РЕШЕНИЕ № 609
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43


Относно: ОС_2305/15.06.2010 - Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС:


Мотиви: В Общинския съвет постъпи писмо с вх. № ОС-3446/21.03.2011 г. от председателя на Фондация "Чудомир", с което информира Съвета, че кметът на общината не е изпълнил Решение № 605/15.02.2011 г., в частта на Приложение № 17 - Културен календар на община Казанлък за 2011 г. - 25 000 лв. за Чудомирови празници. Председателският съвет на свое заседание се запозна с тревожното писмо на председателя на УС на Фондация "Чудомир" и силно обезпокоени от обстоятелствата дни преди откриване на "Чудомирови празници" 2011 г., взеха решение с което категорично насояват да бъде преведена субсидията на Общинската фондация за организирането и провеждането на "Чудомирови празници" 2011 г. в размер на 25 000 лв. С писмо изх № ОС-1160/21.03.2011 г. бе изпратено решението на Председателския съвет до кмета на общината. По време на заседанието на Общинския съвет кметът на общината в отговор на решението на Председателския съвет, съобщи че за да бъде изпълнена текстовата част на Решение № 605/15.02.2011 г. средтвата в размер на 25 000 лв. за организацията на "Чудомирови празници" ще бъдат преведени като субсидия от община Казанлък директно от първостепенния разпоредител, а не както е гласувано в бюджета, чрез второстепенния разпоредител, което налага промяна на Решение № 605/15.02.2011 г.

В съответствие с изискванията на чл. 32 във връзка с чл. 4, ал. 2 от Закона за общинските бюджети, за осигуряване законосъобразност, ефективност, ефикасност и публичност при разходване на предоставените средства, кметът постави като изискване Фондация "Чудомир" да представи отчет, който да включва изразходваните суми по видове разходи и контрагенти, копие от първични документи.

 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

 
 
 
Р Е Ш И:
 
 

1. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да извърши необходимите промени в бюджетните кредите на  бюджета на общината с цел законосъобразно превеждане на субсидия на Фондация "Чудомир" за организиране и провеждане на "Чудомирови празници" 2011 г. в размер на 25 000 лв. и да внесе заповедтта в ОбС за сведение.

 
 
 
 
 
 

2. Задължава председателя на Фондация "Чудомир" да внесе за утвърждаване в Общински съвет - Казанлък отчет за изразходваната субсидия в срок до 30.04.2011 г.. Отчетът да включва изразходваните суми по видове разходи и контрагенти, както и копие от първичните документи - фактури.Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 

Адресат на акта: кметът на общината; председателя на Фондация "Чудомир"

 
 
Участвали в гласуване 34общински съветници, от които „за” – 33.
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

   (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)