РЕШЕНИЕ № 600
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 07.02.2011 г., Протокол № 40


Относно: ОС_3167/21.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2011 г., първо четене.


Мотиви: С Решение № 599/2011 г. Общинският съвет отхвърли предложеното, в ОС_3167/21.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2011 г. Приложение № 13 – Инвестиционна програма за 2011 г., като задължи кмета на общината да внесе в ОбС до 10.02.2011 г. ново /отделно/ Приложение с пореден номер от проекта за решение, в което да включи всички просрочени задължения на община Казанлък за изпълнени и неразплатени строителни обекти, а така също да внесе в ОбС до 10.02.2011 г. ново Приложение 13 – Инвестиционна програма на община Казанлък за 2011 г., като вземе под внимание целевата субсидия, плана за приходите от продажба на нефинансови активи на община Казанлък приети в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, приета с Решение №597/2011 г. на ОбС, сумата за капиталови разходи планирани в Решение на Общински съвет №553/13.12.2010г. и др., като включи само новите обекти за 2011 г. и неизпълнените обекти от 2010 г., за които е обявена обществена поръчка, в т.ч. средствата касаещи район „Люляк” – Казанлък, всички суми за съфинансиране на европейски проекти по решения на ОбС, както и тези, гласувани с настоящото решение. Общинските съветници обсъдиха и подкрепиха предложенията на кметовете на населените места.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Включва в Приложение № 13 – Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2011 г. следните обекти:

1. Сумата за район „Люляк” – Казанлък по Решение № 383/2010 г. на ОбС

(Канализация и асфалтиране на ул. „Тюлбенска” (район „Люляк”) 450 000 лв, Очуждаване на имоти на три отсечки от ул. ‘Люляк’ – 156 000 лв.)

 

2. Асфалтиране на улицата от Хлебозвода до складовете на НАРКООП - Индустриална зона 100 000 лв.

(Целева субсидия)
 

3. Асфалтиране, подмяна на бордюрите и ремонт на тротоарите на улицата, западно от ЦДГ „Мечо Пух”, свързваща ул. „19-ти февруари с ул. „Старозагорска” – 25 000 лв.

 

4. Хидроизолация на покрива на сграда на ул. „Славянска” № 10, общинска собственост – 25 000 лв.

(Сградата е извадена от активите на „Балканинвест” ЕООД – Казанлък с решение на ОбС)

 
 

5. Вътрешно боядисване и изкърпване мазилката на коридорите и физкултурния салон на ОУ 'Чудомир' – Казанлък – 30 000 лв.

 

6. Ремонт на съблекалня и физкултурен салон на ОУ „Н. Й. Вапцаров” - Казанлък   - 12 900 лв.

7. Ремонт и реконструкция на сградата на ПМГ „Н. Обрешков” – Казанлък за създаване на Национален център за природоматематически науки - до 60 000 лв. 

8. 3. Проектиране на обект 'Кръгово движение на обходен път' – сумата да се заложи от инж. Чернева – зам.-кмет на общината.

 
9. Ремонт на сградата на училището в с. Копринка – 60 000 лв.

(ПК е предложила от Приложение № 13  Целеви субсидии да се извади поз.4 и поз.2 - общо на стойност 80 000 лв., а сумата от тях да се използва за : реализиране на обект- поз.15 от ИБФ и ИБС- 20 000лв. и 60 000 лв. за ремонт на сградата на училището в с. Копринка.)

 

10. Проектиране и изграждане на парк до здравната служба в с. Ясеново - 3 300 лв. 

 

11.  Ремонт на санитарни възли в ОУ 'Г.Кирков' - 15 000 лв.  

 

12.  Дренаж на ДГ в с. Енина - 2000 лв.

 

13.  Ремонтни дейности в ДГ 'Славейче' - 5 233 лв. 

(По т. 10, т. 11, т. 12 и т. 13 ПК е предложила да отпадне поз.61 от СБС - 25 533 лв. поради включването на позицията в целевата субсидия. Сумата от 25 533 лв. да се разпредели както следва : 3 300 лв. за проектиране и изграждане на парк до здравната служба в с.Ясеново, 15 000 лв. - за ремонт на санитарни възли в ОУ 'Г.Кирков', 2000 лв. за дренаж на ДГ в с.Енина и 5 233 лв. за ремонтни дейности в ДГ 'Славейче')


14. Преасфалтиране на улица 'Изгрев' – 28 800 лв.

(ПК е предложила да отпадне поз.11 от ИБФ и ИБС, като на нейно място се включи този обект)

 

15. Реконструкция на ул. Петрова нива от бул.'Ал.Батенберг до ул. 'П.Ганин', втори етап – 20 000 лв..

( ПК е предложила да отпаднат поз.16 и поз.18 от ИБС и ИБФ  като на тяхно място се включи този обект)

 

16. Основен ремонт на покрива на сградата ОДК 'Св. Иван Рилски' – Казанлък - 35 000 лв.

 

17. Изграждане на операционни зали в „ДКЦ Поликлиника – Казанлък” ЕООД – 15 000 лв.

 

18.  Биохимичен анализатор в „ДКЦ Поликлиника – Казанлък” ЕООД – 10 000 лв.   

 
19. Рециклиран рентген в „ДКЦ Поликлиника – Казанлък” ЕООД – 37 000 лв.
 

20. Асфалтиране на улица 'Единство' в с. Хаджидимитрово – 95 000 лв.

 

21. Асфатиране на ул. 'Бузлуджа' в с. Хаджидимитрово – 40 100 лв.

 

22. Асфалтиране на ул. 'Розова Долина', с. Овощник, 3 етап – 30 000 лв.

23. Смяна на дограма на ОУ 'Кулата', гр. Казанлък – 80 000 лв.

 

24. Асфалтиране на ул. 'Комсомолска', с. Хаджидимитрово - 102 606 лв.

 

25. Асфалтиране на улици в с. Бузовград – 37 901 лв.

(По точки от т. 20 до т. 25 вкл. ПК е предложила средствата от целевата субсидия от приложение 13 да се разпределят както следва:  Асфалтиране на улица 'Единство' в с.Х.Димитрово -95000 лв.; Асфатиране на ул. 'Бузлуджа' в с Х.Димитрово - 40100лв.; Асфалтиране на ул. 'Р.Долина' с.Овощник 3 етап - 30000 лв.;  Смяна на дограма на Основно училище 'Кулата' гр.Казанлък - 80000лв. От собствени бюджетни средства Приложение 13 променя позиции и средства както следва: Позиция 100/52-06 се променя, както следва:Асфалтиране на ул.'Комсомолска' с.Х.Димитрово-102 606 лв; Асфалтиране на улици в с.Бузовград - 37901 лв., за сметка на сума от позиции 10-5200 и 8-5200.)

 
26. Ограда мюсюлманско гробище, с. Шейново – 10 000 лв.
 

27. Асфалтиране на път за мюсюлманско гробище, с. Крън – 10 000 лв.

 
28. Ограда мюсюлманско гробище, с. Ръжена – 10 000 лв.
 
29. Довършване православен храм в с. Долно Изворово – 12 000 лв.
 

30. Довършване ограда мюсюлмански гробищен парк, с. Хаджидимитрово – 10 000 лв.

 

31. Общинският съвет подкрепя предложенията на кметовете на населени места и ги предоставя на кмета на Община Казанлък, който след разговор с тях, да определи приоритетите и да ги включи в Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2011 г., а именно:

Предложение на кмета на с. Бузовград с вх. № ОС-2873/2010 г.;
Предложение на кмета на с. Енина с вх. № ОС-2924/2010 г. ;
Предложение на кмета на с. Ясеново с вх. № ОС-3183/2011 г.;
Предложение на кмета на с. Ръжена с вх. № ОС-3190/2011 г.;
Предложение на кмета на с. Дунавци с вх. № ОС-3219/2011 г.;
Предложение на кмета на с. Крън с вх. № ОС-3222/2011 г.;
Предложение на кмета на с. Горно Черковище с вх. № ОС-3223/2011 г.;
 

Обща стойност на обектите за Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2011 г. -1 527 840 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 24.

 
Изтегли приложението
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)