РЕШЕНИЕ № 690
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 23.06.2011 г., Протокол № 47
(Изм. с Решение № 695/11.07.2011 г.)
 

 
Относно: ОС_3762/07.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на оценка за ОПС върху имоти - общинска собственост и учредяване на право на строеж за построяването на енергийни обекти.