РЕШЕНИЕ № 601
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 07.02.2011 г., Протокол № 40Относно: Приемане бюджета на фондация „Чудомир” – Казанлък.


Мотиви: Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания след като разгледа предложението на УС на фондация „Чудомир” по чл. 23, ал. 13 от Устава на фондацията предлага на ОбС да приеме бюджет на фондацията за 2011 г. в размер на 120 000 лв. в това число: 48 000 лв. субсидия от общински бюджет и 72 000 лв. от собствени приходи. ОбС приема предложението.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 14, ал. 1, т. 15 от Устава на фондация „Чудомир” – Казанлък; чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 
 
Р Е Ш И:
 
 

1. Приема бюджета на фондация 'Чудомир' – Казанлък за 2011 г. в размер на 120 000 лв. в това число: 48 000 лв. субсидия от общинския бюджет и 72 000 лв. от собствени приходи.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 

Адресат на акта: председателя на УС на фондация „Чудомир” – Казанлък – Тотка Гечева;

 
 

Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 20.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)