РЕШЕНИЕ № 607
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 08.03.2011 г., Протокол № 42

Относно: ОС_3259/09.02.2011 - Писмо от кмета на общината с искане да бъдат определени 3 общински съветници, които да бъдат включени в състава на Консултативния съвет по туризъм.


Мотиви: Община Казанлък има значителен потенциал за развитие на туризма и през годините полага последователни и целенасочени усилия в посока увеличаване атрактивността на Казанлък като туристическа дестинация.

За да има участие на всички заинтересовани страни в процесите на планиране и изпълнение на общинските политики за развитие на туризма в община Казанлък се сформира Консултативен съвет по туризма, в който участват представители на общинска администрация и Общински съвет, и на всички организации, имащи отношение към развитието на туризма.

С Решение № 555/13.12.2010 г., Общински съвет - Казанлък прие на второ четене Правилник за организацията на Консултативния съвет по туризъм, в община Казанлък и определи в състава на Консултативния съвет, да бъдат включени трима общински съветници. Председателският съвет преложи на водещата комисия да определи общинските съветници, като препоръча да се включат Янита Прангова и Димитър Атанасов. ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм определи в състава на Консултативния съвет да бъдат включени следните съветници: Захари Даскалов, Димитър Атанасов и Петко Карагитлиев. По време на заседанието Петко Карагитлиев направи самоотвод и предложи Янита Прангова.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 10 (1) и чл. 10а (7) от Закона за туризма,

Р Е Ш И:
 

Определя в състава на Консултативния съвет по туризъм към община Казанлък да бъдат включени съветниците: Захари Велчев Даскалов, Димитър Стоянов Атанасов и Янита Димитрова Прангова - представители от Общински съвет – Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; Захари Велчев Даскалов; Димитър Стоянов Атанасов; Янита Димитрова Прангова.

 

Участвали в поименното гласуване 31 общински съветници, от които „за” – 30.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)