РЕШЕНИЕ № 599
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 07.02.2011 г., Протокол № 40


Относно: ОС_3167/21.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2011 г., първо четене.


Мотиви: С оглед продължаване добрата и полезна практика на Общински съвет – Казанлък при разглеждането на въпроси от изключителна важност за гражданите на община Казанлък, какъвто е бюджетът на общината, Председателят на Общински съвет – Казанлък с писмо № ОС-1054/27.12.2010 г. създаде организация и определи сроковете за внасяне, обсъждане и приемане на бюджета на община Казанлък за 2011 г.

Това даде възможност на постоянните комисии на ОбС и всички общински съветници, както и кметовете на населените места, задълбочено, отговорно и с грижа за развитието на общината многократно в заседания да се запознаят с проектобюджета на общината за 2011 г. от кмета на общината.

Общинските съветници, постоянните комисии, общественият посредник на община Казанлък, ръководителите на структурни звена на бюджетна издръжка, директорите на общинските културни институти и УС на фондация „Чудомир” изложиха писмено становищата и предложенията си, които се поставиха на поименно гласуване.

Като цяло сроковете бяха спазени. Кметът осигури провеждането на общественото обсъждане на проектобюджета и внесе извадка от протокола.

В хода на заседанието постъпиха конкретни предложения от общински съветници, които също се поставиха на поименно гласуване, след като бяха обсъдени.

Предложенията на кметовете на населените места, касаят Инвестиционната програма на община Казанлък за 2011 г.

По време на обсъждането вносителят се извини за допуснати грешки в доклада с предложението и коригира така: в капиталови разходи допълни 39 763 лв. – „Отбрана и сигурност”; в Приложение № 1 към общата изравнителна субсидия добави 44 700 лв. за зимно почистване, с което се коригира и текстовата част в частта „Приходи с общински характер” и предложи бюджетът на Обществения посредник на община Казанлък да бъде в размер на 27 000 лв.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

І. Приема на първо четене проекта за бюджет на община Казанлък и Инвестиционната програма за 2011 г.

 

ІІ. Определя срок по чл. 96, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС до 17.00 ч. на 08.02.2011 г.

 

ІІІ. Определя срок по чл. 96, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на ОбС до 12.00 ч. на 10.02.2011 г.

 

ІV. Заседанието на Общинския съвет за второ четене и приемане на бюджета на община Казанлък за 2011г.  да се проведе на 15.02.2011 г. от 09.00 ч. в Залата за събрания на ОбС.

 

V. Общинският съвет приема следните изменения и допълнения към проекта за бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2011 г., внесен от кмета на общината с вх. № ОС-3167/21.01.2011 г., както следва:

 

1.  Точка 4.2. от текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. добива следния текст: 

„т. 4.2. Лимит на представителните разходи:
- кмет - 18 000 лв. /месечно по 1 500 лв./;
- председател на ОбС - 18 000 лв. /месечно по 1 500 лв./.
Средствата да се разходват не повече от 1/12 месечно, до приключване на мандат 2011 г.”

 

2. Точка 15 от текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. добива следния текст:

„т. 15. Утвърждава бюджет на Обществения посредник на община Казанлък в размер на

29 000 лв.  Корекцията да се отрази в т. 6.2.1 от Приложение № 11.”

 

3. Коригира Приложение № 2 – „Данъчни приходи” от проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г., както следва:
- Подпараграф 1308 – „Туристически данък” – 11 000 лв.;
- Подпараграф 1400 – „Патентен данък” - 189 000 лв.
Запазва се общата рамка на данъчните приходи.

4. Коригира Приложение № 11 от проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г., както следва:

„т. 1.2. - общински дейности;  издръжка – 847 374 лв.”

Промените да се отразят в Приложение № 4.

 

5. Приложение № 9 от проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. е „план-сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ на Община Казанлък за 2011 г.” (Приложение № 1 на Наредба № 26 на ОбС – Казанлък) приета с Решение № 553/13.12.2010 г. на ОбС – Казанлък. Резервът в т. 4 от план-сметката да се отрази като резерв в приложенията на бюджета на общината за 2011 г.

 

6. Коригира Приложение № 2 от проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г., както следва:

- подпараграф 2405 - 854 973 лв.  (Съгласно Решение № 597/2011 г. на ОбС)

- подпараграф 2406 – 12 969 лв. (Съгласно Решение № 597/2011 г. на ОбС)

- подпараграф 4002 – 978 122 лв. (Съгласно Решение № 597/2011 г. на ОбС)

- подпараграф 4003 – 33 000 лв. (Съгласно Решение № 597/2011 г. на ОбС)

- подпараграф 4004 – 1 151 700 лв. (Съгласно Решение № 597/2011 г. на ОбС)

Промените да се отразят в Приложение № 1.

 

7. Точка 18 от текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. добива следния текст: Предоставя право на делегиран бюджет на Общински театър „Любомир Кабакчиев” в размер на 527 378 лв. в т. ч. субсидия от общинския бюджет 477 378 лв. и собствени приходи – 50 000 лв. Определя численост 44 и средства за работни заплати и осигурителни плащания, в размер на 368 217 лв. за 2011 г. и 52 000 лв. – доплащане на неизплатени работни заплати за 2010 г. Коригира Приложение № 15 и Приложение № 19, съгласно изменението.

 

8. Точка 20 от текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. добива следния текст: Предоставя право на делегиран бюджет на Общинска библиотека „Искра” в размер на 248 536 лв. в т. ч. субсидия от общинския бюджет 241 573 лв. и собствени приходи – 6 963 лв. Определя численост 21 и средства за работни заплати и осигурителни плащания, в размер на 175 740 лв. за 2011 г. и 24 000 лв. – доплащане на неизплатени работни заплати за 2010 г. Коригира Приложение № 24 и Приложение № 19, съгласно изменението.

 

9. Точка 21 от текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. добива следния текст: Предоставя право на делегиран бюджет на Общински ЛХМ „Чудомир” в размер на 88 595 лв. в т. ч. субсидия от общинския бюджет 86 095 лв. и собствени приходи – 2 500 лв. Определя численост 3 и средства за работни заплати и осигурителни плащания, в размер на 25 106 лв. за 2011 г. и 2 600 лв. – доплащане на неизплатени работни заплати за 2010 г. Коригира Приложение № 25 и Приложение № 19, съгласно изменението.

 

10. Точка 22 от текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. добива следния текст: Предоставя право на делегиран бюджет на Общинска художествена галерия в размер на 95 460 лв. в т. ч. субсидия от общинския бюджет 85 738 лв. и собствени приходи – 9 722 лв. Определя численост 5 и средства за работни заплати и осигурителни плащания, в размер на 41 843 лв. за 2011 г. и 5 700 лв. – доплащане на неизплатени работни заплати за 2010 г. Коригира Приложение № 26 и Приложение № 19, съгласно изменението.

 

11. Разликата в сумите по т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 от настоящото решение, в размер на 137 885 лв. е за сметка на намалението по т. 4 от настоящото решение. Промените по т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 от настоящото решение да се отразят в Приложение № 10 и Приложение № 4.

 

12. Създава нова точка 7.5. в текстовата част от проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. със следния текст:

„т. 7.5. Утвърждава сума в размер 48 000 лв., в т. ч. в рамките на Приложение № 17 - Културен календар на Община Казанлък за 2011 г. – 25 000 лв. и „Други дейности по културата” – Приложение № 23, издръжка 23 000 лв., която да бъде предоставена, като субсидия на Общинска фондация „Чудомир” за организиране на „Чудомирови празници 2011 г. и изпълнение на Годишната програма на фондацията, приета от Общинския съвет.”

 

13. Увеличава „Други дейности по културата” – Приложение № 23, издръжка с 23 000 лв. за сметка на т. 3.2. от Приложение № 11. Промените да се отразят в Приложение № 10 и Приложение № 4.

 

14. Точка 12 от текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. добива следния текст:

„т. 12. Утвърждава разходи за кметствата – 270 000 лв. Средствата се разпределят с решение на ОбС.”

Точка 12.1 и т. 12.2. отпадат.
 

15. Приложение № 21 – Празничен календар „Образование” за 2011 г. в м. март отпадат поз. 1 и поз. 3 с обща стойност 1 000 лв. и залага нова позиция – „40 години от създаването на ПМГ „Н. Обрешков” - 1000 лв.

 
 
 

16. В текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. създава нова точка, „т. 9.1.4. „Открит турнир по спортни танци към БФСТ”, организиран от Клуб по спортни танци „Киара-Н” – Казанлък – 6 000 лв. Изменението да се отрази в Приложение № 20.”

 

17. Точка 9 от текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. добива следния текст:

„т. 9. Утвърждава разходи за спортна и туристическа дейност през 2011 г. в размер на 68 600 лв., съгласно Приложение № 20.”

Текстовете на т. 9.1.1., т. 9.1.2., т. 9.1.3 и т. 9.1.4 се запазват.

Разликата в сумата е за сметка на т.4.2 от Приложение 11.

 

18. В Приложение № 20 - Календар на спортната и туристическата дейност през 2011 г. в „други” създава нова т. 9 -  Участие на Ради Милев в 1000 километра бягане за световната купа - от 3 до 13 април/ Атина, Гърция – нощувки – 1500 лв. и нова т. 10. - Участие на Ради Милев в 72-а часово бягане /от 8 до 11 юни/, в гр. Антиб, Франция, пътни и нощувки – 1500 лв., общата сума става 68 600 лв.

 

19. Създава нови точки в текстовата част както следва:

 
„І. ЦЕЛИ

С приемането на този бюджет Общински съвет - Казанлък си поставя следните цели:

1. Погасяване на просрочените задължения.

За постигането на тази цел ОбС задължава кметът на общината в срок до 25.02.2011 г. да внесе погасителен план за одобрение в Общинския съвет.

2. Предотвратяване натрупването на нови задължения.

3. Финансово обезпечаване на обществените услуги - образование, здравеопазване /в т.ч. детски ясли/, социални дейности, пътна инфраструктура, култура, спорт и туризъм.”

 
„ІІ. ПРИОРИТЕТИ”

За постигане на целите по т. І, ОбС определя следните задължителни приоритети при разходването на Бюджет 2011:

1. Погасяване на просрочените задължения.

2. Изплащане на заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

3. Изплащане на храни, отопление, осветление, както и издръжка на детските ясли и детските градини. Изплащане на издръжката в спорта и културата.”

4. Съфинансиране на европейски проекти.
 

„ІІІ. ФИНАНСОВА ЧАСТ” – включва решението за бюджета и приложенията към него.

 

20. Точка 7 от текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. добива следния текст:

„т. 7. Утвърждава разходи за Културен календар на Община Казанлък през 2011 година, в размер на 113 600 лв., Приложение № 17, като:

7.1. Разходването на средствата по Културния календар се извършва само след изготвяне на план-сметка за съответното мероприятие.

7.2. Неусвоените средства за дадена позиция от Културния календар по утвърдена план-сметка се отнасят в позиция „Резерв” на Календара.

7.3. Резервът се използва след предварително съгласуване с Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания на Общински съвет - Казанлък за

обезпечаване на културни събития от особена важност за общината, които не са предвидени в Културния календар и в бюджета на община Казанлък за 2011 г.

7.4. Разходите за венци и цветя, поднасяне от името на кмета на общината и от името на председателя на Общинския съвет или от оторизирани техни представители, са за сметка на представителните разходи на кмета на общината и на председателя на Общинския съвет от бюджета на общината за 2011 г.

7.5. Утвърждава сума в размер 48 000 лв., в т. ч. в рамките на Приложение № 17 - Културен календар на Община Казанлък за 2011 г. – 25 000 лв. и „Други дейности по културата” – Приложение № 23, издръжка 23 000 лв., която да бъде предоставена, като субсидия на Общинска фондация „Чудомир” за организиране на „Чудомирови празници 2011 г. и изпълнение на Годишната програма на фондацията, приета от Общинския съвет.”

 

21. Точка 10 от текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. добива следния текст:

„т. 10. Определя разходи в размер на 263 200 за подпомагане дейността на спортните клубове.

10.1. По предложение на Кмета на общината, Общинският съвет с отделно свое решение разпределя средствата на спортните клубове и конкретизира разходите в срок до 31.03.2011г.

 

10.2. Средствата за подпомагане дейността на спортните клубове да не се изразходват за изплащане на заплати.”

Разликата в сумата е за сметка на т.4.2 от Приложение № 11.

 

22. Отпадат т. 32 и т. 33 от текстовата част от проекта за бюджет на община Казанлък за 2011г.

 

23. Създава нова точка 32 в текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. със следния текст:

„т. 32. Определя следните права и задължения на директорите на общински културни институти /ОбКИ/, които прилагат системата на делегирани бюджети по решение на ОбС: да се разпореждат с бюджета на съответния ОбКИ като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, като носи отговорност за неговото правомерно разходване в рамките на гласувания от ОбС бюджет; да определят самостоятелно структурата на съответния ОбКИ в рамките на определената от общинския съвет численост;  да определят самостоятелно работните заплати  на работещите в рамките на определените средства за работни заплати от ОбС, като утвърждават щатното разписание и подписват трудовите договори, допълнителните споразумения и заповедите за уволнение с работещите в съответния ОбКИ, носят отговорност за изпълнение на плана за собствените приходи на съответния ОбКИ.”

 

24. В т. 2 от текстовата част от проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г.

 сумата за дофинансиране на делигираните от държавата дейности  се увеличава с 50 000 лв. за читалищата.  Изменението да се отрази в Приложение № 4 и Приложение № 10. Сумата в размер на 50 000 лв. е за сметка на намалението по т. 4 от настоящото решение.

 

25. Създава нова точка 35 в текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. със следния текст:

„т. 35. „Във връзка с изискванията на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища:

Създава Комисията за разпределение на субсидията в размер на 488 976 лв. в т.ч. държавната субсидия в размер на 438 976 лв. и 50 000 лева дофинансиране за 2011 г. за читалищата на територията на община Казанлък в състав: председател Сребра Касева – Началник отдел

 

„Култура” - председателите на всички читалища на територията на община Казанлък, или упълномощени от тях по надлежен ред лица.

Задължава Комисията да се произнесе по разпределението на субсидията в срок до 28.02.2011 г.

Задължава председателя на Комисията, да изиска документ за съдебна регистрация на всяко читалище и провери мандатността на избраните настоятелства.

Задължава председателя на Комисията, Сребра Касева да представи разпределението на субсидията за 2011 г. за читалищата на територията на община Казанлък в срок 10.03.2011 г. за утвърждаване от ОбС.”

 

26. Създава нова точка 33 в текстовата част в проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 г. със следния текст:

„т. 33. Утвърждава сума за работно облекло  в размер на: 102 000 лв. за работещите в детските заведение в община Казанлък; 20 000 - за работещите в детските ясли; 70 000 лв. за работещите в общинска администрация; 30 000 за работещите в общинските културни институти; 20 000 - други. Сумите са за сметка на издръжката на съответните бюджетни дейности и звената, подпомагащи дейността й..

При финансова възможност сумите да бъдат завишени с 30 %, като компенсация за неплатени средства за работно облекло за 2010 г.”

 

27. Отхвърля предложеното Приложение №13 от проекта за бюджет на община Казанлък за 2011 като:

27.1. Задължава кмета на общината да внесе в ОбС до 10.02.2011 г. ново /отделно/ Приложение с пореден номер от проекта за решение, в което да включи всички просрочени задължения на община Казанлък за изпълнени и неразплатени строителни обекти;

 

27.2. Задължава кмета на общината да внесе в ОбС до 10.02.2011 г. ново Приложение 13 – инвестиционна програма на община Казанлък за 2011 г., като вземе под внимание целевата субсидия, плана за приходите от продажба на нефинансови активи на община Казанлък от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, приета с Решение №597/2011 г. на ОбС, сумата за капиталови разходи планирани в Решение на Общински съвет №553/13.12.2010г. и др., като включи само новите обекти за 2011 г. и неизпълнените обекти от 2010 г., за които е обявена обществена поръчка, в т.ч. средствата касаещи район „Люляк” – Казанлък, всички суми за съфинансиране на европейски проекти по решения на ОбС, както и тези, гласувани с последващо решение на ОбС – Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 24.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)