РЕШЕНИЕ № 606
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 08.03.2011 г., Протокол № 41