РЕШЕНИЕ № 685
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.06.2011 г., Протокол № 45


Относно: 22. вх. ОС_3400/16.03.2011 -  Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба № 15 на ОбС за продажба на: Апартамент № 1 и Апартамент № 2 и двата в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ. и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, находящи се в гр. Казанлък, бул. '23-ти пехотен  Шипченски полк', (ж. блок, масивна конструкция пет етажа), № 108, вх. 'А', ет. І, построени върху УПИ І 'за ОЖС', кв. 53, зап. разширение по плана на гр. Казанлък; Апартамент № 4 в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ. и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, находящ се в гр. Казанлък, бул. '23-ти пехотен Шипченски полк', (ж. блок, масивна конструкция пет етажа), № 108, вх. 'А', ет. ІІ, построен върху УПИ І 'за ОЖС', кв. 53, зап. разширение по плана на гр. Казанлък; Апартамент № 11 в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ. и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, находящ се в гр. Казанлък, бул. '23-ти пехотен Шипченски полк', (ж. блок, масивна конструкция пет етажа), № 108, вх. 'Б', ет. І, построен върху УПИ І 'за ОЖС', кв. 53, зап. разширение по плана на гр. Казанлък и ап. 14 груб строеж, с изпълнена дограма ЕЛ и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, находящ се в гр. Казанлък, бул. '23-ти пехотен Шипченски полк' (ж. блок масивна конструкция, пет етажа) № 108, вх. Б, ет. 2, построен върху І 'За ОЖС', кв. 53, западно разширение по плана на град Казанлък.


Мотиви: Под No No 16, 17, 18, 19 и 20 в Приложение No 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г., са включени апартаменти, находящи се в ж. блок No 108, секция 6АБ, бул. ”23 пехотен Шипченски полк”, построен в УПИ I, кв. 53, западно разширение, по плана на гр. Казанлък.

Апартаментите са в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, съгласно Удостоверение No 39/27.01.2011 г. на Община Казанлък.

Изготвени са данъчни и пазарни оценки и същите са в размер, както следва:

 
апартамент No
вход
етаж
данъчна оценка, лв.
пазарна оценка, лв.
 
 
 
 
с ДДС
без ДДС
1
А
I
21 513
83 000
69 167
2
А
I
19 204
74 000
61 667
4
А
II
20 964
75 000
62 500
11
Б
I
19 627
75 400
62 833
14
Б
II
21 473
76 000
63 333
 
 
 

С оглед изпълнение на ГПУРИОС за 2011 г. кметът на общината счита за целесъобразно да бъдат обявени публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната оценка /закръглена до десетици/ и предлага на ОбС да приеме мотивите и проекта за решение.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 43 и чл. 81 от Наредба Nо 15 на ОбС,                     

 

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на Наредба Nо 15 на ОбС, за продажба на:

 

Апартамент № 1, в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, съгласно Удостоверение No 39/27.01.2011 г. на Община Казанлък, находящ се в гр. Казанлък, бул.”23 пехотен Шипченски полк”, жил. блок /масивна конструкция, пет етажа/ № 108, вх. ”А”, ет. I, построен върху УПИ I “за ОЖС”, кв. 53 западно разширение по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: спалня, дневна, столова, кухненски бокс, мокро помещение, баня-тоалетна, коридор, две тераси, с РЗП 95,89 кв. м., при граници: долу – сутерен, горе – ап. No 3, север - ап. № 2 и стълб. клетка, ведно с таванско помещение № 1, с полезна площ 13,57 кв. м., при граници: долу - ап. № 7, север – стълб. клетка, изток -таван № 2, и избено помещение № 1, с полезна площ 10,75 кв.м., при граници: горе – ап. № 2, изток - изба № 2 и коридор, юг-стълб. клетка;

 

Апартамент № 2, в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, съгласно Удостоверение No 39/27.01.2011 г. на Община Казанлък, находящ се в гр. Казанлък, бул.”23 пехотен Шипченски полк”, жил. блок /масивна конструкция, пет етажа/ № 108, вх. ”А”, ет. I, построен върху УПИ I “за ОЖС”, кв. 53 западно разширение по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: спалня, дневна, столова, кухненски бокс, мокро помещение, дрешник, баня-тоалетна, коридор, тераса, с РЗП 85,60 кв. м, при граници: долу – сутерен, горе – ап. No 4, юг - ап. № 1 и стълб. клетка, ведно с таванско помещение № 2, с полезна площ 12,87 кв. м., при граници: долу - ап. № 7, север – стълб. клетка, изток - таван № 3, запад - таван № 1, и избено помещение № 2, с полезна площ 8,54 kв.м., при граници: горе – ап. № 2, изток - изба № 3 и коридор, юг- стълб. клетка, запад - изба № 1;

 

Апартамент № 4, в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, съгласно Удостоверение No 39/27.01.2011 г. на Община Казанлък, находящ се в гр. Казанлък, бул.”23 пехотен Шипченски полк”, жил. блок /масивна конструкция, пет етажа/ № 108, вх. ”А”, ет. II, построен върху УПИ I “за ОЖС”, кв. 53 западно разширение по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: спалня, дневна, столова, кухненски бокс, мокро помещение, дрешник, баня-тоалетна, коридор, тераса, с РЗП 86,27 кв. м., при граници: долу–ап. No 2, горе – ап. No 6, юг - ап. № 3 и стълбище, ведно с таванско помещение № 4, с полезна площ 25,12 кв. м., при граници: долу - ап. № 7, север – таван № 5, юг - таван № 3, запад - стълбище, и избено помещение № 4, с полезна площ 6,49 кв.м., при граници: горе–ап.№ 1, север-изба№ 3, юг-изба № 6 и коридор, запад-изба № 5;

 

Апартамент № 11, в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, съгласно Удостоверение No 39/27.01.2011 г. на Община Казанлък, находящ се в гр. Казанлък, бул.”23 пехотен Шипченски полк”, жил. блок /масивна конструкция, пет етажа/ № 108, вх. ”Б”, ет. I, построен върху УПИ I “за ОЖС”, кв. 53 западно разширение по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: спалня, дневна, кухня-столова, баня-тоалетна, коридор, тераса, с РЗП 87,62 кв. м., при граници: долу – сутерен, горе – ап. No 14, изток - ап. № 10 и юг – стълбищна клетка, ведно с таванско помещение № 11, с полезна площ 8,10 кв. м., при граници: долу - ап. № 20, юг –коридор, запад - таван № 10, и избено помещение № 11, с полезна площ 8,70 /осем цяло и седемдесет стотни/ кв.м., при граници: горе – ап. № 11, север – коридор, изток - изба № 12, юг – стълбищна клетка;

Апартамент № 14, в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, съгласно Удостоверение No 39/27.01.2011 г. на Община Казанлък, находящ се в гр. Казанлък, бул.”23 пехотен Шипченски полк”, жил. блок /масивна конструкция, пет етажа/ № 108, вх. ”Б”, ет. II, построен върху УПИ I “за ОЖС”, кв. 53 западно разширение по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: спалня, дневна, кухня-столова, баня-тоалетна, коридор, тераса, с РЗП 88,28 кв. м., при граници: долу – ап. № 11, горе – ап. No 17, изток - ап. № 13 и юг – стълбищна клетка, ведно с таванско помещение № 14, с полезна площ 12,87 кв. м., при граници: долу - ап. № 19, север - таван № 13, юг – таван № 15, и избено помещение № 14, с полезна площ 14,63 кв.м., при граници: горе – ап. № 10, изток - изба № 15, юг – коридор, запад – изба № 13,

при следните условия:

1. Дата и място за провеждане на търгoвете: 02.08.2011 г., съответно 09.08.2011 г. за повторните търгове /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ в ст. 14 на Община Казанлък.

2. Начален час и начална тръжна цена, без ДДС:

Апартамент № 1 -   18.00 ч. - 69 170 /шестдесет и девет хиляди сто и седемдесет/ лв.

Апартамент № 2 -   18.10 ч. - 61 670 /шестдесет и една хиляди шестстотин и седемдесет/ лв.

Апартамент № 4 -   18.20 ч. - 62 500 /шестдесет и две хиляди и петстотин/ лв.

Апартамент № 11 - 18.30 ч. - 62 840 /шестдесет и две хиляди осемстотин и четиридесет/ лв.

Апартамент № 14 - 18.40 ч. - 63 340 /шестдесет и три хиляди триста и четиридесет/ лв.

3. Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой в касата на общината цена за документация - 300 лв. /без дължимия ДДС/.

5. Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора, такса вписване, както и дължимият ДДС върху цената по договор – съгласно проектодоговора в тръжната документация.

6. Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за платена цена за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга.

 
 

8. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 12.30 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

II. Утвърждава тръжни документации за продажба на имотите по т. I.

III. За провеждане на търовете, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател:
Евгения Йорданова Чернева – зам.-кмет на общината
Членове:
Адриана Николова Тенева – н-к отдел ПНО
Татяна Станева Тодорова – директор дирекция УТСП
Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”
Захари Даскалов – общински съветник
Дора Василева – общински съветник
Теменужка Папазова – общински съветник
Цветан Шиков – общински съветник
Еленка Христова – общински съветник– общински съветник
Николай Александров – общински съветник
Резервни членове: 
Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител

Олга Тенева Шикова - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Веселина Желева – общински съветник.

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова.

IV. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 
 

Участвали в поименното гласуване 21 общински съветници, от които „за” – 19.


Изтегли приложението
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                       (ВАСИЛ САМАРСКИ)