РЕШЕНИЕ № 754
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3039/17.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект: площ от 15 кв. м в южната част на билото на покрива насградата на кметство с. Овощник, общ. Казанлък, ул. 'Жельо Манолов' № 27 за антенни устройства с начален месечен наем 135 лв. без ДДС ; утвърждаване тръжна документация, в т. ч. проект на договор; упълномощаване кмета на общината да извърши необходимите действия. Внесена е промяна (ОС-3494/01.04.2011 г.) от вносителя.


Мотиви: Кметът на общината в доклада си посочва, че общински обект под позиция № 144 на Приложение 10 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост на Община Казанлък за 2011 г е: с площ от 15 кв. м. в южната част на билото на покрива на сградата на кметство с.Овощник, Община Казанлък, ул. “Жельо Манолов” № 27, за антенни устройства при граници и съседи от всички посоки въздух, от долу подпокривно пространство и 15 кв.м. от подпокривното пространство за съответните крепежни елементи при граници и съседи от четири посоки – подпокривно пространство, от горе – покрив, от долу – канцеларии на кметството, представлява по смисъла на ЗОС част от обект – публична общинска собственост, за който е съставен АОС № 1124/30.08.2005 г. Съгласно чл.18, ал.1, т.1 от Наредба15 на ОбС за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 5 години, след решение на ОбС. Месечната наемна цена е в размер на 135 /сто тридесет и пет/ лв. без ДДС и е изчислена съгласно чл.66, ал.1, т.ІІ на Наредба 15 на ОбС за “заведения за развлечения и съоръжения на кабелни телевизии” в селище от V-ти функционален тип.

В община Казанлък е постъпило писмо с вх. № 36-03-11/22.11.2010 г. от “Българска телекомуникационна компания” АД, с което изразяват намерение за провеждане на процедура по отдаване под наем на обекта.

Съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 80, т.1 от Наредба № 15 на ОбС, част от имот – публична общинска собственост могат да се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на ОбС по реда на глава шест от Наредбата.

Във връзка с това кмета на общината предлага да бъде взето решение за отдаване под наем   на общинските обекти, чрез публичен търг с явно наддаване. Постоянните комисии в становището си са подкрепили предложението, но предлагат начален месечен наем 200 лв. без ДДС.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 80, т. 1 и чл. 81 от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС,

 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш И:

 

І. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл.VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински обекти: площ от 15 кв. м. в южната част на билото на покрива на сградата на кметство с.Овощник, Община Казанлък, ул. “Жельо Манолов” № 27, за антенни устройства при граници и съседи от всички посоки въздух, от долу подпокривно пространство и 15 кв.м. от подпокривното пространство за съответните крепежни елементи при граници и съседи от четири посоки – подпокривно пространство, от горе – покрив, от долу – канцеларии на кметството

1. Условия на публичния търг:

- Начален месечен наем - 200 лв. без ДДС.

2. Дата, място и час за провеждане на публичният търг – 19.10.2011 г., в ст.14 на община Казанлък, от 18:00 ч.

3. При липса на кандидати втора дата 26.10.2011 г., при същите условия

4. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от наемната цена за обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък, в срока за подаване на документи.

5. Тръжната документация се закупува от гише № 7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срок до 13.00 часа на датата предхождаща публичния търг срещу документ за платена такса от 200 лв.без ДДС в брой на касата на общината.

6. Необходими документи за участие в публичният търг:

- Заявление за участие по образец, приложен в тръжната документация;

- Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта – по образец;

 - Служебна бележка по чл. 83 от Наредба № 15 – по образец;

 - Заверен препис на документа за съдебна регистрация на кандидата или удостоверение от агенция по вписванията;

    - Удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до три месеца към датата на търга или удостоверение от агенция по вписванията за обявяване на дружеството в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или заверено копие;

   - Заверено копие от идентификационен код БУЛСТАТ;

- Документ за платен депозит – оригинал;

   - Документ за внесена такса – заверено копие.

   7. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 13.00 часа в деня, предхождащ датата на публичните търгове.

   8. Оглед на обекта – от 9 -17 часа през всичките работни дни в срока за подаване на документи за участие.

ІІ. Утвърждава тръжна документация за отдаване под наем на общинските обекти по т. І.

ІІІ. За провеждане на публичният търг, при спазване изискванията на чл.81, ал.3 и ал.5 от Наредба №15 на ОбС, назначава комисия в състав:

Председател: Евгения Чернева- зам.-кмет;
Членове:Татяна Тодорова – директор дирекция УТСП;    
Адриана Тенева – юрисконсулт;
Анелия Панчугова – ст. експерт ПКНОС;

Захари Даскалов - общински съветник;

Теменужка Папазова – общински съветник;
Цветан Шиков – общински съветник;
Еленка Христова – общински съветник;
Николай Александров – общински съветник;

 Веселина Желева – общински съветник;

При отсъствие на председателя на комисията същия да бъде заместен от Татяна Тодорова.

При отсъствие на член от комисията същия да бъде заместен от Зоя Батакова, Лиляна Тодорова и Георги Урумов, Цветанка Пискова – общински съветник.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичния търг - при спазване изискванията на гл.VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилият участник.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 22 общински съветници, от които „за” – 21.

 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията