Приложение към Наредба № 22 за рекламната дейност на територията на община Казанлък (приета с Решение № 158 от 03.11.2000 г. на ОбС)

Т А Р И Ф А

за месечната такса за разпространяване на рекламно-информационни елементи на територията на
община Казанлък, разположени върху общински имоти, сгради и съоръжения

№ по
ред Рекламно-информационни
елементи Първа зона на град Казанлък Втора зона на град Казанлък Трета зона на град Казанлък Четвърта зона на град Казанлък и населените места в общината
1. РИЕ с едностранна реклама /кв. м. 6.00 лева 5.00 лева 4.50 лева 3.00 лева
2. РИЕ с двустранна реклама / кв. м. 4.00 лева 3.50 лева 3.00 лева 2.50 лева
3. РИЕ с тристранна реклама / кв. м. 3.50 лева 2.50 лева 2.00 лева 1.50 лева
4. Информационно-указателни табели / кв. м. 6.00 лева 5.50 лева 5.00 лева 4.50 лева
5. За провеждане на рекламно шествие, на ден 10.00 лева 10.00 лева 10.00 лева 10.00 лева
6. За използване на автомобил с високоговорител за рекламни цели, на ден 5.00 лева 5.00 лева 5.00 лева 5.00 лева
7. За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри или други подобни с рекламна цел на обществени места, на ден, за едно лице 1.00 лев 1.00 лев 1.00 лев 1.00 лев


ЗАБЕЛЕЖКА:
1. За разпространяване на РИЕ, разположени на първокласните и второкласните пътища на територията на община Казанлък, се заплаща такса в размер, равен на таксата за първа зона на град Казанлък.
2. За разпространяване на РИЕ, разположени на третокласните пътища на територията на община Казанлък, се заплаща такса в размер, равен на таксата за трета зона на град Казанлък.
3. За разполагане на РИЕ върху превозни средства се заплаща месечна такса в размер на 6.00 лв. на кв. м.