РЕШЕНИЕ № 688
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.06.2011 г., Протокол № 45


Относно: ОС_3563/13.04.2011 - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от кмета на общината относно кандидатстване по Оперативна програма 'Регионално развитие', схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-12/2011 'Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск'.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че „Община Казанлък е конкретен бенефициент по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-12/2011 'Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск за безвъзмездна финансова помощ, насочена към осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.

Дейностите, които могат да получат финансова подкрепа са:изграждане, оборудване, обзавежданена Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и Защитени жилища /ЗЖ/ в съответствие с Националната карта на планираните резидентни грижи, приета от работната група за деинституционализация за деца на ниво заместник-министър, сформирана със Заповед № Р-105/30.10.2009 г. на министър-председателяна Република България. Задължително е конкретните бенефициенти да създадат всички резидентни услуги съобразно броя на Центровете за настаняване от семеен тип и Защитени жилища, които са предвидени да се изградят на тяхната територия съгласно Националната карта на планираните резидентни услуги. За Община Казанлък това са 3 /три/ ЦНСТ и 1 /едно/ ЗЖ.

Всяко проектно предложение трябва да включва задължително комбинация от инвестиционен компонент (изграждане/ремонт/ реконструкция/ мерки за енергийна ефективност и т.н.) и доставка на оборудване и обзавеждане, взаимосвързани помежду си, включително благоустрояване на прилежащото дворно пространство и да бъде съобразено с Визията за деинституционализацията на децата в Република България, респ. Плана за действие към нея. Задължителни са и дейностите по одит, информация и публичност, които да бъдат включени в проектното предложение. Продължителността на проекта може да бъде до 24 месеца. Община Казанлък може да кандидатства с проект на максимална стойност от 2 463 969.76 лв., като не се изисква собствено съфинансиране. Максималната стойност на разходите за изграждане, оборудване, обзавеждане на едно ЦНСТ и благоустрояване на прилежащото дворно пространство следва да е в размер до 489 625 лв., а тази, за едно Защитено жилище следва да е в размер до 195 850 лв. За подготовката на проектното предложение на Община Казанлък се работи от обявяването на схемата за безвъзмездна помощ, като до момента са направени проучвания за подходящи терени в съответствие с Насоките за кандидатстване и указанията на Държавната агенция за закрила на детето, подготвени са техническите задания за проектиране на сградите, направени са множество консултации със заинтересованите страни - както публични институции, така и НПО, доставчици на социални услуги. Заданията за проектиране са изпратени в ДАЗД за съгласуване/одобрение в съответствие с изискванията по настоящата схема.”

Кметът прилага карта на гр. Казанлък, в която са указани предложените от Община Казанлък места за изграждане на ЦНСТ и ЗЖ. Той съобщава, че изискване по програмата е комплектоване на проектното предложение с пълната техническа документация за обектите на интервенция до фаза Разрешение за строеж, като разходите за подготовка на техническата документация са допустими и след одобрението на проектното предложение и сключването на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат възстановени.

 
 

Мотивирайки се още така: „С оглед на технологичното време за кандидатстване, оценка на проектите и сключване на ДБФП обаче това не би могло да се случи в рамките на настоящата календарна

година. Това налага мобилизиране на ресурсите и определяне в бюджета за 2011 г. на необходимата за проектирането сума.

Крайните срокове за подаване на проектните предложения в МРРБ са два: до 30.06.2011 г. и до 30.09.2011 г. С оглед предстоящите избори и организацията на подготвителните дейности по проекта, както и необходимостта от възможно по-скорошното извеждане на децата от институциите, стремежът на общинска администрация е да се подаде проектно предложение в срок 1, т.е. до 30.06.2011 г.”, кметът на община Казанлък предлага Общинският съвет да подкрепи проекта за решение.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 (предложение първо) от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

1. Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение за изграждане, обзавеждане и оборудване на три ЦНСТ и едно Защитено жилище в гр. Казанлък

по схема за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие" ВО161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" на стойност до 2 463 969,76 лева.

2. Сградите/помещенията, обект на интервенция по проекта да бъдат използвани

за предоставяне на социални услуги в общността за период не по-малък от 10
години след приключване на дейностите по проекта.

3. Предназначението на сградите, респективно помещенията, обект на
интервенция по проекта, да не се променя за период не по-малък от 5 /пет/ години
след приключване на дейностите по проекта.

4. Поема ангажимента социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип" и „Защитено жилище" да бъдат създадени и процедурата по тяхното създаване да стартира до приключването на строителните работи по изпълнението на проекта.

5. Децата да бъдат прехвърлени в новосъзъздадената услуга/и в срок до три месеца след приключване на дейностите по проекта;

6. Услугите „Център за настаняване от семеен тип" и „Защитено жилище" да бъдат поддържани минимум 5 години след създаването им;

7. При актуализацията на бюджет 2011 г. да бъдат заложени необходимите средства за проектиране на три ЦНС и едно ЗЖ в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лв.

8. Допуска предварително изпълнение.
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 27 общински съветници, от които „за” – 26.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)