РЕШЕНИЕ № 611
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43


Относно: ОС_2598/13.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица в едно заседание. (Предлага се изменение на чл. 10, ал. 3; чл. 13, ал. 3; чл. 22 ал. 1; чл. 22, ал. 1, т. 3; чл. 29, ал. 1, т. 3 и създаване на нов параграф 2 от ДР и още.) (Второ четене!)


Мотиви: Във внесения доклад, кметът посочва, че с § 2, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в сила от 01.03.2007 г., се отменя Законът за административното производство. С § 89 от АПК се прави промяна в Закона за общинската собственост, като навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс", т. е. оспорените административни актове, издадени на основание на Закона за общинската собственост, подлежат на обжалване по реда на АПК.

Горепосочените законови промени налагат изменение на "Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица", приета на основание чл. 45а от Закона за общинската собственост. Промяната касае чл. 10, ал. 3 и чл. 13, ал. 3, визиращи възможността за оспорване на решения на комисията по картотекиране на лица с жилищни нужди.

При отразяването на измененията и допълненията в Наредба № 12, приети с Решение № 218/09.07.2009 г. на Общински съвет – Казанлък, е допусната техническа грешка при номерацията на точките в чл. 22, ал. 1, като точка 1 се дублира, което налага точките да придобият съответната номерация от 1 до 4.

Наредба № 12 определя правилата за прекратяване на наемните правоотношения, като точка 3 (погрешно изписана като точка 2) от чл. 22, ал. 1 предвижда това да се извършва и "при системни нарушения на обществения ред, определен с Наредба № 1 на ОбС – Казанлък, Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост, установени с протоколи и констативни актове на домсъвета или съответните административни служби". Тъй като с приемането на Закона за управление на етажната собственост (ДВ бр. 6 от 2009 г.) се допълва не само действащия режим на управление на етажната собственост, но и се определят задълженията на собствениците и обитателите, включително и по опазването на обществения ред, се налага изменението на точка 3, като изразът "Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост" се замени с текста "Закона за управление на етажната собственост".

С направеното изменение на чл. 29, ал. 1, т. 3 с Решение № 218/09.07.2009 г. на Общинския съвет е направена промяна в условията за продажба на общинските жилища на техните наематели, а именно: „да е наемател на общинското жилище не по-малко от ПЕТ години без прекъсване”, според кмета. Общинските жилища - къщи са в много лошо състояние, предвид на това, че са построени през миналото столетие. Техните наемателите са принудени, за да ги направят годни за експлоатация, да вложат първоначално много повече средства. В голямата си част къщите са без бани, със санитарен възел извън сградата. Тези санитарни

 

възли нямат връзка с градската канализация. Всички тези обстоятелства налагат влагането на средства от страна на наемателя на общинското жилище – къща за неговото осъвременяване. Често се налага извършването на ремонтни дейности по покривната конструкция и пропадналите каратавани. В тази връзка диференциация по отношение възможността за закупуване на общинско жилища в зависимост от типа жилища – къщи и апартаменти е наложителна, съобразно вложените от наемателите средства.

С приемането на Закона за общинската собственост (в сила от 01.06.1996 г.) продажбата на общински жилища се осъществява единствено с решение на Общинския съвет, оценката им се извършва от оценители на имоти, като по този начин в максимална степен са премахнати възможностите за каквито и да е корупционни практики. В правомощията на Общинския съвет е преценката за разпореждане с всеки конкретен имот, в зависимост от неговото състояние и възможната изгода за общината.

Чл. 5, ал. 1, т. 6 поставя като условие за настаняване в общинските жилища гражданите да имат адресна регистрация в населеното място повече от 5 години. Съгласно чл. 91 от Закона за гражданската регистрация (в сила от 01.01.2000 г.) „Адресна регистрация на лицето е отразяване на постоянния и настоящия им адрес в регистрите на населението и в Национална база данни "Население". В доклада кмета твърди, че понятието „Адресна регистрация” не е ясно на голяма част от нуждаещите се от общинско жилище и поради тази причина те дават невярна информация в молба-декларацията по чл. 9, ал. 2. Уточняването на този термин в „Допълнителни разпоредби” ще улесни гражданите и ще им даде по-голяма яснота. При разглеждане на доклада, Водещата комисия по социални дейности и трудова заетост, счита, че не е необходимо изменение на чл. 29, ал. 1, т. 3 от Наредба № 12 и предлага да се запази досегашния текст в наредбата. Постояните комисии подкрепят становището на Водещата комисия. Общинският съвет със свое Решение № 589/18/25.01.2011 г. прие на първо четене Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица. В определените с това решение срокове не постъпиха писмени предложения за промяна на наредбата. Постъпи писмо от кмета на общината за допусната техническа грешка в доклада като вместо цитираният чл. 5, ал.1, т. 5 следва да се чете чл. 5, ал. 1, т. 6 от до сега действащата Наредба № 12 на ОбС. Общинските съветници, на основание чл. 96, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Казанлък, разглеждат и приемат наредби и правилници, както и годишния бюджет на общината на две четения при условията на чл. 96, ал. 5 и ал. 6 от същия. 

 
 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 
 
Р Е Ш И:
 
 

1. Приема на второ четене изменението и допълнението на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица, както следва:

1.1. В чл. 10, ал. 3 и чл. 13, ал. 3 думите "Закона за административното производство" се заменят с израза "Административнопроцесуалния кодекс".

1.2. В чл. 22, ал. 1 поради допусната техническа грешка вместо точки 1, 1, 2 и 3 номерацията да се чете съответно 1, 2, 3 и 4.

1.3. В чл. 22, ал. 1, т. 3 изразът "Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост" се заменя с текста "Закона за управление на етажната собственост".

 
 

1.4. В „Допълнителни разпоредби” създава нов § 2 със следното съдържание: „Адресна регистрация” на лицето означава отразяване на постоянния и настоящия им адрес в регистрите на населението и в Национална база данни "Население".

1.5. Досегашните § 2 и § 3 от „Преходни и заключителни разпоредби” придобиват номерация съответно § 3 и § 4.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в  гласуване 23 общински съветници, от които „за” – 20.

 
 Изтегли приложението
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

    (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)