РЕШЕНИЕ № 608
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 08.03.2011 г., Протокол № 42


Относно: ОС_3356/02.03.2011 - Доклад (по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС) от кмета на общината с проект за решение относно Община Казанлък да участва като партньор на местно ниво по Програма 'Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки' оказвайки дългосрочна подкрепа на библиотека към НЧ 'Звезда' -1918', с. Хаджидимитрово, библиотека към НЧ 'Светлина - 1904', с. Дунавци и библиотека към НЧ 'Зора - 1902', с. Голямо Дряново; одобряване текст на Споразумение за сътрудничество по Програмата, съгласно Приложение № 1 и упълномощаване кмета на Община Казанлък да го подпише, както и задължаването му да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.


Мотиви: В своя доклад кметът на общината посочва, че на 16 февруари 2011 г. стартира набирането на заявления за Трети етап по Програма „Глобални библиотеки – България”, по която библиотеките към читалищата в община Казанлък могат да бъдат бенефициент и да получат подкрепа за улесняване на достъпа до информация и услуги чрез Интернет за българското население.

Интерес към участие са заявили 3 читалища от три населени места в общината – НЧ „Звезда – 1918” от с. Хаджидимитрово, НЧ „Светлина – 1904” от с. Дунавци и НЧ „Зора – 1902” от с. Голямо Дряново. Съгласно изискванията на конкретната схема не е необходимо кандидатите да осигуряват собствен принос – безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от стойността на допустимите разходи по проектното предложение.

Кандидатстването е чрез подаване на един общ формуляр за всички предложени читалища от името на общината, към който се прикрепят и формулярите на самите читалища – кандидати. За да бъдат включени горепосочените библиотеки, съгласно условията на Програмата, необходимо условие е Общинския съвет да даде своето съгласие за дългосрочната им подкрепа като разреши кандидатстването по програмата, одобри текста на тристранното споразумение, което след одобрението на читалищните библиотеки ще трябва кметът на общината да подпише заедно с лицето, упълномощено да представлява съответното читалище.

Същевременно срокът за подаване на предложенията е изключително кратък – до 18 март 2011 г.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА

 
 
Р Е Ш И:
 

1. Община Казанлък да участва като партньор на местно ниво по Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“ и оказва дългосрочна подкрепа на следните целеви библиотеки, включени по Етап 2011 на програмата:

1.1. Библиотека към НЧ „Звезда – 1918”, с. Хаджидимитрово;
1.2. Библиотека към НЧ „Светлина – 1904”, с. Дунавци;
1.3. Библиотека към НЧ „Зора – 1902”, с. Голямо Дряново.
 

2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

 

3. Упълномощава кмета на общината в изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение да подпише от името на общината съответното/ите споразумение/я за сътрудничество между общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и гореупоменатите читалища/библиотеки на територията на общината.

                       

4. Задължава кметът на общината да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината; НЧ „Звезда – 1918” от с. Хаджидимитрово;

НЧ „Светлина – 1904” от с. Дунавци;  НЧ „Зора – 1902” от с. Голямо Дряново.

 
 

Участвали в поименното гласуване 32общински съветници, от които „за” – 31.

 
 
Изтегли приложението
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)