РЕШЕНИЕ № 603
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 07.02.2011 г., Протокол № 40

Относно: Предложение от Георги Каличков – общински съветник, кметът на община Казанлък да внесе доклад с проект за решение за изменение на Наредба № 15 на ОбС за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г. на община Казанлък.


Мотиви: В хода на дебата по т. 4 от дневния ред - ОС_3167/21.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2011 г., първо четене, общинският съветник Георги Каличков, след като изложи становището си, че ръководството на Община Казанлък продължава политиката си относно стопанисването на и разпореждането с имоти – общинска собственост, в ущърб на общинските интереси, предложи Общинският съвет да задължи кмета на общината в срок до 28.02.2011 г. да внесе доклад с проект за решение относно изменение на Наредба № 15 на ОбС за актуализиране минималните наемни цени, като определи наемни цени за всеки обект, отдаден под наем, съгласно Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011 г. на община Казанлък. Общинските съветници приемат и подкрепят предложението му.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

1. Задължава кмета на община Казанлък до 28.02.2011 г. да внесе доклад с проект за решение относно изменение на Наредба № 15 на ОбС за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за актуализиране минималните наемни цени.

2. След изменение Наредба № 15 на ОбС за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество кметът на община Казанлък да внесе предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011г. на община Казанлък за промяна на наемната цена за всеки обект, отдаден под наем.


Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 24.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)