НАРЕДБА №29 за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на община Казанлък

Приета с Решение № 212 от 07.04.2005 г.
 
 
 
Н А Р Е Д Б А
№ 29
за спазване на обществения ред при дейността
на религиозните общности на територията
на община Казанлък
                             
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
 
        Чл. 1. Тази наредба урежда правата и задълженията на религиозните общности на територията на община Казанлък.
        Чл. 2. Религиозни дейности могат да развиват само регистрирани по надлежния ред религиозни общности.
         Чл. 3. /1/ Всички религиозни общности следва да имат регистрация по Закона за вероизповеданията, за да получат регистрация на местните си поделения в  община Казанлък.
                   /2/ Не могат да получат регистрация в Община Казанлък, легитимирани по силата на други нормативни документи, освен цитираните по алинея 1.
         Чл. 4. Получаването на регистрация за местните поделения на религиозните общности става по реда на Наредбата за регистрация на ръководните органи на местните поделения на признатите Министерския съвет изповедания на Република България,  приета с ПМС№ 225/14.10.1994 г.
        Чл. 5. Не могат да получават вписване в регистъра на Община Казанлък или съществуващото такова име им се отнема, ако изповеданието е български филиал на забранена от Европейския съюз религиозна общност.
 
 
Глава втора
СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ РЕЛИГИОЗНАТА
ДЕЙНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
 
        
                 Чл. 6. Регистрираните вероизповедания могат свободно да развиват своята   дейност в рамките на Конституцията и законите на страната.
        Чл. 7. Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на другите граждани.
         Чл. 8. Религиозните общности и институции не могат да включват в дейността си лица под 18-годишна възраст, освен с изричното съгласие на родителите /настойниците/ им.
         Чл. 9. В своята дейност изповеданията не могат да използуват психотропни вещества или хипнотични и други методи, водещи до промяна в съзнанието на човека.
        Чл. 10. Забранява се рекламирането на “чудодейни”, “лечебни”, “целителни”ефекти от дейността на изповеданията, освен ако последните не са с доказан клиничен ефект, удостоверен от здравните органи.
        Чл. 11. Местата за извършване на религиозните обреди и събирания трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и подлежат на проверка от органите на Държавния санитарен контрол по обществения ред.
        Чл. 12. В своята дейност изповеданията трябва да поддържат толерантни отношения помежду си.
        Чл. 13. Държавните служители не могат да налагат религиозните си убеждения на работното си място или да злоупотребяват със служебното си положение за подобни цели.
         Чл. 14. Публичните прояви и церемонии на открито на изповеданията се извършват по общия административен ред съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.
        Чл. 15. Констатираните нарушения на законите се докладват на Дирекцията по вероизповеданията и Прокуратурата, съгласно чл. 5 от Наредбата за регистрация на ръководните органи на местните поделения на признатите Министерския съвет изповедания на Република България, независимо от взетите административно-наказателни мерки.
 
              
Глава трета
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ
 
        Чл. 16. При нарушение на разпоредбите на настоящата наредба виновните  лица носят административно-наказателна отговорност.
         Чл. 17./1/ Съобразно вида и характера на нарушението се налагат и следните наказания, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за административните нарушения и наказания:
                  1. При първо нарушение – глоба в размер до 500 лева.
                  2. При повторно нарушение – временно спиране от правото да се извършва дейност от страна на местното поделение на съответното изповедание, до произнасяне на Дирекция на вероизповеданията.
         /2/ Актовете се съставят от длъжностните лица от общинска администрация, определени от кмета на Общината.
         /3/ Наказателните постановления се издават от кмета на Общината.
        Чл. 18. Административно-наказателното производство се извършва по реда  на ЗМСМА, ЗПА и ЗАНН.
           Чл. 19. За нарушения на тази наредба, които съставляват престъпления, се  уведомява Прокуратурата.
 
 
Глава четвърта
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
        § 1. Контрол по изпълнението на тази Наредба се възлага на кмета на Общината.
        § 2. За нерегламентираните в нея случаи важат общите законови положения.
         §  3. Тази наредба се приема на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и е приета с Решение № 212 от 07.04.2005 г. на Общинския съвет. 
         §  4. Наредбата влиза в сила в едномесечен срок от приемането й.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/