РЕШЕНИЕ № 596
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол № 39


Относно: ОС_3139/14.01.2011 - Доклад по чл. 64, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък в частта - 'Данък недвижими имоти, данък придобиване на имущества по възмезден и безвъзмезден начин, туристически данък'


Мотиви: Кметът на общината докладва, че направените изменения със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ бр. 98/ 2010 г.) са в два основни аспекта. Една част от промените са свързани с процеса на финансова децентрализация на общините и разширяване на собствената им приходна база. Друга част от направените изменения са насочени към прецизиране текстовете на Закона и улесняване на общинска администрация и данъкоплатците при практическо прилагане на Закона. Кметът отчита, че         във връзка с увеличение на приходната база на общините е приетото увеличение на горната граница на размера на данък недвижими имоти – от 2,5 на хиляда на 4,5 на хиляда, въвежда се и нов - туристически данък, който заменя туристическата такса.

Въпреки предоставената й възможност община Казанлък не прави предложение за увеличение на имуществените данъци за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. В тази връзка стратегията на община Казънлък по отношение на данъчната политика е насочена към запазване нивото на данъчните ставки на местните налози, което ще гарантира запазване достигнатото ниво на публичните услуги и няма да е в тежест на данъкоплатците. По време на дебата общинските съветници разгледаха няколко предложения по т.ІІ от проекта за решение в частта на т. 9. с която се създава раздел VI, чл. 58 размера на туристическия данък. Съвентиците приеха предложението на Георги Каличков за намеление на размера да туристическия данък от този, предложени в доклада на кмета.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА, § 13 и § 26  от ЗИДЗМДТ

 
 
Р Е Ш И:
 

І. Второто четене на измененията на Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък да се проведе на същото заседание, непосредствено след първото четене.

 

ІІ. Приема на първо четене следните изменения на Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък:

1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1.1. Създава се нова т.7: “7. туристически данък.”

 
 
 
 
 
2.Ал. 4 на чл. 7 се отменя.

3. В чл.8 се създава нова ал.5: “(5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.”

 

4. В чл.11 се правят следните изменения:

4.1. Ал. 1 се изменя така: “(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.”

4.2. Ал. 2 се изменя така: “(2) На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.”

5. В чл. 20 текста: “и чл. 17” отпада.

6. В чл.41 се правят следните изменения:

В ал.12 думите “шейни е в размер 50 лв.” се заменят с “шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за движението по пътищата в размер на 50,00 лв.”

7. В чл. 46 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

“(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.”;

8. Чл. 52, ал.1,т.2 се изменя така:

“2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1-36 от Приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местни данъци и такси, заплащат патентен данък само за дейност, за която определеният данък е с по-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.”;

9. Създава се раздел VI:
“Раздел VI Туристически данък
Чл. 57 (1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата предлагащи нощувки.

(3) Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

 

Чл. 58 Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване се определя както следва:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            

Категория на средствата за подслон и местата за настаняване

Казанлък
Др.населени места в общината
1 звезда
0,50 лв.
0,45 лв.
2 звезди
0,65 лв.
0,50 лв.
3 звезди
0,75 лв.
0,60 лв.
4 звезди
1,00 лв.
0,75 лв.
5 звезди
1,00 лв.
0,75 лв.
 
 

ІІІ. Приема на второ четене измененията на Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 22 общински съветници, от които „за” – 19.

 
Изтегли приложението
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Д. КОЛЕВА)                       (ВАСИЛ САМАРСКИ)