НАРЕДБА № 19 за реда за упражняване на правата на собственост на Общината върху общинските търговски дружества