НАРЕДБА № 16 за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд