Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение № 597/07.02.2011 г.