РЕШЕНИЕ № 597
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 07.02.2011 г., Протокол № 40

Относно: ОС_3007/08.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственст на община Казанлък за 2011 г., с Приложения № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, неразделна част от нея.