РЕШЕНИЕ № 595
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол № 39

Относно: ОС_3133/13.01.2011 - Доклад по чл. 64, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Таня Буркова - общински съветник с проект за решение относно изменение на Решение № 258/30.07.2009 г. на ОбС.


Мотиви: В края на месец декември 2010 год., от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” бе указано, че по Оперативна програма „Регионално равитие 2007-2013 г.” са изрично допуснати за кандидатстване по схеми от приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие” общински лечебни заведения, каквото представлява „МБАЛ   Д-р Христо Стамболски” ЕООД. Срокът за изготвяне и представяне на проекти за кандидатстване е до 30.04.2011 год.

Безспорно Общински съвет - Казанлък е взел решение за кандидатстване, но е наложително същото да се измени в т. 1 в частта му относно наименованието на лечебното заведение и наименованието на схемата, по която се изготвя проекта за кандидатстване.

С Решение № 258/2009 год. е променено и наименованието на общинското дружество от „МБАЛ Казанлък” ЕООД на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал.1 т.23 и ал. 2 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Изменя т. 1 от свое Решение № 258/30.07.2009 г., както следва:

„1. Дава съласие „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък да кандидатства за финансиране по ОП „Регионално рзвитие” 2007-2013 год., схема „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; Управителят на „МБАЛ Д-р Хр.Стамболски” ЕООД - Казанлък;

 

Участвали в гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 25.


Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Д. КОЛЕВА)                       (ВАСИЛ САМАРСКИ)