Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  на община Казанлък за 2009 г., приета с Решение № 160/23.04.2009 г.