ОТЧЕТ  за работата на ОбС – Казанлък  за периода 4.07. 2008 - 31.01.2009 год.Уважаеми общински съветници,
Уважаеми граждани на община Казанлък,

Днешният ден е по-специален за всички нас - общинските съветници, защото в изпълнение на изискванията на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, ние се отчитаме за извършеното от нас за краткия период от началото на мандата 04 юли 2008г. до 31 януари 2009г.
На 21 юни 2008г. жителите на община Казанлък определиха всички нас, общинските съветници, за свои представители в местния парламент, за да защитаваме техните интереси и да работим за благото на общината. За това как работи ОбС, езикът на числата ще даде най -точна картина за дейността ни.

Уважаеми колеги,
за отчетния период проведохме 9 заседания на Общинския съвет, на които взехме 137 Решения. За този период в канцеларията на ОбС постъпиха 613 предложения на общински съветници, на обществения посредник и на кмета на общината; молби и жалби на граждани за решаване на техни проблеми, както и други документи. Бяха изпратени 291 писма до ОбА, обществения посредник и други институции, както и много отговори по преписки и жалби на гражданите от нашата община.
За сведение на всички, с такъв брой преписки сме приключвали календарна година от близкото минало. Този огромен поток от информация беше проучен, обсъден и в по-голямата си част се трансформира в актове на ОбС.
Постоянните комисии проведоха общо 83 заседания:
ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост - 11,
ПК по икономика, бюджет и финанси – 10,
ПК по култура и информационни средства и вероизповедания - 10,
ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм - 9
ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт - 8
ПК по европейските въпроси и бизнессреда – 8,
ПК по здравеопазване проведе 7 заседания,
ПК по социални дейности и трудова заетост – също 7, 7 са заседанията и на ПК по сигурност, обществен и екологичен ред, ПК по селско и горско стопанство проведе 6 заседания.

Всички тези данни сочат, че като цяло Постоянните комисии са работили много интензивно и отговорно, някои от тях са заседавали по два пъти месечно, но не мога да не отбележа, че най-натоварени /като обем работа и обработена информация/ бяха: ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост, ПК по икономика, бюджет и финанси; ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и ПК по европейските въпроси и бизнессреда. Няма несъстояло се заседание, поради липса на кворум на комисията, но има множество въпроси неразгледани на Общинска администрация, чието разглеждане беше забавено, поради липса на докладчици от страна на вносителя или невнесени в срок изискани становища, предложения и мнения от Администрацията.
Говорейки за работата на Постоянните комисии, трябва да подчертая приноса на техните председатели /Цветан Шиков, Драгомир Петков, Дочка Богданова, Стефан Бурков, Теменужка Папазова, Чавдар Ангелов, Драгомил Иванов, Цветанка Пискова, Ваня Андреева, покойната Валя Новакова, заменена от Станчо Леков/, които са общински съветници с доста по-голям ангажимент и отговорност от останалите. Осъзнавайки това, председателят на ОбС насърчаваше председателите на Комисиите и ръководителите на Групи в публичните отношения на Съвета с различните институции, с оглед утвърждаване техния имидж, който е непосредствено свързан с ролята и мястото на Комисиите в различните сфери на обществения живот.

Със свои Решения, ОбС създаде 3 Временни комисии;
1. Временна комисия за проверка качеството и стойността на извършените строително - ремонтни работи от Поименния списък за финансиране на капиталовите разходи за 2008 г. по обекти, Приложение № 13 в отчета за изпълнение на бюджет 2008 и изразходваните средства, със срок на действие до приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Казанлък за 2008г. Членовете на комисията приеха задачата си много отговорно, но първите й заседания не бяха ползотворни, поради липса на готовност от Общинска администрация. Все пак се проведоха 6 заседания, на които се разгледа голям обем документация. Комисията започна и посещения на обекти, за да се увери в качеството на извършените и остойностени дейности.
2. Временна комисия за изготвяне на предложения за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Стара Загора. Комисията проведе заседание и излезе с доклад с направени предложения. С това нейната дейност се прекрати.
3. Временна комисия по проверка дейността на Звеното „Сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на твърди битови отпадъци” - със задача да извърши проверка на разходите за 2008г. и ежемесечен контрол по разходване на средства от такса битови отпадъци през 2009г. Срокът на действие на тази комисия е до края на календарната година.
Решенията, които прие ОбС - 137, показват богато разнообразие от теми и адреси, за които са предназначени:

1.Решения, въвеждащи в действие програми, правилници и наредби на ОбС - 12.
Това са местните нормативни документи, които съставляват особено важна част от дейността на ОбС.
1.1.Нови документи:

1.1.1 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Казанлък.
1.1.2.Програма за намаляване популацията на бездомните кучета в Община Казанлък.
1.1.3.Общинска стратегия по десетилетието на ромското включване в Казанлък 2007- 2013 г.
1.1.4. Общинска програма и План за действие за изпълнение Стратегията за образователната интеграция на етническите малцинства на МОН /2008 – 2010 г./.

1.2 Промени в правилници и наредби на ОбС, които са продиктувани от промяната в нормотивната уредба на Република България или други обстоятелства:

1.2.1. Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък - през отчетния период се наложи три пъти да променяме този документ.
1.2.2. Наредба №15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
1.2.3.Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък.
1.2.4.Наредба №31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък.
1.2.5.Наредба №1 за обществения ред в община Казанлък.
1.2.6.Правилник за организацията и дейността на Общински съвет -частично този документ се наложи да се коригира два пъти.
1.2.7.Правилника за организацията и дейността на обществения посредник.
Всички тези актове на ОбС са от особена важност за гражданите на общината, защото въвеждат нормативен ред и организация на изпълнението на местно ниво.
2. Решения, свързани с бюджета и финансите на общината - 11. Запознахме се с Отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък за първото шестмесечие на 2008 г. С много дебати и предложения от общинските съветници в две заседания на ОбС бе разгледана и приета промяна в Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2008 г., обсъди се състоянието на общинския дълг и се взе решение за делегирани бюджети в сферата на образованието.
3. Най-много са Решенията, свързани с приватизация и разпореждане с общинска собственост - 34 . В тази група са решенията за провеждане на търгове за продажба на земя и обекти в селата Овощник, Средногорово, Ръжена, Копринка, Енина, Крън и в града - ЦДГ “Зорница”, на Токоизправителната станция; ликвидиране на съсобственост по молба на граждани или юридически лица; продажби на недвижими имоти; замяна на имоти по молби на юридически лица, както и отдаване под наем на обект „Плувен басейн, находящ се в СОУ „Екзарх Антим I”, отдаване под наем на помещения за кабелна телевизия в селата Дунавци, Овощник и Енина.
4. 18 са Решенията ни, касаещи дейността на общинските търговски дружества. Част от тях са свързани с приемане на годишните отчети и баланси на дружествата. Многократно Общинска администрация отлага изпълнението на Решението по проблемите, свързани с финансовото състояние на МБАЛ в Казанлък. Общинският съвет проведе специална сесия по проблемите на общинската болница, освободи управителя д-р Христо Христов и избра временно управляващ. Сложи се край и на „сагата”, свързана с “Балкан – К” ЕАД, като се прекрати дейността на това дружество със срок на ликвидация 31 януари 2010 г. С решение се удължи срока на договора между Общината и управителя на „Казанлъшка искра” ЕООД и се възложи управлението на „ДКЦ –Поликлиника - Казанлък” ЕООД.
5. С не по-малко внимание сме се отнасяли към проблемите на устройството на територията, инфраструктурата, строителствота и транспорта. Общо 8 са Решенията и те дават възможност за бъдещи инвестиции и решаване на проблеми на гражданите от общината, както и провеждане на конкурси за възлагане обществен превоз на пътници с автобусен транспорт.
6. 6 са Решенията в сферата на културата и образованието. Дадохме съгласие за дофинансиране на училища, за закриване на Междуучилищния център и се произнесохме против провеждането на конкурси за директори на трите културни института: ЛХМ “Чудомир”, Театър “Л. Кабакчиев” и Библиотека “Искра”. Получените по-късно писма от министъра на културата проф. Стефан Данаилов потвърдиха правилността на нашите Решения.
7. 8 са решенията, свързани с разрешаване на социални проблеми на жителите на нашата община. В по-голямата си част те касаят отпускане на еднократни помощи за лечение.
8. Все още е малобройна групата Решения, свързани с даване съгласие на ОбС за участие на общината в проекти и програми . Те са 7 и са за:
8.1.Финансиране от фонд “Социално подпомагане на проект”Оборудване с климатици на Дневен център за деца с увреждания”.
8.2.Проектно предложение за организиране на младежки обмен по програмата на Европейската комисия “Младежта в действие”.
8.3. Определяне проект “Ново захранване, изграждане на нова и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа” в с. Долно Изворово за приоритетен.
8.4.Кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за подобряване на градската среда” за реконструкция на парк “Розариум” и изграждане на охранителна система за наблюдение на местата с повишен риск в Казанлък.
9. Голям е броят на Решенията, свързани с вътрешно организационни въпроси на ОбС – 14, и са за създаване на постоянни и временни комисии.
10. Решенията, касаещи жителите на кметствата са 22. Касаят провеждане на публични търгове за продажба на общински имоти, по реда на ЗОС в селата Шейново, Голямо Дряново, Копринка и Ясеново; продажба на земя в селата Бузовград и Крън; провеждане на публични търгове за продажба на земеделска земя в селата Средногорово и Овощник; утвърдиха се промени в общинската транспортна схема, касаещи автобусни линии № 5, №6, Казанлък – Горно Изворово и Казанлък - Голямо Дряново – Ясеново - Казанлък.

Гореспоменатото е само част от нашата работа. Естествено е, че ние решавахме и проблеми, свързани със здравеопазването, селското стопанство и опазване на обществения ред и др. Приемахме доклади и отчети.

Специално внимание трябва да отделим на неизпълнените от кмета на общината Решения – те са 8 и са Решения с номера: 38, 48, 49/т.3/, 50/т.3/, 54, 61 във връзка с изпълнение на 847/7.05. 2008г., 104 и 109 и се отнасят за: превеждане на средства на МБАЛ - Казанлък до 23.12. 2008г. и изготвяне на погасителен план, съгласуван с кредитора и представен в ОбС за разглеждане; разкриване на отделна сметка, в която да се отнасят приходи от прекратяване на съсобственост между общината и други физически или юредически лица; статута на Професионална гимназия по строителство; отмяна от кмета на общината на свои заповеди, свързани с провеждане на конкурси за директори на ЛХМ “Чудомир”, Театър “Л. Кабакчиев” и Библиотека “Искра”. Горецитираните решения с изключение на едно /104 от 15.12.2008г. за превода на 380хил.лв. на МБАЛ, което бе обжалвано в Административен съд – Стара Загора/ не са оспорвани, но нямаме писмено обяснение за неизпълнението им. Председателският съвет на свое заседание разгледа този проблем и поиска с писмо до края на този месец обяснение от кмета на общината.

През периода с 6 свои жалби кмета на общината оспори пред ОбС и Административен съд - Стара Загора Решения на Съвета с мотиви за липса на законосъобразност или целесъобразност.

До ОбС:
1. Решение №43/30.10.2008г., относно отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към първото полугодие на 2008г. с искане за неговото преразглеждане. ОбС не отмени този свой акт и той е в сила.

До Административен съд - Стара Загора:
2. Решение №11/31.07.2008г. за осигуряване на средства от бюджета за съфинансиране на дейността на Ангиографския център към МБАЛ –Казанлък - производството по образуваното дело беше прекратено, поради оттегляне на оспореният акт.
3. Решение № 72/27.11.2008г. за упражняване на текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от ОбС актове.
4. Решение №125/30.01.2009г. в частта на чл.17, чл.18 в и параграф14, ал.2 от Наредба №26 на ОбС – всичко това касаещо освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци и приетият по - нисък размер на тази такса за населението от Казанлък и селата и за жилищни и нежилищни имоти на предприятия, организации и други собственици на имоти.
5. Решение №134/30.01.2009г. - две жалби: едната е против предмета на дейност на новосъздадената Комисия за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт, а с втората се атакува чл.120 от Правилника на ОбС, с което израза „всеки два месеца” се заменя с израза „всяко редовно заседание на ОбС-Казанлък”.

Впечатляващо е, че за първи път нямаме върнат или оспорен акт на Общинския съвет от Областния управител, което говори за висок професионализъм и добро познаване на нормативната уредба.
От общия брой взети Решения 5 са по предложение на постоянни комисии - 2 на ПК по социални дейности и трудова заетост и по едно на ПК по икономика, бюджет и финанси, ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост и ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм. Други 30 са по предложение на: Васил Самарски /15/, Георги Каличков /3/, Чавдар Ангелов /2/, Янко Запрянов /2/, Цветанка Пискова, Елена Стойчева, Теменужка Папазова, Моника Динева, Денислав Сербезов и Джамал Папарланов по едно. Имаме и 2 Решения по колективни предложения /Георги Каличков, Генчо Кръстинов и Васил Самарски; Моника Динева, Иван Кьосев и Драгомир Петков/. Това са Решения, свързани с вътрешноорганизационни проблеми на ОбС; разпореждане с общинска собственост, решаване социални въпроси, проблими на здравеопазването, промени в нормативни документи на ОбС.
Само един съветник – Джамал Папарланов се ползва от своето право, дадено му от Закона и отправи Питане към кмета на общината по проблем, касаещ населението на Хаджидимитрово.

Уважаеми колеги,

Изложеното до тук илюстрира високоотговорната дейност на ОбС, но отчетът ще бъде непълен, ако не отразим работата на Председателския съвет /Васил Самарски, Цветанка Пискова, Елена Стойчева, Генчо Кръстинов, покойната Валя Новакова - заменена преди месец от Иван Кьосев, Станчо Леков, Николай Ибушев, Драгомил Иванов, Денислав Сербезов, Галин Георгиев и Георги Каличков/.
На проведените 14 заседания, Председателският съвет обсъди 73 въпроса и излезе с 45 Решения. Ежемесечно се обсъждаше и приемаше дневния ред на заседанията на ОбС; изслушвани бяха кметът на общината и общественият посредник по въпроси, внесени за решаване в ОбС и по проблеми, касаещи развитието на общината; изслушвани бяха кметове на кметства и началникът на Полицейското управление – Дамян Дамянов.
В 5 свои заседания Председателският съвет обсъди състоянието на общинската болница, изслуша нейният доскорошен управител – д-р Христов, изслуша отчетите на командированите свои представители в болниците в градовете Дупница и Ямбол; изслуша кандидатите за длъжността “Управител” на МБАЛ.
Със свои Решения Председателският съвет определяше своите представители за Македония, за преподписване на Меморандума в Сент Ерблен - Франция, за младежката среща във Франция и за представяне на Розовата долина в Брюксел.
Затрудненията на общинските съветници при провеждане заседанията на Постоянните комисии и други срещи в сградата на Общината се обсъдиха от членовете на Председателския съвет, в резултат на това Общинския съвет прие Решение с конкретни срокове за изпълнение.
С Отчета на разходите на Общинския съвет за деветте месеца на изтеклата година се запознаха представителите на Групите съветници в ОбС на заседанието проведено на 15.10. 2008г. Още тогава бяха отчетени икономиите по отделни параграфи на издръжката, които продължиха и до края на годината. За сведение на всички, ОбС приключи 2008г. със 70 % -но изпълнение на своя бюджет.
През отчетния период Председателският съвет проведе 5 срещи, отнасящи се до обществено - икономическия живот на общината, проблемите на младите хора и международното сътрудничество, а именно:
На 19 септември 2008г. петима млади казанлъчани, членове на Младежкия парламент от различни мандати, участвали в проекта “Младежта в действие” на Европейската комисия, се отчетоха пред Председателския съвет за десетдневната визита в Белгия. Те споделиха впечатленията си от работещия модел на успешна политика за младите хора в Белгия. ОбС пое 30% от разходите им по транспорта и участието бе по програмата “Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”.
На 20 октомври Председателският съвет проведе среща със зам.-кмета Сергей Ботов и Алексей Востриков от Международната дирекция в Администрацията на побратимения гр.Толияти, които бяха в Казанлък за празниците по повод 10 годишнината на Театър “Л. Кабакчиев”. Изразена бе готовност на руската страна за сключване на договор за сътрудничество в областта на икономиката, бизнеса, културата, образованието и социалните дейности.
На 17 ноември 2008г. Председателския съвет се срещна с ръководителите на отделения в МБАЛ - Казанлък по тяхна покана. Поводът беше тежкото финансово състояние на дружеството. Тричасовата среща беше ползотворна, защото даде отговор на въпросите и на двете страни.
На 18 ноември 2008г. – Ръководството на Топлофикация - Казанлък прие членовете на Председателския съвет, за да представи възможността за отопление на казанлъшката болница и да разгледат новите мощности за производство на топлинна и ел. енергия, получавана по високо ефективен и модерен начин.
На 15 януари 2009г. по покана на кмета на общината, Председателският съвет се срещна с ръководството на Общинска администрация, която постави за обсъждане проблемите на МБАЛ, промените в Наредба №26 и Наредба №31, а Председателският съвет поиска отговор на неизпълнените решения.
Отчитайки големия брой предложения и молби, постъпили от кметове на кметства в ОбС във връзка с проблемите в техните населени места, Председателският съвет на заседанието си през м. септември 2008г. взе Решение да организира посещения на селищата от общината с цел запознаване с проблемите на всяко населено място и тяхното приоритетно решаване през 2009г. В периода от 19 октомври 2008г. до 7 февруари 2009г. бяха посетени всички 19 кметства по график, определен от Председателския съвет. Проведоха се и 7 срещи с кметски съветници и част от населението на общината. Обсъдени бяха много проблеми, но като важни бяха регистрирани 141 проблема. Преобладаващи са проблемите, свързани с:
- проектиране на канализация - в 11 населени места;
- проблеми по чистотата и по-специално осигуряване на съдове – в 10 населени места;
- проблеми, свързани с ремонт на читалищната база – в 10 населени места;
- корекция и почистване на речни корита – в 9 села;
- ремонт на сградите, в които се помещават кметствата – 9 кметства;
- разширяване и ограждане на гробищните паркове – 7 населени места;
- от изграждане на детски площадки и оформяне на центровете се нуждаят 5 села;
- в 4 от селата е необходимо финансово да се подпомогне ремонтът на църквите;
- проблеми с действащата в момента транспортна схема постави населението на селата Ясеново, Дунавци, Голямо Дряново и Горно Черковище.
Не споменах като преобладаващ проблем състоянието на пътната инфраструктура, защото тя е безспорен проблем във всички населени места на общината.
Предстои обобщаване на протоколите от проведените срещи и включване като приоритетни за решаване на част от проблемите в Инвестиционната програма за 2009г.
Като общ извод, от проведените срещи, е отговорното отношение от страна на кметовете на населени места, добрата организация и удовлетвореността на населението от срещите с общинските съветници за решаване на техните проблеми.
Искам да изкажа благодарност от името на Председателския съвет на всичките 19 кмета и техните екипи за деловата работа и гостоприемството.
Посещаемостта на представителите на Групите съветници в срещите е както следва:
Група на "БСП - ПБСД"– 19 населени места;
Група на „Защита” – 19 населени места;
Група на „Експерти за Казанлък” – 16 населени места ;
Група на ГЕРБ – 13 населени места;
Група на "Движение "Напред - ВМРО - БНД - ЗНС - ЛИДЕР" – 11 населени места;
Група на НДСВ – 8 населени места;
Група на Атака – 7 населени места;
Група на ФАГО – 3 населени места;
Група на СДС - РЗС – 1 населено място.
Благодаря на общинските съветници, които отделиха голяма част от почивните си дни, както и лични средства за реализиране на инициативата. Посветиха личното си време на множеството проблеми на обществеността: Цветанка Пискова, посетила 18 населени места, Генчо Кръстинов – 14 населени места, Янко Запрянов – 11 населени места, Чавдар Ангелов, Димитър Атанасов и Галин Георгиев с по 7 посещения, Цветан Шиков – 5 посещения, Иван Кьосев, Димитър Христов, Джамал Папарланов и Дочка Богданова -с по 4 посещения, Теменужка Папазова - с 3 посещения, д-р Николай Хаджиев – 2 и д-р Дора Христова, Еленка Христова, Денислав Сербезов и Георги Каличков – с по едно посещение. Непосредствено преди постъпването й в лечебно заведение, заедно със своите колеги в населените места беше и Валя Новакова. Светла й памет!
Осъзнавайки необходимостта от знаещи и можещи съветници и отчитайки факта, че преобладаващата част от съветниците са за първи път в това си качество, Председателският съвет организира и проведе 2 обучения. Първото бе въвеждащо. На него съветниците бяха запознати със структурата на Общинска администрация и начина на комуникиране с нея; за работата на Общината по проекти; обучени бяха от експертите на „Контракс” за работа с Електронната система на ОбС. Второто обучение беше по специализирана тематика, подсказана от самите общински съветници. Техните предпочитания определиха темите, свързани с формирането, управлението и контролирането на бюджета на общината; по широкообхватната тема, касаеща Закона за общинската собственост и новите промени, в сила от м.юни 2008г. Стъпките на изготвяне на европейски проекти и изнесената информация за нашата община беше тема, която се посрещна с особен интерес от съветниците

Електронна система на Общински съвет:

На заседание на ОбС на 7.05. 2008г. Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев даде старт на първия в Република България електронен Общински съвет, който и до настоящия момент провежда заседанията си само по електронен път. От месец октомври 2008г. и заседанията на Постоянните комисии към ОбС се провеждат електронно.
Поставените цели за постигане на ефективност и прозрачност в работата на местния законодателен орган на практика се изразяват в следното:
1. Заседанията станаха по-делови и по-кратки.
2. За провеждането на заседанията не се ползва никаква хартия.
3. Електронната система има множество предимства пред стария начин на работа, общинските съветници бързо свикнаха със системата и не желаят връщане на стария модел.
4. Чрез възможностите на системата общинските съветници могат да си правят различни справки за работа на ОбС и на Постоянните комисии без да се ровят в папките с материали на хартиен носител.
5. В Постоянните комисии общинските съветници не губят време в търсене на информация, имаща връзка с разглеждания въпрос, тъй като потокът от информация непрекъснато се обновява.
6. Разпределянето на преписките с цялата информация за съответните комисии става много бързо и представлява голямо удобство.
7. Изразените от комисиите становища са достъпни до всички потребители, които имат права за това, което улеснява взаимодействието между отделните комисии.
8. Гласуването по електронен път, не само че пести време, но е и гаранция за обективно отразяване на резултатите от вота. Осигурява се и автоматичното архивиране и водене на статистика.
9. Повиши се прозрачността в работата на Общинския съвет както по отношение при вземане на решения, така и по повод на материалите, които разглежда. На интернет страницата /www obs. kazanlak.bg/ всеки жител на Планетата може да се запознае с дневния ред и материалите, които се разглеждат от ОбС, както и с предстоящите за разглеждане Наредби и Програми.
За предимствата от прилагане на интегрираната система "Безхартиено заседание на Общинския съвет и електронно гласуване" съм информирал колегите си, председатели на Общински съвети на заседание на Националното сдружение на действащите председатели на общински съвети в Република България, проведено 24 и 25 октомври 2008г. в гр. Велико Търново.
Считам за необходимо да ви уведомя, че все още има проблеми по окончателното завършване на софтуерния продукт, поради което продължаваме да работим с "Контракс" ЕАД.
За пълноценното функциониране на системата не сме окомплектовани и с необходимите компютри, в резултат на което кметът на общината, неговите заместници и кметовете на кметства по време на заседание на ОбС не могат да следят работата на ОбС, съгласно изискванията на ЗМСМА. За наличието на този проблем съм информирал с писма министърът на държавната администрация и административната реформа.
Информация за работата на Общинския съвет със системата съм внасял два пъти през отчетния период в Министерството на държавната администрация и административната реформа - през месец септември 2008г. и в началото на тази календарна година, за което Общински съвет получи адмирации.

Медийна политика и протоколно обслужване:

На заседанието си от 18.09. 2008г. Председателският съвет обсъди и прие Програма за медийно обслужване и протокол на ОбС с две основни цели:
Първата: Осъществяване на дейности, насочени към прозрачността в работата на Общинския съвет и информиране на гражданите от общината чрез популяризиране работата на ОбС, ПК и общинските съветници; популяризиране и на инициативите и намеренията на законодателния орган.
Втората: Изпълнение на ангажименти, свързани с представителните функции и дейности на ОбС като институция, на председателя, на Председателския съвет, на ПК и общинските съветници.
Дали постигаме своите цели?
1. 85 са съобщенията в сайта на Общинския съвет с актуални новини за отразяване дейността на ОбС и постоянните комисии.
2. Работата на Съвета и ПК се отразява в средствата за масова информация в община Казанлък - във вестниците „Искра”, „Седмица” и „Долина”, както и чрез репортажи, интервюта и новини в радио Вис виталис и Пресс ТВ, както и в регионални и национални медии.
3. Обособи се самостоятелен блок за Общинския съвет в обзорните новини на Пресс ТВ.
4. Гостували в различни рубрики на Пресс ТВ са Цветанка Пискова, Теменужка Папазова, Георги Каличков, Моника Динева, Чавдар Ангелов, д-р Стефан Бурков, д-р Николай Хаджиев, Драгомир Петков, Даниела Хубенова и покойната Валя Новакова, за да внесат яснота на гражданите по различни проблеми от живота на общината, свързани с дейността на Съвета.
5. Издава се Общински вестник, официално издание на Общинския съвет в който се публикуват Решенията, с изменените Правилници и Наредби. Вестникът се разпространява като безплатна притурка към вестниците - „Искра”, „Седмица” и „Долина”.
6. Ръководството на ОбС и представители на Постоянните комисии представяха местния законодателен орган на различни тържества, прояви, инициативи и форуми в града, областта, в България и извън страната.

Уважаеми колеги,
С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата работа на ОбС през този период. Може би не съм описал всички инициативи на Съвета, а може би съм пропуснал и много горчиви моменти от нашата обща работа. Но едно е ясно – твърде амбициозна е програмата, която си постави Общинският съвет и Председателският съвет още с встъпването си в мандат, защото клетвата която положи всеки от нас е свързана с добруването на жителите от община Казанлък.
Всеки от нас вложи много усърдие, инициативност и положителна енергия, за да реализираме заедно силно местно самоуправление.

ВАСИЛ САМАРСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК