РЕШЕНИЕ № 686
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.06.2011 г., Протокол № 45Относно: ОС_3516/04.04.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот, представляващ УПИ ХVІ - 8701 в кв. 340 по плана на гр. Казанлък (ъгъла на ул. 'Цар Освободител'/ул. 'Ал. Стамболийски'). Имотът е включен в Годишната програма за 2011 г. в Приложение № 3, под № 3 с прогнозна цена 400 000 лв. Начална тръжна цена в докдада, без ДДС - 231 700 лв.


Мотиви: УПИ XVI - 8701 в кв. 340 по плана на гр. Казанлък, представлява частна общинска собственост и за него е съставен АОС Nо 800/2004 г. Във връзка със заявен интерес за закупуване на имота и в съответствие с изискванията на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за имота беше изготвена пазарна оценка от м. февруари 2009 г. в размер на 886 000 лв. С Решение No 232/09.07.2009 г. на ОбС е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на имота при начална тръжна цена, съответстваща на изготвената оценка. Поради липса на кандидати, търгът бе обявен за непроведен. С Решение No 310/02.10.2009 г. на ОбС е обявен нов публичен търг с явно наддаване за продажба на имота при начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуализирана оценка в размер на 478 000 лв. Поради липса на кандидати, търгът бе обявен за непроведен. Актуализираните оценки от м. февруари 2010 г. и м. март 2011 г. са съответно 340 500 лв. и 231 700 лв.

Имотът е включен под No 3 на Приложение No 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г.  

Във връзка с гореизложените мотиви, кметът на общината предлага ОбС да вземе решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота, при начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуализирана оценка от м. март 2011 г., в размер на 231 700 лв. Данъчната оценка на имота е 27 294,10 лв. Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост в становището си предлага началната тръжна цена да съответства на прогнозната, а именно – 400 000 лв. и в хода на заседанието общинските съветници го приемат. По този начин аргументите на кмета на общината, че в случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления са приход в бюджета на Община Казанлък, стават общи и за ОбС.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 43 и чл. 81 от Наредба Nо 15 на ОбС, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС,                     

 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот, представляващ УПИ XVI - 8701 в кв. 340, гр. Казанлък, с площ 1363 м2, при граници: север – УПИ XV-8700, УПИ V-111, изток – УПИ VI -113, юг – ул. „Цар Освободител”, запад - ул. „Ал. Стамболийски”, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед Nо 118/2008 г. на Кмета на общината, при следните условия:

1. Дата, място и час за провеждане на търга: 03.08.2011 г., съответно 10.08.2011 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ от 13.00 ч. в ст. 14 на Община Казанлък.

2. Начална тръжна цена, без ДДС – 400 000 /четиристотин хиляди/ лв.

3. Депозит за участие– 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена цена - 500 лв. /без дължимия ДДС/, в брой в касата на общината.

5. Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора, такса вписване, както и дължимият ДДС върху цената по договор – съгласно проектодоговора в тръжната документация.

6. Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за закупена тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга .

8. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

II. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I.

III. За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:            

Председател:   
Евгения Йорданова Чернева – зам.-кмет на общината
Членове:      
Адриана Николова Тенева – н-к отдел ПНО
Татяна Станева Тодорова – директор дирекция УТСП
Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”

Таня Буркова – общински съветник

Драгомир Петков – общински съветник

 
 
 
 

Чавдар Ангелов – общински съветник

Денислав Сербезов – общински съветник

Халил Летифов – общински съветник

Силвия Касева – общински съветник;

Резервни членове:

Олга Тенева Шикова - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител

Николай Хаджиев – общински съветник.
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева – директор на дирекция УТСП.

IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организация и провеждане на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 28 общински съветници, от които „за” – 21.

 
 Изтегли приложението
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)