РЕШЕНИЕ № 605
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 15.02.2011 г., Протокол № 41
(Изм. с Решение № 606/08.03.3011 г.; Решение № 708/11.07.2011 г.)
 
Относно: ОС_3167/21.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2011 г., второ четене и приемане.