РЕШЕНИЕ № 604
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 07.02.2011 г., Протокол № 40


Относно: Предложения на постоянните комисии на Общински съвет – Казанлък по т. 4 от дневния ред - ОС_3167/21.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2011 г., първо четене.


Мотиви: Постоянните комисии на Общински съвет – Казанлък внимателно, обстойно, аналитично и отговорно се запознаха с проекта за бюджет и Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2011 г., съставен и внесен от кмета на община Казанлък.

В хода на многобройните заседания, проведени от тях, с оглед осигуряване време за адекватни действия от страна на кмета на общината, постоянните комисии писмено и веднага предоставяха становищата си по проектобюджета, които кметът да вземе под внимание за второ четене и приемането му. Предвид важността и неотложността на изложеното в тях ОбС ги приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

І. Задължава кмета на община Казанлък до 10.02.2011 г. да внесе писмено в ОбС за второ четене и приемане на бюджета на Община Казанлък за 2011 г., както следва:

1. Допълнени Приложения № № 17, 20, 21, 22, 29 като добави две нови колони: Решение № 383 и Отчет 2010 г.; допълнени Приложение № 1 и Приложение № 2 като добави още две колони: Решение № 473 и Отчет 2010 г;

 

2. Да аргументира създаването на новите Приложения № № 27 и 28; Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за 2010 г. /Приложение № 13/ 

 

3. Отчет за изпълнение на бюджета и Инвестиционната програма на община Казанлък за 2010 г., който е представен в Министерство на финансите на РБ;

 

4. Писмена справка за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и съответния им размер - респективно изпълнение;

 
5. Анализ за изпълнението на заложените приоритети в бюджет 2010.
 

6. Анализ на числеността на персонала и ФРЗ за общинските дейности и общинска администрация - респективно обосновка за дофинансиране и/или оптимизиране;

 

7. Анализ на резултатите от антикризистните мерки - респективно мерки за недопускане влошаване на финансовото състояние.

 
 
 

8.  Отчет за изпълнение на бюджета и Инвестиционната програма на община Казанлък за 2010 г. Отчетните документи да съдържат и колона Решение №383/04.02.2010 г., и колона Решение № 473/29.07.2010 г., с което е изменено Решение №383

 

9. Предложение за намаляване на разходите за общинските дейности в отдел „Здравеопазване”, като в раздел „Държавни дейности”, поз.1.1. сумата да не се увеличава извън рамката на държавната субсидия и проект за решение /като част от решението за бюджет 2011/ за създаване на фонд, от който да се разплащат сумите, дължими на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски”  ЕООД – Казанлък за неосигурени лица и социално слаби граждани - 35 000 лв., както и 50 000 лв. за текущи ремонти в „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД - Казанлък.

 

10. Подробна разбивка на разходите на звено „ССТТБО”, заедно с отчета за изпълнение на бюджета и Инвестиционната програма на община Казанлък за 2010 г. по дейности и видове разходи.

 

ІІ. Възлага на кмета на общината да подготви проекти, с които да кандидатства за средства от Държавния бюджет за:
1. Почистването на коритото на реката в с. Горно Черковище, който да включва и монтиране на понтонен мост на мястото на разрушения.
2. Възстановяване на щетите от наводнението в с.Ръжена и други такива.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 27 общински съветници, от които „за” – 27.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)