РЕШЕНИЕ № 610
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43


Относно: ОС_3148/18.01.2011 - Доклад от Захари Даскалов - общински съветник, председател на Временната комисия за извършване на проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен всеки конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, създадена с Решение № 346/22.12.2009 г. с проект за решение относно приемане доклада на вр. комисия за извършена проверка по Договор № Д08-21/03.05.2007 г.


Мотиви: В своя доклад, Захари Даскалов посочва, че на основание т. 2 от Решение № 346/21.12.2009 г. и решение на заседание с Протокол № 1 от 18.01.2011 г.

Временната комисия на Общински съвет - Казанлък в състав:
Председател: Захари Даскалов
Зам.-председател: Георги Каличков
Членове:
Драгомил Иванов
Станчо Леков
Николай Хаджиев

след като по принцип по предмета на проверката със зам.- кмета на общината Евгения Чернева е съгласувала процедура, включваща: ред, място, време, лице за контакт от общинска администрация е извършила проверка на:

Обект № 3 по списъка на общинска администрация за предмета на проверката – ОБОСОБЕН ОБЕКТ –ДЯЛ”А” от сграда в УПИ II-113 кв. 105 гр. Казанлък

Основание от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за Общинската собственост - чл. 37, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 15, приета с Решение № 218/2005 г.

Решение на Общински съвет - Казанлък / – Решение № 613 от 15.02.2007 г.

Дата на конкурса – Протокол № 29 от 12.04.2007 г – На основание чл.35 от Закона за Общинската собственост и съответната наредба по чл. 8, ал. 2 от закона

Договор Д08-21/03.05.2007 г.

Купувач или суперфициар – „ТРАНС ТАКСИ” ЕООД, представяно от Николай Александров

Забележка – Покупко-продажба на обект / към АОС № 377/2006 г.

По предмета на проверката Времената комисия за времето от 01.12.2010 г. до 14.01.2011 г. провери по установения ред следните документи:

Пришити в папка 377 в стая № 17 на община Казанлък

Акт № 377 за частна общинска собственост – вх.рег.№ 32/05.01.2007 Акт 3 том I н.д. 4 по партидната книга стр. 15920 – 1л.

Заповед № 1064/12.12.2006 г. на кмета на община Казанлък – 1 л.
Молба от Стефан Кирилов Николов от 05.05.2006 г. с вх. № 68-1327-1/25.05.2006 г.– 1 л.

Молба от Стефан Христов Дамянов относно вписване на акт за общинска собственост с вх. №11-03-3/03.01.2007 г.– 1 л.

Заповед № 482/08.06.2007 г. на кмета на общината на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64 от ЗОС и във връзка с Договор № Д08-21 от 03.05.2007 г., вписан с № 3981 от 03.05.2007 г. Акт. № 15, т.VII, п.15920– 1 л.

Досие по процедура за продажба за обекта , предадена за отписване на 18.05.2007 г. – 1л.

Писмо изх. № 61-01-194 / 03.05.2007г. до председателя на ОбС ОС-302/3.05.2007 г. – 1л.

Приемателно-предавателен протокол към Договор №08-21/03.05.2007 г. – 1л.

ДОГОВОР № Д08-21/03.05.2007 г. – 2 л.
Преводно нареждане от 03.05.2007 г. – 2 бр. -2 л.
Удостоверение за данъчна оценка № 2194/21.04.2007г. – 2 екз. – 2л.
Заповед № 299 8 17.04.2007г. – 1л.
Протокол №29/12.04.2007г. за проведен конкурс – 3л.

Идеен проект - Център за управление и контрол на таксиметрови превози -5 л.

Скица №42/11.01.2007 г. за УПИ №II 113 кв.105 кадастрален .район 505 – 1 л.

Решение №613 на ОбС Казанлък, взето на заседание от 15.02.2007г. Протокол №50 т.1 – 2 л.

Придружително писмо изх. № 61-01-49/31.01.2007 вх. №ОС-077/31.01.2007 г. 1л.

Доклад от Стефан Христов Дамянов кмет на Община Казанлък – изх. № 61-01-49/31.01.2007 г. - 4 л.

По смисъла на Решение № 613 на Общински съвет -  Казанлък по Протокол № 50 е трябвало да се проведе конкурс за продажба на ОБОСОБЕН ОБЕКТ –ДЯЛ”А” от сграда в УПИ II-113 кв. 105 гр. Казанлък при условия на конкурса между които:

Купувачът се задължава да изгради в имота Център за управление и контрол на таксиметрови превози, съгласно одобрен от гл. архитект проект, съответстващ на предложения в офертата за участие идеен проект, и издадено разрешение за строеж, както и да извърши реконструкция на навеса на спирка “Чудомир”, гр. Казанлък

Минимална конкурсна цена 34 900 лв.

Максимален срок за въвеждане в експлоатация – 18 месеца от датата на издаване на разрешението за строеж.

Допълнително в стая № 19 на община Казанлък са проверени документи по реализация на обекта:

1. Решение за строеж № 286/02.10.2007 г. – 1 л.
2. Проект одобрен 02.10.2007 г. по виза от 29.05.2007 г. -1 л.
3. Приемно-предавателен протокол от 15.06.2007 г. – 1 л.
4. Искане за преустройство № 168-477-12/21.10.2008 г. – 1 л.

5. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 96/15.12.2008 г. -1 л.

6. 4 бр. Протоколи за контролна проверка по Договор за покупко-продажба от: 10.08.2007 г., 12.12.2007 г., 24.11.2008 г. и 15.01.2009 г. общо 6 л.

7. и още 16 документа общо 18 л.
От всичко проверено става ясно, че:
По договора е платено 35 000 лв.

Договорените условия по обект Център за управление на таксита и работилница за тестени изделия като преустройство на част от едноетажна сграда дял “А” с 86,79 кв.м. застроена площ е реализиран в срок.

- Комисиите за контролни проверки, назначени със Заповеди № 72/06.02.2006 г., № 992/26.10.2007 г. и № 479/29.05.2008 г. на кмета на общината дават заключения между които: “Приема за изпълнен ангажимента на купувача по чл. 9 от договора за покупко-продажба…”, която се отнася до реконструкция на автоспирка “Чудомир –Юг”.

За проверката комисията прилага 6 бр. актуален снимков материал на обекта.

 

Обекта е изключен от списъка с обекти, публична общинска собственост, раздел “Клубове” и е обявен за частна общинска собственост с Решение № 538/26.10.2006 г. и представлява част от обект “Квартален клуб ”Тракия”, ул. “Ал. Батемберг”, между блок № 113 и № 115,

а именно – дял “А” със застроена площ 86,79 кв.м., представляваща северозападна част от едноетажна масивна сграда с обща площ 239,19 кв.м. 

За проверката беше оформен един Протокол - № 1от 18.01.2011 г. 

Вследствие на проверките по документи и направените справки с експертите на Общинска администрация, Временната комисия не установи несъответствие между условия на конкурс по т. 1 от Решение № 613 на ОбС от 15.02.2007 г. Протокол № 50, Договор № Д08-21/03.05.2007 г., с което приема, че конкурсните условия са спазени.

На основание изложеното Временната комисия предлага на Общински съвет - Казанлък  

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал 1, т. 8 от ЗМСМА,  

 
 
Р Е Ш И:
 
 

1. Приема доклада на Временната комисия за извършена проверка по Договор № Д08-21/03.05.2007 г. за окончателен.

2. На основание извършена проверка от Временната комисия, Общински съвет не намира нарушение на изпълнение на конкурсните условия по Договор № Д08-21/03.05.2007 г, сключен на основание Решение № 613 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол № 50.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 23 общински съветници, от които „за” – 23.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

    (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)