РЕШЕНИЕ № 678
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.06.2011 г., Протокол № 45

Относно: Предложение от кмета на община Казанлък с вх. № 3791/14.06.2011 г. за свикване на извънредно заседание през м. юни т.г. Общински съвет – Казанлък за произнасяне по негови доклади с вх. № ОС_3762/ 07.06.2011 г.,  относно приемане на оценка за ОПС върху имоти - общинска собственост и учредяване на право на строеж за построяването на енергийни обекти във връзка с писмо до него от управителя на 'БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ' ЕООД и вх. № ОС 3520/05.04.2011 г., относно корекции на поименен списък за финансиране на обекти за строителство за 2011 г. на Община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че е от изключителна важност провеждането на извънредно заседание на ОбС, на което да се гласува проектът за решение, който той предлага с Доклад вх. № ОС-3762/07.06.2011 г. относно приемане на оценка за ОПС върху имоти - общинска собственост и учредяване на право на строеж за построяването на енергийни обекти във връзка с писмо до него от управителя на 'БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ' ЕООД, както и произнасянето на ОбС по предложението му с негов Доклад вх. № ОС-3520/05.04.2011 г. относно корекции на поименен списък за финансиране на обекти за строителство за 2011 г. на Община Казанлък. Общинските съветници, тъй като кметът на общината, поради служебни ангажименти не присъства на заседанието, приемат предложението на упълномощения и представляващ го в заседанието зам.-кмет на общината Евгения Чернева, извънредното заседание да се проведе на 23.06.2011 г. от 9.00 ч.  


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Общинският съвет да проведе извънредно заседание на 23.06.2011 г. от 9.00 ч. за
произнасяне по доклади от кмета на община Казанлък с вх. № ОС_3762/ 07.06.2011 г., относно приемане на оценка за ОПС върху имоти - общинска собственост и учредяване на право на строеж за построяването на енергийни обекти във връзка с писмо до него от управителя на 'БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ' ЕООД и вх. № ОС 3520/ 05.04.2011 г., относно корекции на поименен списък за финансиране на обекти за строителство за 2011 г. на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 15.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)