ОТЧЕТ за работата на ОбС - Казанлък за периода 05.01.2009 - 04.07.2009 год.

Уважаеми общински съветници,
Уважаеми граждани на община Казанлък,
 

В изпълнение на изискванията на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, днес отчитаме извършеното през вторите шест месеца в едногодишната дейност на този ОбС в обществено - политическия живот на община Казанлък.  Началото на мандата беше 04 юли 2008г.

Уважаеми колеги,

За отчетния период проведохме 7 заседания на Общинския съвет, на които взехме 92 решения. В канцеларията на ОбС постъпиха 739 предложения на общински съветници, на обществения посредник и на кмета на общината,  молби и жалби на граждани за решаване на техни значими проблеми, както и други документи, срещу 494 за същия период на 2008г. Бяха изпратени 305 писма до Общинска администрация, обществения посредник и други институции, както и много отговори по преписки и жалби на граждани от нашата община, срещу 259 за съшия период на м.г. За сведение на всички, както предпочитам да сравнявам, с по-малък брой от тези преписки сме приключвали календарна година от близкото минало.

Този огромен поток от информация беше проучен, обсъден и в по-голямата си част се трансформира в актове на ОбС.

Постоянните комисии са провели общо 117 заседания, като за първото шестмесечие на мандата - 83, разпределени както следва:

ПК по култура и информационни средства и вероизповедания – 15;

ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост - 13;
ПК по образование, младежки дейности,спорт и туризъм -12;
ПК по икономика, бюджет и финанси -11;
ПК по европейските въпроси и бизнессреда -11;
ПК по здравеопазване - 11;

ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт - 10;

ПК по социални дейности и трудова заетост – 10;

ПК по сигурност, обществен и екологичен ред, ПК по селско и горско стопанство и ПК за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт са провели за периода по 8 заседания.

Постоянните комисии са работили много интензивно и отговорно, повечето от тях са заседавали по два пъти месечно. Трябва да отбележа, че няма несъстояло се заседание поради липса на кворум на комисията, но имаше множество въпроси неразгледани навреме поради отсъствие на докладчици от страна на вносителя - Общинска администрация, както и забавени или невнесени отговори на изискани становища, предложения и мнения от Администрацията.

Със свои решения ОбС създаде Наблюдателна комисия към Съвета, на основание чл. 94 от Закона за изпълнение на наказанията, нова 11-та Постоянна комисия за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт и 4 временни комисии:

  1. Временна комисия за изготвяне на предложения за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Стара Загора. Комисията проведе заседание и излезе с доклад до Общинския съвет с предложения. С това нейната дейност се прекрати.
  2. Временна комисия по проверка дейността на Звеното „Сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на твърди битови отпадъци”- със задача да извърши проверка на разходите за 2008 г. и ежемесечен контрол по разходване на средства от такса битови отпадъци през 2009 г. Срокът на работата на тази комисия е до края на календарната година.
  3. Временна комисия за проверка дейността на сферите, ръководени от Юлияна Палазова, зам.- кмет на община Казанлък.
  4. Временна комисия за проверка изпълнение актовете на ОбС за създаване и одобряване на устройствени планове и техните изменения, утвърдени от главния архитект и кмета.
 

Решенията /92/, които прие ОбС показват едно голямо разнообразие от теми и адреси, за които са предназначени. Ще ги разпределя по общи признаци в групи:

Първа група - решения, въвеждащи в действие, програми, правилници и наредби на ОбС - 11.

Кои са те?
1. Нови документи:

1.1. Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък.
1.2. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост във връзка с изменение на ЗОС от 13 юни 2008 г.

1.3. План за защита при бедствия на община Казанлък.

2. Промени в правилници и наредби на ОбС, които са продиктувани от промяната в законовата база на Република България или други обстоятелства:

2.1. Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. През отчетния период се наложи 3 пъти да извършваме промени в този документ.

2.2. Наредба №15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се промени веднъж във връзка с предложения, направени от общинския съветник Денислав Сербезов.

2.3. Наредба №31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък.

2.4. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - частично този документ се наложи да се коригира два пъти.

2.5. Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и други възпоменателни знаци на територията на община Казанлък.

Всички тези актове на ОбС са от особена важност за гражданите на общината, защото въвеждат законов ред и организация на изпълнението на местно ниво.

Втора група - решения, свързани с бюджета и финансите на общината - 11. Запознахме се с докладите на двете временни комисии, проверяващи качеството и стойността на извършените строително - ремонтни работи през 2008г. от Приложение №13 и дейността на Звеното „Сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на твърди битови отпадъци”, както и с доклада на Чавдар Ангелов, председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания във връзка с Отчета за изразходваните средства по Културния календар на общината за 2008г. На база констатациите в цитираните доклади, ОбС не прие Отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Казанлък към 31.12. 2008 г. С много дебати и предложения от общинските съветници в две заседания на ОбС бе разгледан и приет бюджета на община Казанлък за 2009 г., обсъди се Инвестиционната програма като за първи път се отделиха обектите в населените места, без Казанлък, в самостоятелно Приложение №13 - А и се взе решение за делегирани бюджети в сферата на образованието.

Трета група са решенията, свързани с приватизация и разпореждане с общинска собственост и с дейността на общинските търговски дружества, те са общо  10. В тази група са решенията за провеждане на търгове за продажба на земя в селата Горно Черковище, Копринка и Енина, замяна на имоти, прекратяване на “Балкан - К” ЕАД, както и стабилизиране финансовото състояние на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски - Казанлък” ЕАД.

Четвърта група са решенията, свързани с устройството на територията, инфраструктура, строителство и транспорт - общо 7 и дават възможност за бъдещи инвестиции и решаване проблеми на гражданите от общината, както и промени в устройствените планове на селата Шейново, Копринка, Бузовград и Овощник.

Пета група са решенията в сферата на културата и образованието - 11. Дадохме съгласие за закриване на Междуучилищния център в Казанлък, основното училище в с.Розово и началното училище в с. Дунавци. Приехме Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за 2009/2010 г. и Концепция за развитие и финансиране на образованието, след като Общинският съвет я върна за нова редакция на заседанието си на 25 февруари 2009 г. Произнесохме се за поставянето на паметна плоча на подпоручик Константин Георгиев, автор на марша “Велик е нашият войник” и композитора – Михаил Шекерджиев.

Шеста група са решенията, свързани с даване съгласие на ОбС за участие на общината в проекти и програми. Тези решения  са 6:

1. Проектно предложение за организиране на младежки обмен по програмата на Европейската комисия “Младежта в действие”.

2. Кандидатстване по проект “Подмяна на дограма и оборудване на Детска млечна кухня” по програмата на правителството на Япония за безвъзмездно подпомагане на проекти на местно ниво.

3.Финансиране на микропроект “Дом за възрастни с деменция “Димитър Папазов” от Социалноинвестиционен фонд.

4. Упълномощаване на кмета за подписване Запис на заповед по проект “Интегриран воден проект на община Казанлък”

Седма група са решенията, свързани с вътрешноорганизационни въпроси на ОбС – 9. Свързани са със създаване на постоянни и временни комисии, за промяна в състава на ПК, променени и изменени текстове на решения.

Решенията, касаещи гражданите в населени места са 9, те се отнасят до продажби на земеделска земя в селата Горно Черковище и Енина. Уттвърдени бяха промени в устройствените планове на селата Копринка, Бузовград и Овощник.

Това е само част от нашата работа. Естествено е, че ние решавахме и проблеми, свързани със здравеопазването, социалната сфера и трудовата заетост, селското стопанство, опазване на обществения ред и други, които не намериха своето място в изброените по-горе групи. Приемахме доклади на комисии, отчети за работата на Общинския съвет за първите шест месеца от началото на мандата и за работата на обществения посредник за 2008 г.

През периода със седем жалби кметът на общината оспори пред Административен съд - Стара Загора решения на Съвета с мотиви за липса на законосъобразност или целесъобразност. На заседанието на ОбС, проведено на 28 май 2009 г.,  внесох в ОбС Доклад във връзка със заведените дела срещу актове на Общинския съвет, в резултат на което се спира тяхното действие. В него ви запознах с хронологията и оспорените текстове на атакуваните решения. Общинският съвет със свое решение препоръча на кмета на общината да оттегли жалбите си по актове на ОбС, относно оспорването на :

1. Чл. 17, 18в и параграф 14, ал.2 от Наредба №26, приета с Решение №125/30.01.2009 г., тъй като с Решение №184/30.04.2009 г. на ОбС бяха променени чл.17 и параграф 14 от Наредбата.

2. Решение №134/30.01.2009г., с което се изменя чл.120 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, тъй като създаването на Постоянна комисия за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт е въз основа на Писмо №846/2008 г. от Районна прокуратура - Казанлък във връзка с Указание № И-29/2008 г. на Върховна административна прокуратура.

3. Чл. 30, ал.1, чл.91 и чл.103 от Наредба №15 на ОбС, изменени с Решение №142/25.02.2009 г., тъй като на вниманието на Общинския съвет е внесен от кмета на общината нов вариант на Наредба № 15, който се обсъжда от Постоянните комисии на Съвета и предстои нейното приемане.

4. Точка 1, точка 3 и точка 4 от Решение №163/23.04.2009 г. Общинският съвет препоръча на кмета на общината да внесе в Общинския съвет доклад за числеността на общинската администрация, тъй като със спиране действието на Решение №163/2009 г. е в сила Решение №8/18.12.2008 г., изм. и допълнено с Решение №885/25.06.2008 г., съгласно което 10 щатни бройки се дофинансират за сметка на приходите от местни данъци и такси. До настоящия момент кметът на общината не е предприел действия по нито едно от тези 4 оспорени от него решения. Докато за първите шест месеца от началото на мандата отчетохме, че няма върнат или оспорен акт на Общинския съвет от Областния управител, то само за два месеца от заседанията, проведени през април и май т.г., шест от приетите решения на Общинския съвет, областният управител със свои заповеди ги оспорва пред Административния съд като незаконосъобразни:

1. Решение №153/23.04.2009 г. относно създаване на Временна комисия за проверка на дейността на сферите, ръководени от Юлияна Палазова – заместник кмет на общината. Решението е влязло в законна сила, поради неоспорване от областния управител на допуснатото предварително изпълнение.

2. Решение №158/23.04.2009 г. относно получаване на месечно възнаграждение от заместник председателите и председателите на групи съветници.

3. Решение №159/23.04.2009 г., с което е приета Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък.

4. Решение №182/30.04.2009г. относно инвеститорско намерение на “НИКМИ” АД – София.

5. Решение №184/30.04.2009 г., оспорена е ал.5 на чл.17 от Наредба №26, с което се определя, че заплащането на глоба за декларирани неверни данни се извършва по реда на ЗАНН. Оспореният текст е в сила, тъй като Наредбата представлява общ подзаконов нормативен акт.

6. Решение №197/28.05.2009 г., т. III в частта, с която се отменя Решение №34/28.02.2008г.

С жалби до Административния съд двама граждани на общината обжалват Приложение №1 от Решение №154/23.04.2009 г. на ОбС, с което се предоставят за ползване мери и пасища, предвид несъобразяването на местностите, в които се намират притежаваните от жалбоподателите ферми.

И още малко статистика за това как работихме ние, общинските съветници:

От общия брой взети решения - 5 са по предложение на Постоянни и Временни комисии и 19 - по предложение на: Васил Самарски /15/ и с по едно на Елена Стойчева, Чавдар Ангелов, Денислав Сербезов и Ваня Андреева.

Питане към кмета на общината по проблем, касаещ населението на Овощник и Черганово за продължително затворен участък по пътя Казанлък – Овощник -Черганово направиха Цветан Шиков - председател на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и Теменужка Папазова -  председател на ПК по сигурност, обществен и екологичен ред. На 25 май 2009 г. председателят на комисията по образование, младежки дейности, спорт и туризъм – Драгомил Иванов внесе питане към кмета за изпълнение на Решение №170/30.04.2009 г. за бюджета на Община Казанлък за т.г.

Уважаеми колеги,

Отчетът ще бъде непълен, ако не отразим работата на Председателския съвет в състав: Васил Самарски, Цветанка Пискова, Елена Стойчева, Генчо Кръстинов, Иван Кьосев, Станчо Леков, Николай Ибушев, Драгомил Иванов, Денислав Сербезов, Галин Георгиев и Георги Каличков.

На проведените 16 заседания, Председателският съвет обсъди 82 въпроса и излезе с 53 решения. Преди провеждане на заседание на ОбС се обсъждаше и приемаше проект на дневния ред; изслушвани бяха кметът на общината и общественият посредник по въпроси, внесени за решаване в ОбС и по проблеми, касаещи развитието на общината. Обобщени бяха резултатите от посещенията в 19 -те населени места и на проведеното на 24 март 2009 г. заседание на Председателския съвет в присъствието на кметовете на кметства се определиха приоритетните обекти за всяко населено място, отделени като самостоятелно Приложение №13-А в Решение №170/30.04.2009 г.

Със свои решения Председателският съвет определяше своите представители в  Комисиите към НСОРБ, официалните делегации за Брюксел, Надканижа и Санкт Петербург; общинските съветници, придружаващи изложбата, която е част от проекта “Чудомир - на Балканите”

През отчетния период Председателският съвет проведе 3 срещи с ръководството на общината:

На 15 януари 2009 г. по покана на кмета на общината, Председателският съвет се срещна с ръководството на Общинска администрация, която постави за обсъждане проблемите на МБАЛ, промените в Наредба №26 и Наредба №31, а Председателският съвет поиска отговор на неизпълнените от кмета решения.

На 09.06.2009 г.  по покана на председателя на ОбС, Председателският съвет проведе работна среща с ръководството на общината, на която се обсъдиха неотложните проблеми на община Казанлък, както и тези, свързани с оспорената Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост.

На 15.06.2009 г. бе срещата с общинското ръководство и с представителите на инвеститорите, заявили интерес към имотите – общинска собственост в кв. „Казанлъшки минерални бани” – „Кълвача инвестмънт” АД и „НИКМИ” АД –София.

На 16.06.2009 г. председателят и заместник председателите на ОбС се срещнаха с Н.Пр. Посланика на Република Куба Херардо Алварес и с председателя на Асоциацията за приятелство България – Куба Станка Шопова.

Срещи на председателя на ОбС:

На 22.01.2009 г. по моя инициатива се състоя работна среща, свързана с обществения ред и промяна на Наредба №1, на която участваха представители на РУ на МВР и Общината. Инициативата ми бе провокирана от искания на ученици за спокойствие и сигурност в нощните заведения. Седмица по-късно този формат отново заседава, но в присъствието и на собствениците на заведения.

На 13.05.2009 г. се срещнах с представители на на българо-немска компания, работеща в областта на зелената енергия по повод инвестиционен проект, представен в Община Казанлък.

На 9.06.2009 г. приех  директора на Техническия университет в Касел /Германия/ проф. д-р Зигберт Хенчке по повод представяне на мострен проект, свързан с възобновяемите енергийни източници в община Казанлък.

На 22.06.2009г. проведеох среща с представители на Съюза на сирийските журналисти, гостували в Казанлък по линия на МВнР.

Проведени са и множество срещи с граждани и представители на институции, които не мисля да изреждам.

В отчетния период участвах:
В Общо събрание на НАПОС -15.01.2009 г.;

В съвместна среща на ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм, директори на ДГ, желаещи да преминат на делегирани бюджети и представители на Общинска администрация - 17.02.2009 г.;

Заедно с председателя на ПК по икономика, бюджет и финанси Драгомир Петков участвахме в Национална работна среща за местните данъци и такси –18.02.2009 г.;

Заедно със заместник председателите участвахме в семинар, чиято тема бе „Управление на конфликти на интереси” –26.02.2009 г., София;

В Общо събрание на НСОРБ -17.03.2009 г.;

Заедно с председателя на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания Чавдар Ангелов бяхме в делегация от Казанлък по повод една от културните прояви в Годината на България в Русия – Международен балетен фестивал в Санкт Петербург -27.03.2009 г.;

Заедно с председателя на ПК по икономика, бюджет и финанси Драгомир Петков участвахме в Националната конференция „Общинска собственост - актуални проблеми” –10.04.2009 г., Варна;

В началото на м. май 2009г. представихме проекта „ Чудомир – на Балканите” в Скопие, заедно с председателя на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания Чавдар Ангелов и председателя на ПК по сигурност, обществен и екологичен ред Теменужка Папазова. В Анкара проектът бе представен от заместник председателя на ОбС Цветанка Пискова,  представителя на ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм Джамал Папарланов и заместник кмета Зелвер Касабова. Проектът се реализира с подкрепата на Министерството на културата, ОбС, Община Казанлък, ЛХМ „Чудомир” и Художествената галерия.

Уважаеми колеги,

Отчитайки периода се постарах да обхвана цялата работа на ОбС. Не се спирам на детайлите в многообхватната ни работа, както и на всички инициативи на Съвета, но едно е ясно – твърде амбициозна е програмата, която реализира Общинският съвет и неговия Председателски съвет.

Всеки от нас вложи много усърдие, инициативност и положителна енергия, за да реализираме заедно силно местно самоуправление.

 
ВАСИЛ САМАРСКИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК