РЕШЕНИЕ № 753
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3772/09.06.2011 - Доклад от Чавдар Ангелов - председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с проект за решение относно поставяне паметна плоча на епископ Епифаний Шанов на фасадата на Католическата черква от източен обред „Свети Йосиф” на ул. „П. Яворов” № 13 в град Казанлък.


Мотиви: На вниманието на Общинския съвет е постъпило предложение (вх. № ОС-2946/26.11.2010 г.) от архимандрит Петър Немец СДБ – енорийски свещеник на Католическа църква от източен обред „Свети Йосиф” – Казанлък с мотивирано предложение за поставяне паметна плоча на епископ Епифаний Шанов на фасадата на Католическата черква от източен обред „Свети Йосиф” на ул. „П. Яворов” № 13 в град Казанлък. Архимандрит Немец напомня, че през м. декември 2010 г. са се навършили 150 години от акта на учредяване на Католическата черква от източен обред в България, а през м. септември м. г. са се навършили 115 години от хиротонията на епископ Епифаний Шанов и назначаването му за Апостолически наместник на българите – католици от източен обред в Македония. Предложението съдържа подробна биографична справка и се обръща внимание, че през м. февруари 2010 г. са се навършили 70 години от смъртта на владиката в родния му град Казанлък. Предложението се разгледа и обсъди в Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания, която счита, че същото отговаря на изискванията на Наредба № 27 на Общински съвет Казанлък, за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината. В подкрепа на предложението на архимандрит Петър Немец са становищата на гл. архитект на общината (вх. № ОС-3157/19.01.2011 г.) и на директора на ИМ „Искра” (вх. № ОС-3654/10.05.2011 г.)

 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 85, т. 2 и чл. 87, т. 1 от Наредба № 27 на Общинския съвет Казанлък, за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината,

 
 
 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие да бъде поставена поставяне паметна плоча на епископ Епифаний Шанов на фасадата на Католическата черква от източен обред „Свети Йосиф”, находяща се на ул. „П. Яворов” № 13 в град Казанлък с текст: „Тук, живя и служи от 1926 г. до 1940 г. епископ Епифаний Шанов – Апостолически Наместник на българо-католиците в Македония.

 
 
 

Роден 1848 г. Ръкоположен свещеник 1873 г. Ръкоположен епископ 1895 г. Починал в Казанлък 1940 г.”, съгласно приложения проект.

2. Средствата за изработването и поставянето на паметната плоча по т. 1 са за сметка Католическата черква от източен обред „Свети Йосиф”, град Казанлък.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 

Адресат на акта: кметът на общината; архимандрит Петър Немец СДБ – енорийски свещеник на  Католическа църква от източен обред „Свети Йосиф” – Казанлък.

 
 
 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 24.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)