) (досегашна ал. 4, изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Проверката на кворума се извършва чрез електронната система, а при техническа невъзможност за нейното ползване - чрез преброяване на общинските съветници.

(4) (досегашна ал. 3, изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) По преценка на председателя или по искане на група общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието. Искането може да бъде и за поименна проверка, чрез прочитане на имената на съветниците от председателя.

(5) (нова  - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Председателят прекъсва заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.

 

Чл. 68. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване, само ако са депозирани в писмен вид при условията на чл. 64, ал. 1.

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

 

Чл. 69. (1) Заседанията на Общинския съвет са открити.

(2) По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

(3) Предложение за закрито заседание могат да правят не по-малко от 1/3 от общинските съветници или кмета на общината.

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично, освен ако това не противоречи на Закона за защита на класифицираната информация.

 

Чл. 70. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет. 

            (2) Председателят на Общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

 

Чл. 71. (1) (изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници. Съветниците говорят на микрофон.

            (2)  Предимство при изказване имат:

                        1. вносителят на материала;

                        2. председателстващият заседанието;

                        3. председателите на постоянни комисии;

                        4. ръководителите на групи съветници;

                        5. (отм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)

(3) (Нова - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) Вносителят на материала и председателят на водещата постоянна комисия представят становищата си в рамките до 15 минути.

(4) (Досегашна ал. 3 - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

            (5) (Досегашна ал. 4 - Решение № 360 от 06.03.2006 г., изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Думата се иска чрез заявка в електронната система, а при техническа невъзможност за нейното ползване - от място, с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

 (6) (Досегашна ал. 5 - Решение № 360 от 06.03.2006 г., изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Думата се дава в зависимост от поредността на заявките и при спазване на изискванията на ал. 2.

(7) (Досегашна ал. 6 - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) Председателят дава думата на предсeдателите на групите общински съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат, в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред и във времето, определено за съответната група.

(8) (Досегашна ал. 7; доп. - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите общински съветници или на техни заместници, както и на кмета на общината, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. Изказванията са до 5 минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група.

 

Чл. 72. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

1.     прекратяване на заседанието;

2.     отлагане на заседанието;

3.     прекратяване на разискванията;

4.     отлагане на разискванията;

5.     отлагане на гласуването;

6.     (нова. - Решение № от 24.04.2008 г.) проверка на кворума.

 

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

 

Чл. 72а. (Нов. - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се подлага на гласуване веднага, без да се обсъжда.”

 

Чл. 73. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същ въпрос.

 

Чл. 74. (1) Общото време за изказване на групите съветници се определя пропорционално на тяхната численост, но не повече от 2 минути за всеки член на групата. Допълнително увеличаване на така определеното време става след гласуване от Общинския съвет.

            (2) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред, като продължителността на изказването не може да превишава 5 минути.

(3) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

 

Чл. 75. (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 2 реплики.

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 3 минути след приключване на репликите.

 

Чл. 76. (1) (Изм. - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно.  

(2) Общинският съветник има право на обяснение след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 3 общински съветници.

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

 

Чл. 77. След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява разискванията за приключени.

 

Чл. 78.  (Отменен - Решение № 360 от 06.03.2006 г.)

 

Чл. 79. (1)  (Досегашна ал. 2 - Решение № 360 от 06.03.2006 г., пром. Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината при негова заявка в електронната система, а при техническа невъзможност за нейното ползване - с вдигане на ръка"

            (2)  (Досегашна ал. 2 - Решение № 360 от 06.03.2006 г., изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства по въпроси, отнасящи се до съответните кметства, след заявка в електронната система чрез протоколиста на заседанието, а при техническа невъзможност за нейното ползване - с

вдигане на ръка.

 

Чл. 80. (1) (пром.. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на определеното по чл. 63, ал. 4 от този правилник време.

            (2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 5 минути.

 

Чл. 81. (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред, се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

(3) Председателят на Общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

 

Чл. 82. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят на Общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.

(2) (Пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Всяка група може да поиска почивка за не повече от 15 минути веднъж на заседание. Председателят дава почивката веднага, след като бъде поискана.

 

Чл. 83. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общинския съвет по предложение на председателя на Общинския съвет или на група  общински съветници.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

 

Чл. 84. (1) (Изм. - Решение № 360 от 06.03.2006 г., Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Решенията на Общинския съвет се приемат с гласуване, като всеки общински съветник гласува лично.  Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на всеки съветник Общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

            (2)  (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Явното гласуване се извършва чрез:

            1. електронната система, а при техническа невъзможност за нейното ползване - с вдигане на ръка;

            2. поименно - чрез електронната система, а при техническа невъзможност за нейното ползване - при съобщаване имената на съветниците от председателя и отговаряне със "за", "против", "въздържал се"; разпечатката от поименното гласуване е неразделна част от протокола.

            3. саморъчно подписване в списък, съдържащ имената на съветниците и колони "за", "против", "въздържал се", като всеки съветник поставя подписа си в една от колоните.

(3) (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Тайното  гласуване се извършва с бюлетини по  утвърден от председателя образец.

 

Чл. 85. (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Предложение за гласуване по чл. 84, ал.2, т.3 или по ал. 3 се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.

 

Чл. 86. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

 

Чл. 87. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

1.     предложения за отхвърляне;

2.     предложения за отлагане на следващо заседание;

3.     предложения за заместване;

4.     предложения за поправки;

5.     обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

6.     предложения за допълнения;

7.     основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

 

Чл. 88. (1) (Досегашен чл. 88 - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

            (2) (Нова - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) В случай на равенство на гласовете предложението се смята за отхвърлено.

 

Чл. 89. (1) (Пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Обявяването на  резултата от гласуването се извършва веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на Общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

 

Чл. 90. (1) (Изм. - Решение № 812 от 28.03.2008г.) На заседанието на ОбС се прави звукозапис. Звукозаписът се съхранява на CD и е неразделна част от протокола. За заседанието на Общинския съвет се води протокол от служител в звеното "Организационно обслужване на Общинския съвет" и се подписва от него и от председателя на Общинския съвет най-късно в 7-дневен срок от заседанието.

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

 

Чл. 91. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от Общинския съвет на следващото заседание.

 

Чл. 92. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на Общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред Общинския съвет на следващото заседание.

 

 

Глава девета

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 93. ((Изм.и доп.  - Решение № 360 от 06.03.2006 г.) (1) Проекти за решения, правилници, наредби, инструкции и др. актове могат да внасят в Общинския съвет: постоянните и временните комисии, общинските съветници и кметът на общината. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася и докладва от кмета на Общината.           

            /2/ (Пром. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)  В деловодството на Общинския съвет се внасят за разглеждане и приемане от Съвета  материали, оформени като писмен доклад, подписан от вносителя, съдържащ:

            1. Мотиви, съдържащи аргументация за необходимостта и очаквания регулативен ефект, оценка за необходимите финансови и други ресурси за изпълнение на решението, както и оценка за въздействието от прилагането на предлаганото решение;

            2. Правно основание за приемане на акта;

            3. Проект за решение;

            4. При необходимост - причините и крайният срок, в който е необходимо Общинският съвет да се произнесе;

            5. Адресат на акта;

            6. Докладчик за заседание на комисиите към Общинския съвет;

            7. Докладчик за заседание на Общинския съвет;                                              

/3/ (Предишна ал. 5 - Реш. № 831 от 24.04.2008 г.) Материалите по ал. 2 се представят и на електронен носител при условия и по ред, определени от председателя на ОбС.                       

/4/ (Предишна ал. 6 - Реш. № 831 от 24.04.2008 г.) Докладчици по въпроси от дневния ред могат да бъдат:                                     

1. председателят на ОбС и председателите на постоянните и временните комисии;                  

2. (Пром. - Реш. № 831 от 24.04.2008 г.) кметът и заместник-кметовете на общината, секретарят на общината, кметовете на кметства, директорите на дирекции, ръководителите на специализираните изпълнителни звена на общината;                             3. всеки общински съветник;                                                                                           

4. ръководителите на общински търговски дружества;                                                

5. други експерти или специалисти по предложение на вносителя и след решение на ОбС.                                                                                                                

/5/ (Предишна ал. 5, пром. - Реш. № 831 от 24.04.2008 г.) Председателят на ОбС има право да остави без движение внесен материал /проект за решение/ за разглеждане в ОбС, ако той не отговаря на изискванията на ал. 2 като писмено информира в 5–дневен срок от датата на постъпване в ОбС вносителя на материали и поставя срок за отстраняване на нередностите. Ако след изтичане на срока вносителят не внесе изискуемите корекции или документи, определени от председателя на ОбС, то материалът / проектът за решение/ се оставя без движение и не се разглежда от ОбС. Председателят няма право да оставя без движение внесен материал, позовавайки се на законосъобразност и целесъобразност.

 

Чл. 94. (1) Председателят на Общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.

(2) Председателят на Общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

            (3) (Изм. - Реш. № 360 от 06.03.2006 г.) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от узнаването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

 

Чл. 95. (1) (Доп.. - Реш. № 360 от 06.03.2006 г., изм. -Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения на свои заседания. Те представят на председателя на Общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище. Срокът за разглеждане и изготвяне на становища от постоянните комисии и водещата комисия не може да бъде по-дълъг от два месеца. В този срок не се включва срокът по чл. 93, ал.5.

            (2) Становищата по проектите за решения се предоставят на Общинския съвет от водещите комисии.

            (3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

 

Чл. 96. (1) (Пром. - Реш. 831 № от 24.04.2008 г.) В срок до един ден преди началото на заседанието на комисията всички материали се въвеждат в електронната система и са на разположение на общинските съветници.

            (2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

(3) (Нова - Реш. № 360 от 06.03.2006 г.)  Наредби и правилници, както и проектът за годишния бюджет на Общината се разглеждат и приемат на две четения.                                        4) (Нова - Реш. № 831 от 24.04.2008 г.) Общинският съвет може да реши по изключение двете гласувания да се проведат на едно заседание.                   

(5) (Нова - Реш. № 360 от 06.03.2006 г., досегашна ал. 4 - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)  Между първото и второто четене общинските съветници представят писмени предложения в срок, определен с решение на ОбС.                          

 (6) (Нова - Реш. № 360 от 06.03.2006 г., досегашна ал. 5 - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)  Вносителят на проекта и водещата постоянна или временна комисия отразяват предложенията в проекта и го представят в окончателен вид за обсъждане и приемане на второ четене  в срок, определен с решение на ОбС                      

 (7) (Нова - Реш. № 360 от 06.03.2006 г., досегашна ал. 6 - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)  При второто четене се подлагат на гласуване всички постъпили в срока по ал. 4 предложения. Нови предложения не се допускат.                                 

(8) (Нова - Реш. № 360 от 06.03.2006 г., досегашна ал. 7 - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)  Срокът между двете четения не може да бъде по-дълъг от 30 дни.                            

(9) (Нова - Реш. № 360 от 06.03.2006 г., досегашна ал. 4 - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)  В случаите на чл.64 ал.2, както и предложенията за редакционни поправки в правилници и наредби се разглеждат на едно четене.”

(10)  (Нова - Реш. № 360 от 06.03.2006 г., досегашна ал. 4 - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)  Гласуването на второ четене се извършва по реда на член 87.

 

Чл. 97. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието.

 

Чл. 98. (Пром. - Решение № 831от 24.04.2008 г.) Председателят на Общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от Общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител в   7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго. В същия срок решенията се изпращат на обществения посредник по електронен път.

 

Чл. 99. (1) (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Председателят на Общинския съвет съобщава на следващото заседание на Общинския съвет за оспорване на решение на Общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл. 45, ал.5 от ЗМСМА или от областния управител, съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.

            (2) (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от Общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. Ако Общинският съвет не се произнесе в 14-дневен срок и не бъде оспорен пред Административния съд, съгласно чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА, върнатия за ново обсъждане акт влиза в сила.

(3) (Изм. - Решение № 831от 24.04.2008 г.) Председателят на Общинския съвет съобщава на следващото заседание на Общинския съвет и за оспорените пред Административния съд актове на Съвета, както и за актовете, с които съдът се произнесъл по тях.

(4) (Отм.. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)

(5) (Отм. - Решение № 831от 24.04.2008 г.)

 

Чл. 100. Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен/обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси. С решението си Общинският съвет приема и правила за функционирането и участието в консултативен/обществен съвет.

 

Чл. 101. (1) Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

            (2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

            (3) Председателят на Общинския съвет, чрез звеното "Организационно-техническо обслужване на Общинския съвет" уведомява заинтересованите лица за решението по ал. 2 най-малко 5 дни преди датата на обсъждането чрез интернет, електронни медии или излагане на определеното от кмета място в сградата на Общината.

            (4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в Общинския съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

 

Чл. 102. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

 

Чл. 103. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е Комисията по икономика, бюджет и финанси.

            (2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета.

 

Чл. 104. (1)Текстът на нормативните актове на Общинския съвет, както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на Общинския съвет. Решенията на Общинския съвет се подписват и от лицето, водило протокола. Подписите се поставят непосредствено след текста на акта.

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

            (3) (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на Общинския съвет и се заверява от служител в звеното "Организационно обслужване на Общинския съвет".

 

Чл. 105. (1) (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Обнародването и разгласяването и на актовете на Общинския съвет чрез поставянето им на определеното със заповед на кмета място в сградата на общинска администрация се извършва от секретаря на общината, а публикуването им в средствата за масово осведомяване и в интернетстраницата  на Общинския съвет -  http://obs.kazanlak.bg/ - от председателя на Общинския съвет.

            (2) (Отм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)

 

 
Глава десета
КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 106. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет.

(2) Председателят на Общинския съвет създава условия за достъп на общинските съветници до актовете по ал. 1.

(3) (Нова. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) Кметът изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета в 3-дневен срок от издаването или подписването им.

 

Чл. 107. (1) (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Общинските съветници могат да отправят  питания до кмета на общината, кметовете на кметства и ръководителите на общински търговски дружества.

            (2) Питанията се отправят чрез председателя в писмена форма, подписани от общинския съветник и се внасят за завеждане в деловодството на Общинския съвет до 5 дена преди заседанието на Общинския съвет. Общинският съветник трябва да заяви изрично дали желае да получи писмен отговор.

            (3) Питанията трябва да са по въпроси от компетенцията на лицата, към които се отправят или да се отнасят до дейността на администрацията, за която отговарят.

            (4) Питанията трябва да са формирани кратко, ясно и да съдържат само необходимата за изясняване на проблема информация. Те не могат да съдържат коментари.

 

Чл. 108. (1) Председателят на Общинския съвет своевременно уведомява лицата, към които е отправено питането.

(2) Предходната алинея не се прилага, когато:

            1. питането не отговаря на изискванията по чл. 107, ал. ал. 1, 2 и 3;

            2. исканите сведения са дадени на същия или на друг общински съветник в периода на предшестващите 3 месеца.

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

           

Чл. 109. (1) Лицата, към които е отправено питането отговарят на следващото заседание, освен ако Общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2) Отговарящият на питането може да поиска удължаване на срока за отговор, но не повече от едно заседание.

 

Чл. 110. Общинският съветник може писмено или устно да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на Общинския съвет уведомява лицата, към които е отправено питането и съобщава за оттеглянето на питането в началото на заседанието.

 

Чл. 111. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 5 минути, а лицето, към което е отправено питането  да отговори  в рамките на 10 минути.

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора.

            (3) Общинският съвет може да реши да започнат разисквания по питане, когато постъпи предложение от най-малко от 1/3 от общия брой на съветниците.  В този случай по въпроса, поставен с питането може да се приеме решение.

 

Чл. 112. (1) При писмен отговор на питане председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

 

Чл. 113. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора от лицето, към което е отправено питането.

            (3) След отговора на питането общинският съветник, който го е отправил, има право:

                        1. да зададе не повече от три уточняващи въпроса;

                        2. в рамките на 2 мин. да направи оценка на отговорите на основния и уточняващите въпроси и да заяви дали е доволен или не от тях.

 

Чл. 114. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

 

Чл. 115. Общинският съвет провежда обсъждане на 6-месечен отчет за изпълнение на бюджета.

 

Чл. 116. (1) (Изм. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им.

(2) Актовете по ал.1 се разпределят от председателя на съвета до съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

(3) (Изм. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) Становищата за отмяна на актовете на кмета се включват за разглеждане в следващото заседание, което се провежда в срока по ал. 1.

(4) (Изм. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) В срока по ал.1 Общинският съвет може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината пред съответния административен съд.

 

Чл. 117. (1) (Отм. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.)

(2) (Отм. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.)

(3) (Отм. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.)

 

Чл. 118. (Отм. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.)

 

 

 

Глава  единадесета

Взаимодействие между общинския съвет и

общинската администрация

 

Чл. 119. (1) (Изм.и доп. - Решение № 513 от 28.09.2006 г..;Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Кметът на общината и кметските наместници участват в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и могат да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник. Кметовете на кметства се изслушват задължително при обсъждане на  въпроси, отнасящи се за кметството.

(2) Кметът на общината подписва и внася в Общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

 

Чл. 120. (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Кметът на общината организира изпълнението на решенията на Общинския съвет чрез кметовете на кметства и общинската администрация и се отчита за това на всеки 2 месеца.

 

Чл. 121. (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на Общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.

            (2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на Общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на Общинския съвет.

 

Чл. 122. (Изм .и доп. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.; Решение № 831 от 24.04.2008 г.)  Секретарят на общината организира и отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на кмета на общината.

 

Чл. 123. (1) Кметът на общината уведомява писмено Общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) Председателят на Общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

 

Чл. 124. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

 

Чл. 125. (1) (Изм. и доп. - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

 

Чл. 126. (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на Общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

            (2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно-техническото обслужване на Общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на служителите, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината, съгласувано с председателя на Общинския съвет.

 

Чл. 127. (1) (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено "Организационно обслужване на Общинския съвет" за подпомагане и осигуряване на работата на Общинския съвет и на неговите комисии.

(2) (Доп. - Реш. № 360 от 06.03.2006 г.) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет. Възнаграждението на служителите се определя в рамките на съответните нормативни документи по предложение на председателя на Общинския съвет, съгласувано с Председателския съвет.

(3) (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Общинският съвет възлага на Председателския съвет ежемесечно да определя размера на допълнителното материално стимулиране на служителите от звено “Организационно  обслужване на Общински съвет” от бюджета на Общинския съвет” в размер до 50 % от средното брутно месечно възнаграждение за общинска администрация.          

 

Чл. 128. (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Звеното "Организационно обслужване на Общинския съвет":

1.     осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

2.     (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) осигурява публикуването на материалите и информацията, съгласно изискванията на този правилник в официалната интернетстраница на Общинския съвет - - http://obs.kazanlak.bg/ и въвеждането им в електронната система на Общинския съвет;

3.     осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на Общинския съвет и становищата на комисиите;

4.     (Изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването, когато не се извършва чрез електронната система;

5.     изготвя ежемесечна справка за участието на всеки съветник в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии;

6.     изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на Общинския съвет.

 

Чл. 129. (1) (Отм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.)

               (2) (Отм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) 

 

            Чл. 130. (Нов  - Решение № 360 от 06.03.2006 г. ) Към бюджета на Общински съвет се отнасят само разходи, утвърдени от председателя или зам.-председателя на Общинския съвет.

 

 

 

Глава дванадесета

(Нова - Реш. № 360 от 06.03.2006 г.) МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК. СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА.

 

Чл. 131 (1) Международните връзки на Общинския съвет се организират от Председателя на Общинския съвет след решение на Общинския съвет.                                    

            (2) Предложение за включване на съветници в състава на делегации на Общинския съвет в чужбина, както и за приемане на чужди делегации, се обсъжда и решава от Председателския съвет на Общинския съвет.                                                                                             

Чл.132. (1) Проект на договор за сдружаване на Общинския съвет се разглежда от съответните постоянни комисии на Общинския съвет, съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на ОбС срок.                          

(2) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато предложението не е направено от него.  

                                              

Чл.133. (Предишен текст на чл. 133  - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Общината с общини в други страни и при включването й в международни сдружения на местни власти.           

(2) (Нова - Решение № 513 от 28.09.2006 г.) Подписаното  споразумение за общинско сътрудничество се одобрява от Общинския съвет.

           

Чл.134. Общинският съвет утвърждава всички договори на Общината, сключени с всички териториални единици или общности в страната и в чужбина.

 

 

 

Глава тринадесета (досегашна дванадесета - Реш. № 360 от 06.03.2006 г.)

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            § 1. (заглавието изм. - Решение № 831 от 24.04.2008 г.) Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет се издава на основание чл. 21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

            § 2. (Изм. с Решение № 6 от 31.07.2008 г.) (Изм. и доп. - Решение № 43 от 24.02.2004 г.; Решение № 513 от 28.09.2006 г., Решение № 831 от 24.04.2008 г.)  Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет влиза в сила от 23.12.2003 г. и отменя Правилника по чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, утвърден с Решение № 24 от  22.12.1999 г.  на Общинския съвет.

            Алинея 2 на член 22, изм. с Решение № 43 от 24.02.2004 г. на Общинския съвет, влиза в сила от 01.01.2004 г.

            Измененията и допълненията, приети с Решение № 513 от 28.09.2006 г. влизат в сила от деня на приемането им.

            Измененията и допълненията, приети с Решение № 6 от 31.07.2008 г. влизат в сила в седемдневен срок от приемането им.

            § 3. Този Правилник е приет с Решение № 12 от 23.12.2003 г. на Общински съвет - Казанлък.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ /п/