РЕШЕНИЕ № 602
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 07.02.2011 г., Протокол № 40

Относно: Предложение на Теменужка Папазова – общински съветник относно разпределение на субсидията за населените места в община Казанлък.


Мотиви: В хода на разискванията по т. 4 от дневния ред - ОС_3167/21.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2011 г. на първо четене, Теменужка Папазова – общински съветник мотивирайки се с факта, че е несправедлива практиката по разпределението на субсидията за населените места в община Казанлък предложи Общинският съвет да задължи кмета на община Казанлък до 10.02.2011 г,  да внесе за приемане от Общинския съвет за второ четене и приемане бюджета на общината за 2011 г. разпределението на средствата за кметствата в община Казанлък (270 000 лв.) като приложение към бюджета на община Казанлък за 2011 г., като разпределението да се извърши по формулата 3000 лв. за всяко населено място плюс процента на съответния брой жители, спрямо общата сума придружена със справка за броя на жителите за всяко кметство, а така също кметът на общината да бъде длъжен да превежда тези суми ежемесечно по 1/12 от цялото и до размера на % от постъпилите приходи в общинския бюджет.

Папазова обърна внимание, че през 2010 г. това е бил начинът, по който кметът на общината е следвало да разпредели средствата за кметствата в общината, съгласно и в изпълнение на Решение 383/2010 г. на ОбС, но както вече е установил лоша практика да не изпълнява решения на законодателния орган, кметът не го е сторил. С оглед предотвратяване на подобни действия, тя помоли общинските съветници да я подкрепят. Общинският съвет приема предложението. 

 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 

1. Задължава кмета на община Казанлък до 10.02.2011 г,  да внесе за приемане от Общинския съвет за второ четене и приемане бюджета на общината за 2011 г. разпределението на средствата за кметствата в община Казанлък (270 000 лв.) като приложение към бюджета на община Казанлък за 2011 г.

Разпределението да се извърши по формулата 3000 лв. минимална сума + % за всеки жител на населеното място спрямо общата сума, придружено със справка за броя на жителите за всяко кметство.

2. Задължава кмета на общината да превежда тези суми ежемесечно по 1/12 част в размер, пропорционален на постъпилити по бюджетната сметка на общината, общински приходи.  

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в поименното гласуване 28 общински съветници, от които „за” – 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                                  (ВАСИЛ САМАРСКИ)