РЕШЕНИЕ № 594
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол № 39

Относно: ОС_3132/13.01.2011 - Доклад по чл. 64, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от кмета на общината с проект за решение относно безвъзмездно предоставяне на община Казанлък за ползване и управление на минерални води - изключително държавна собственост, находище се с. Овощник.


Мотиви: Във връзка с промените на Закона за водите в сила от 01.01.2011 год. на общините се предоставя Правото за безвъзмездно ползване на минералните води от находищата по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от същия закон. Съгласно §133, ал.1 от Закона за водите сондажите от находище с.Овощник могат да бъдат предоставени от Министъра на околната среда и водите на община Казанлък за ползване за срок от 25 години, след принципно одобрение от Общински съвет.

Кметът на общината стопанисва предоставените минерални води в съответствие с изискванията, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закон за водите.

Във връзка с гореизложеното и в изпълнение изискванията на Закона за водите, кметът внесе доклад с порект за решение по който Общинския съвет да се произнесе. В хода на дебата общинските съветници приеха проекта за решение на Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост. Вносителят прие предложението на съветниците.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. § 133, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 61 / 2010 г.), чл. 20 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

 
Р Е Ш И:
 

1. Задължава кмета на община Казанлък в  срок до 31.01.2011 г. да подаде заявление до Министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване от община Казанлък за срок от 25 години минералните води - изключителна държавна собственост от находище с.Овощник, община Казанлък - сондажи с № № на кладенци 2, 3, 5, 6, 12 и 14.


2. Задължава кмета на община Казанлък, след получаване на решение от Министъра на околната среда и водите за предоставяне управлението и ползването на находището на минерални води с. Овощник да внесе в Общински съвет - Казанлък доклад за определяне реда и начина на ползване на минералните води, както и тарифа за таксите за ползването й.


Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в поименното гласуване 23 общински съветници, от които „за” – 23.


Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Д. КОЛЕВА)                       (ВАСИЛ САМАРСКИ)