Председателят на Общински съвет - Казанлък Васил Самарски: "Никой в тази зала не е възразявал срещу реализирането на "Интегрирания воден проект на община Казанлък"

(Изказване на Васил Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък на извънредното заседание на Общинския съвет, проведено на 24.03.2009 г., с точка единствена: "Обсъждане на всички доклади от кмета на общината по спечеления от Община Казанлък "Интегриран воден проект на Община Казанлък")

Уважаеми колеги,
 

Свиканото извънредно заседание днес не е заради извънредни обстоятелства, за които нашата намеса и взeмане на решения са от изключителна или спешна необходимост, но като общински съветници ние сме призвани да гарантираме и закриляме интересите на гражданите от общината.

И когато има обстоятелства, от които интересите на гражданите са в риск, ние сме длъжни, осъществявайки своите правомощия, при спазване принципите на законност, публичност и отговорност, да гарантираме и закриляме точно това - гражданските интереси.

Никой в тази зала не е възразявал срещу реализирането на интегрирания воден проект за изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа в кв. „Христо Ботев” и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател в с. Овощник.

Радостта, с която приехме одобрението на този проект, разработен по Оперативна програма „Околна среда” и финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност, се оказа твърде краткотрайна, тъй като след добрата новина, вместо да се даде старт на проекта, стартира „сагата ФЛАГ”,  ако ми позволите така да обобщя проблема, пред който сме изправени вече 2 месеца.

Вместо кметът на общината да подпише договора през декември за безвъзмездна финансова помощ в Министерството на околната среда и водите  – управляващият орган по програмата и вече да сме  утвърдили в Общинския съвет  последващите действия, при нас беше внесен проект за решение с искане за кредит, като в приложението беше записана стойност на проекта 11 993 513 лв.

В този проект за решение  нямаше и  дума за искано от кмета упълномощаване да подпише договора за безвъзмездна помощ, нито за утвърждаване на запис на заповед за авансово привеждане на средства, както установява процедурата на оперативната програма.

В резултат на възникналите въпроси, които ние, общинските съветници, поставихме относно размера на искания кредит и стойността на интегрирания воден проект, се появи вторият материал до Съвета с искане за кредит в размер на 6 128  986 лева. Кредитът би могъл да е и в размер на 4 млн лева, сочи друг внесен документ. От следваща преписка разбираме, че кредитът може да бъде и в размер на 2 млн лева.

Председателският съвет и постоянните комисии обсъждахме многократно необходим ли е кредит и каква е процедурата.

Непредставянето на пълната документация и необходимата информация от страна на Общината ни заведе и в Министерството на околната среда и водите, където ясно и категорично ни беше начертана схемата от стъпки, които трябва да се извървят, описани в процедурата, която изисква на първо място - подписване по договора за безвъзмездна помощ, представено искане за аванс в размер на 10 % или 20 % - или това е сумата 612 890 лв , респективно - 1 225 780 лв., утвърждаване на запис на заповед, респективно обезпечаване по аванса и едва тогава евентуално теглене на кредит, но след изразходването на аванса, т.е. финансиране от два източника за една и съща дейност е забранено.

По-късно в Общинския съвет бе внесен нов, пореден  проект за решение, в който се изисква, забележете, упълномощаване за подписване, упълномощаване за запис на заповед и отново упълномощаване за теглене на кредит от фонд ФЛАГ.

Всеки от нас, който отдели време и се задълбочи в изискванията на програмата, го определи като безкрайно несериозно отношение и като безсмислено упорство на нежелание за стартиране на проекта.

Във формуляра за кандидатстване по оперативната програма са приложени 3 решения на ОбС. Тези решения носят последствия за съответни пълномощия за подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

За нас, Председателският съвет, буди недоумение проявеното категорично нежелание на кмета да не подписва този важен за хиляди граждани проект, чакан десетки години. Учудваща за Председателския съвет е и демонстрацията на бягане от управленческа отговорност чрез  търсенето на претекст като липса на изрични решения на ОбС, без те да са необходими и публично да се дефинира виновник в лицето на Председателския съвет на Общинкия съвет.

Това илюстрира, на първо място, несигурност да се работи по Оперативни програми, да се поема проектна отговорност, с която редица други общини стартираха обектите си и засвидетелстваха желание да прилагат европейския модел за привличане на средства по програми и еврофондове, за да развиват своите региони и да правят модерни своите територии.

 Неяснотата, с която се подходи и отсъствието на последователност показват липса на организация и подготовка, както и професионално отношение към дейностите, заложени в интегрирания воден проект, чието реализиране общността очаква и няма да прости на местната власт, ако не се случи. А вероятността е голяма, тъй като срокът изтече. Община Казанлък е единствената, неподписала проекта си. В Министерството на околната среда и водите, заради лобисти на Казанлък, чакат само нашия кмет да отиде и да подпише договора.

Това двумесечно хаотично поднасяне на докладни с различно съдържание, неотменящи предходните, които виждате пред себе си, говори не за нежеланието на Общинския съвет да даде старт на проекта, а за нежелание на изпълнителната власт да открие строителната линия, измисляйки причини.

От Общинския съвет не може да се изисква на сляпо да упълномощи формиране на дълг в такъв голям размер, макар той да е даже 2 млн лв, без да са ясни задълженията на Общината към момента, без да е ясна каква е действителната необходимост от кредитиране и без да е посочено конкретно обезпечаване. 

Ако това допуснем, вероятността да се озовем в състоянието на "МБАЛ - Казанлък" ЕООД е твърде реална. Не можем да позволим установената оперативна процедура да се поставя от Казанлък в ред,  удобен само на нашата Община и да не спазим правилата на Европейската комисия.

Както и не можем да се съгласим нашите съграждани да бъдат заблуждавани в несъществуващи пречки, с които да се прикрива нежелание за поемане на отговорност.

В приетия от Общинския съвет Етичен кодекс е записано, че просперитетът на община Казанлък зависи от успешното сътрудничество между населението на общината и нейните избраници - общинските съветници. Нашата мисия е да формираме единна политика за развитие на общината, както и да осигурим условия за предоставяне на общински услуги с най-високо качество.

Съдейки по хаоса и в досега представените отчети по бюджета, безпокойството ни става все по-тревожно, тъй като е доказателство за отсъствие на строга финасова дисциплина в Община Казанлък.

Водени от стремежа ни да спазваме принципите на

на законност, публичност и отговорност, неведнъж сме посочвали, упражнявайки своите законови правомощия за контрол, нередностите в администрацията, с единственото желание да постигаме с общи усилия ефективно и отговорно местно самоуправление.

Днес всички ние сме се събрали тук и Председателският съвет взе решение за свикване на това извънредно заседание, за да изразим категорично своята воля, че искаме да изпълняваме ефективно своята мисия на общински съветници, спазвайки моралните принципи като нравствен и професионален дълг и да служим на общността, на която принадлежим.

В тази връзка бих искал да заявя, че аз лично ще гласувам, без това да е необходимо -  така, както искат моите съграждани -жителите в квартал „Христо Ботев” и жителите на село Овощник.