РЕШЕНИЕ № 691
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 23.06.2011 г., Протокол № 47
(Изм. с Решение № 696/11.07.2011 г.)

Относно: Предоставяне по 30 % от средствата от учредяване право на строеж на „Би Си Ай” ООД за построяване на енергийни обекти в землището на с.  Голямо Дряново, с. Черганово и с. Ясеново; сумата, която ще бъде  получена от сделката да бъде разпределена с изрично решение на ОбС; договорите за отстъпено право на строеж да бъдат предоставени за одобрение от ОбС - по предложение на Драгомир Петков – общински съветник и на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.


Мотиви: Общинските съветници считат, че е законосъобразно и целесъобразно и полезно да се заделят средства, постъпили в бюджета на общината от инвеститорите, упражняващи дейности на територията на общината. В хода на разискванията по т. 2 от дневния ред на заседанието изхождайки от предложението на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт, което председателят на Комисията потвърди и на Никола Камбуров – кмет на село Голямо Дряново, Драгомир Петков предложи 30 % от средствата от учредяване право на строеж на „Би Си Ай” ООД за построяване на енергийни обекти в землището на с.  Голямо Дряново, с. Черганово и с. Ясеново да бъдат предоставени на съответните села, като аргументите за това са, че изграждането на фотоволтаичния парк ще се извърши на територията на трите населени места, като ще се използват поземлени имоти с площ съответно: за Голямо Дряново – 824 дка; за Черганово – 600 дка и за Ясеново – 313 дка. Срещу това е важно ОбС да предостави от средствата от учредяване право на строеж за построяване на енергийни обекти, постъпили в общината от инвеститора, които да се използват за финансиране на допълнителни обекти за благоустрояване на селата. Общинските съветници приемат предложението на постоянната комисия, с цел справедливост и демократичност при разпределение на средствата постъпили от инвеститорите и осъществяване на контрол по предназначението им, същите да се разпределят с изрично решение на ОбС.

 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21. ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 

1. Договорите за отстъпено право на строеж между община Казанлък и „Би Си Ай” ООД да бъдат предоставен  на ОбС в изпълнение на чл. 44, ал. 1 т. 18 от ЗМСМА.

2. Средствата, които ще постъпят от сделката с отстъпено право на строеж в размер на 1 936 374,50 (Решение № 690/23.06.2011 г. на ОбС) се разпределят с изрично решение на Общински съвет – Казанлък.

3. Тридесет процента от средствата, които ще постъпят в бюджета на общината от учредяване право на строеж на „Би Си Ай” ООД за построяване на енергийни обекти в землището на с.  Голямо Дряново, с. Черганово и с. Ясеново се предоставят на с. Голямо Дряново, с. Черганово, и с. Ясеново.

3. Средствата по т. 2 и т. 3 се разпределят с изрично решение на ОбС.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

                   (Л. ПОПОВА)                                                                  (ВАСИЛ САМАРСКИ)