РЕШЕНИЕ № 676
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45


Относно: ОС_3398/16.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Казанлък за 2010 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в изпълнение на чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Местните комисии ежегодно отчитат дейността си пред кмета на общината, Общинския съвет и пред ЦКБППМН и предлага проект за решение, който общинските съветници приемат.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Приема отчета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2010 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 

Адресат на акта:    кметът на общината; председателят на Местната комисия за борба с  противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък.

 
 

Участвали в  гласуването 19 общински съветници, от които „за” – 17.


Изтегли приложението
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)