План за защита при бедствия на община Казанлък, приет с Решение № 140/25.02.2009 г.