РЕШЕНИЕ № 593
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол № 39


Относно: ОС_2831/28.10.2010 - Доклад от Чавдар Костадинов Ангелов - председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с проект за решение относно одобряване на разход за ремонт на трафопоста на Тракийска гробница 'Оструша'.


Мотиви: По докладна записка до кмета на общината и до ОбС, с вх. ОС-2369/30.06.2010 г. на д-р Косьо Зарев – директор на ИМ „Искра”, се съобщава за необходимост от извършване на непредвиден разход за отстраняване на настъпила, вследствие на гръмотевична буря на 20.06.2010 г., авария на трафопоста на Тракийска гробница „Оструша”. Спешността на ремонта е обоснована от факта, че съоръженията в гробницата, които поддържат изискуемите параметри за температура и влажност на въздуха в защитното съоръжение на гробницата, не могат да функционират без електричество. Предвид създалата се ситуация е налице и невъзможност обектът да бъде посещаван в активния туристически сезон, което води и до нереализиране на приходи.

За решаване на възникналия проблем и отстраняване на последствията от природното бедствие, директорът на ИМ „Искра” предлага средствата за разхода по отстраняване на аварията, в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) да бъдат за сметка на собствените приходи на Общинския културен институт.

Общинските съветници взеха под внимание и становището на водещата постоянна комисия по икономика, бюджет и финанси.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2; чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, 

 
Р Е Ш И:
 
 

1. Утвърждава сумата от 5 000 лв. (пет хиляди лева) от собствените приходи на ИМ „Искра” – Казанлък направени от д-р К. Зарев за трафопоста на Тракийска гробница "Оструша".

2. Сумата да бъде пренасочена от параграф 10-20 „Разходи за външни услуги” в параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА”

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; д-р К. Зарев – директор на ИМ „Искра” - Казанлък.

 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 25.Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Д. КОЛЕВА)                       (ВАСИЛ САМАРСКИ)