РЕШЕНИЕ № 598
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 07.02.2011 г., Протокол № 40


Относно: ОС_2991/06.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване общата численост и структура на общинска администрация - Казанлък, считано от 1 юни 2010 г.


Мотиви: Общинските съветници считат, че числеността и структурата на общинска администрация не отговарят на изискванията в ситуация на тежка финансова криза, в каквато се намира община Казанлък.

Постоянните комисии на ОбС в становищата си са изложили писмено до кмета на общината необходимостта да им бъдат предоставени:

- структурата на всички звена, подпомагащи дейността на община Казанлък;

- разписанието на длъжностите и икономическата обосновка за дофинансирането на общинска администрация през 2011 г.;

- предложение за промяна по отношение формиране на звено за строителен контрол, за което се говори и настоява от три години от общинските съветници. Същите все още не са на внесени в ОбС от кмета на общината и не са на разположението им.

По време на разискванията общински съветници изказаха становище, че кметът на общината следва да редуцира числеността на общинска администрация, да не назначава хора, придобили право на пенсия, поради достигната възраст и прослужено време, както и да има само един заместник-кмет, в лицето на Евгения Чернева.

В хода на дебата общинският съветник Петко Карагитлиев, след като изказа становището си, че е необходимо да се извършат съкращения, предвид намалената държавна субсидия и вземайки под внимание становищата на постоянните комисии, както и необходимостта общинските съветници да бъдат подробно запознати със числеността и структурата на общинска администрация и звена, подпомагащи дейността на община Казанлък предложи ОбС да върне предложението на кмета на общината и да го задължи да извърши необходимите съкращения, съобразени с намалената държавна субсидия и представи нова по-оптимална структура за одобрение, без да се изисква собствено бюджетно дофинансиране. ОбС прие предложението му.

 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА,

 
 
 
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 
 

1. Връща предложението на кмета на общината по ОС-2991/2010 г., относно одобряване общата численост и структура на общинска администрация - Казанлък, считано от 1 юни 2010 г.

2. Задължава кмета на общината да извърши необходимите съкращения, съобразени с намалената държавна субсидия и представи нова по-оптимална структура за одобрение, без да се изисква собствено бюджетно дофинансиране.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 
 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 19.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                       (ВАСИЛ САМАРСКИ)