Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2008 г. – 2013 г. на община Казанлък приета с Решение № 159/23.04.2009 г., по предложение на  Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост